toplu sözleşmeye seyirci olarak katılan konfederasyondan yeni yalanlar

Yetkisiyle birlikte hafızasını kaybettiği ortaya çıkan malum Konfederasyon, toplu sözleşme sonrasında kaleme aldığı basın açıklamalarındaki itham ve iftiralara kimsenin inanmadığını ve toplu sözleşmenin kötü sonuçlığı yalanına kimseyi ikna edemediklerini anladıkça yeni ithamlar ve iftiralar için var gücüyle çalışıyor. Hasetle bezenmiş çalışmalarının son ürünü olarak, toplu sözleşme masasında 2 Milyar 967 Milyon TL bırakıldığı iddia ve iftirasını kamuoyuna sundular. Kazanmayı ve kazırmayı beceremeyenler, kazanılana ve kazırana iftira atarak, kamu görevlilerini ve kamuoyunu yalanlarıyla yanıltarak yol almaya çalışıyorlar. İnternet sitelerinde büyük puntolu başlıklar altında yayınladıkları ve hesap bilmezliklerinin itirafı hükmündeki “2014-2015 yıllarında kamu çalışanlarına verilecek ücret zammı pazarlıklarında yetkili konfederasyonun masada, 2,967 milyar TL bıraktığı ortaya çıktı. Masada bırakılan bu para nedeniyle kamu görevlilerinin aylık 103 Lira daha fazla zam almasına engel olundu.” yalan ve iftiralarının neresini düzeltelim.

Haset İçin Harcadıkları Çabayı Hesap İçin Harcasalar Doğruyu Bulacaklar

Hesap bilmediklerinden ve başka hesaplar peşinde koştuklarından; Bütçede ve Orta Vadeli Mali Plan’da kamu personeline aktarılması öngörülen tutarların hangi unsurları kapsadığını öğrenmeye zaman ayıramamışlar. Bunu göremeyecek/bilemeyecek kadar vizyon ve bilgi yoksunu olduklarını itiraf ettiklerini ifade ederek, işin doğrusunu kısaca anlatıp kamuoyuna özellikle de kamu görevlilerine doğru bilgi aktarma görevimizi yerine getirelim.

 

Kamu görevlilerine kamu maliyesinden aktarılacak kaynak Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile belirlenmektedir. Ortaca Vadeli Mali Plan’da ise üç yıllık dönemler şeklinde gelecek öngörüleri ortaya konmaktadır. Bu çerçevede, 2013 yılına ilişkin olarak 2013 Bütçe Kanunu’ndaki rakamları, 2014 yılına ilişkin olarak ise Orta Vadeli Mali Plaki 2014 yılı rakamlarını veri olarak kullanmak gerekir. Söz konusu rakamlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.  

 

 

 

 

2013 Yılı

(Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu)

2014 Yılı

(Orta Vadeli Mali Plan)

2014-2013 FARKI

Personel Giderleri

 

97,224

 

107,135

 

9,911

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

16,790

18,505

 

1,715

 

TOPLAM

114,014

125,640

11,626

 

 

*MİLYAR TL

Yukarıdaki tabloya göre 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nda kamu görevlilerine ayrılan kaynak; personel gideri için 97,224 Milyar TL, Sosyal Güvenlik Prim ödemeleri için 16,790 Milyar TL olmak üzere toplam 114,015 Milyar TL’dir. 2014 yılı için ise Orta Vadeli Mali Plan‘da personel gideri olarak 107,135 Milyar TL, sosyal güvenlik prim gideri olarak 18.505 TL olmak üzere toplamda 125,640 Milyar TL’lik bir kaynak aktarılması öngörülmüştür. 2014 yılı için kamu görevlilerine ayrılacak kaynak 2014 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’yla netleştirilecektir. Bu tabloya göre, sosyal güvenlik primi gideri hariç olmak üzere 2014 yılında kamu personeli giderleri için ayrılan kaynağın 2013 yılına göre 9,911 Milyar TL arttırılması öngörülmüştür.

 

Burada özelikle belirtilmesi gereken husus, bütçede kamu görevlilerine yönelik personel gideri için ayrılan kaynağın hangi harcamalar için ayrıldığıdır. Orta Vadeli Mali Plan’da kamu görevlilerine aktarılması öngörülen tutar belirlenirken hangi hususların dikkate alındığıdır. Bütçede kamu personelin yönelik personel gideri olarak belirlenen kalemi oluşturan başlıca alt unsurları ifade edelim.

 

 

 

 

KAMU PERSONELİ GİDERLERİ İÇİN BÜTÇEDE AYRILACAK TUTARIN BELİRLENMESİNDE DİKKATE ALINAN UNSURLAR

Halen görevde bulunan kamu görevlilerine ödenmekte olan maaş ve ücretler

Kamu personelinin maaş ve ücretlerine ilgili bütçe yılında yapılacak zam/artış

İlgili bütçe yılı içerisinde yeni istihdam edilecek kamu görevlilerine ödenecek maaş ve ücretler

Kamu görevlilerinin ilgili bütçe yılı içerisinde derece/kademe yükselmesi-kıdem süresi ücret artışları

İçinde bulunan mali yılın ikinci altı aylık döneminde kamu görevlilerine maaş ve ücretlerine yapılan zammın ilgili mali yıla yansıyacak tutarı

Diğer  unsurlar

 

           

Yukarıda yer verilen unsurlardan da anlaşılacağı üzere, bütçede kamu görevlilerine yönelik personel gideri için ayrılan kaynak, birkaç unsurun bir araya gelmesiyle oluşan bir bileşendir. Bu çerçevede, 2014 yılında kamu personeli giderleri için ayrılması öngörülen kaynağın 2013 yılına göre fazlalığını oluşturan 9,911 Milyar TL’nin tamamının kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine 2014 yılında yapılacak zam/artış için tahsis edilmemiş olduğunu bilmek için bütçe uzmanı olmaya gerek olmadığı açıktır. Yetkisiz/seyirci konfederasyon, 2014 öngörüsü ile 2013 bütçe rakamı arasındaki farkın tamamının zam için ayrıldığına ilişkin iş bilmezliğe veya iftira atma hevesine dayanan bir varsayımla açıklamasını kaleme almış, bu varsayıma dayalı olarak da masada 2 Milyar 967 Milyon TL bırakıldığı yalanını üretmiştir.        2014-2015 yıllarını kapsayan toplu sözleşme kazanımlarını değersizleştirme girişimlerinde zirve yapan Konfederasyon, imza altına alınan toplu sözleşmenin 2014 yılı bütçesine maliyetinin de 7 Milyar 191 Milyon TL olduğunu hesaplamış. Arkasından da, hesabı yanlış yaparak buldukları 2 Miyar 967 Milyon TL’nin masada bırakıldığını ve bırakılan bu tutarın da mevcut kamu görevlisi sayısına bölmek suretiyle her kamu görevlisi için aylık 103 TL’lik bir kaybın gerçekleştiğini dile getirmiş.

İlave Kaynağın Tamamının Maaş Zammına Ayrıldığını Sanacak Kadar Sendikacılıktan Uzaklar

Öncelikle, 2014 yılı için Orta Vadeli Mali Plan’da –sosyal güvenlik primi ödemeleri hariç- kamu personeline aktarılması öngörülen 107 Milyar 135 bin TL tahmini bir tutardır ve bu tahmini tutar 2013 bütçesindeki rakama göre 9 Milyar 911 Milyon TL fazladır. Ancak, bu tutarın tamamının kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine toplu sözleşmeyle yapılacak zam için tahsis edildiğini iddia etmek, kamu görevlilerinin derece ve kademelerinin arttırılmayacağı, yeni kamu görevlisi istihdamı yapılmayacağı ve 2013 yılı Temmuz ayında kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine yapılan zammın 2014 yılında geri alınacağı varsayımlarını doğru kabul etmeyi gerektirir. Anlaşılan o ki; hesap fakiri fakat haset zengini konfederasyon kamu görevlilerinin derece ve kademelerinin sabitlenmesini, yeni kamu görevlisi istihdam edilmemesini ve 2013 Temmuz ayında yapılan zammın 1 Ocak 2014’ten sonra ödenecek maaşlarda dikkate alınmamasını istiyor.

Gerçek şudur; Orta Vadeli Mali Plan’da 2014 yılı için ortaya konan öngörüler ve 2013 bütçesindeki rakam üzerinden ortaya çıkan 9 Milyar 911 Milyon TL’lik ilave tutar;

        a) 2014 yılında yeni istihdam edilecek kamu görevlilerine ödenecek maaş ve ücretleri,

        b) Mevcut kamu görevlilerinin derece/kademe ve kıdem süresi artışından kaynaklanacak maaş artışları,

        c) Toplu sözleşmeyle kamu görevlilerinin ücretlerine yapılacak artışı

        d)  2013 Temmuz ayında kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine yapılan artışın 2014 yılı bütçesine yansımasını,

        e) Diğer unsurlar nedeniyle oluşacak artışları da kapsamakta ve bütün bu unsurların her birinin toplam tutarı dikkate alınarak öngörülmüştür. Buna rağmen bu tutarı sadece maaş ve ücret zammına tahsis edip diğer unsurları yok saymak; ancak kötü niyetli ve bütün işlerinde hasedi esas alan yenik ve ezik konfederasyonun yapabileceği bir aymazlıktır.

Geçmiş dönem verileri üzerinden bir değerlendirme yapıldığında; 2013 yılı Temmuz ayında maaş ve ücretlere yapılan zammın 2014 Bütçesine yansımasının 2-2,5 Milyar civarında olacağı, kamu görevlilerinin derece/kıdem kaynaklı maaş artışlarının ilgili yıl bütçesine yükünün 1,250-1.5 Milyar civarında gerçekleşeceği, 2013 yılının ikinci yarısında ve 2014 yılında gerçekleştirilecek yeni (120 bin civarında) kamu personeli istihdamının da 2014 bütçesine hatırı sayılır tutarda yük getireceği dikkate alındığında 9.911 TL’lik kaynak artışının tamamını maaş zammına ayrılacağını söylemek, yalan ve iftira üretme tesisi gibi çalışan konfederasyonun atacağı iftira ve söyleyeceği yalan için kulp hazırlama çabasından başka bir şey değildir.

Maliye Bakanlığı Sitesindeki Rakamları Çarpıtmak Yerine Maliye Bakanı’nın Açıklamalarını Takip Etseler Kendilerine Kimsenin İnanmayacağını Anlarlar

Kaldı ki, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, toplu sözleşme görüşmelerinin sonuçlanmasından sonra katıldığı televizyon programında toplu sözleşmenin 2014 yılı bütçesine 3.200 TL civarında ilave yük getirdiğini açıklamıştır. İftiracı konfederasyonun ya bu açıklamayı dinlememiş ya da nasıl olsa millet unutmuştur zannıyla yalanlarıyla süslediği iftira metnini internet sitesinde yayımlamaktan çekinmemiştir.

 

Maliye Bakanının açıklamasına rağmen yalan söylemekten geri durmayan Konfederasyon, 2014 ve 2015 yıllarını kapsayan toplu sözleşmenin 2014 yılı bütçesine ne kadar yük getirdiğini ve 2013 yılında kamu personeli için ayrılan tutarın toplu sözleşmeyle ne kadar artırıldığını 2013 Bütçe Kanunu Tasarısı TBMM’ne sunulduğunda daha iyi anlayacaktır. Yaptığımız hesaplamalara göre, 2014 yılı Bütçesinde kamu görevlilerinin maaş ve ücretleri için 110 Milyar TL, sosyal güvenlik primi ile birlikte 130 Milyar TL’nin üzerinde kaynak ayrılacaktır.

 

 

2013 Yılı

(Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda Yer Alan Rakamlar)

2014 Yılı

(Orta Vadeli Mali Plaki Rakamlar)

2014 Yılı

(Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tahmini Rakamlar)

2014 Orta Vadeli Mali Plan Rakamları-2013 Bütçesi Rakamları

FARKI

2014 Bütçesi Tahmini Rakamlar-2013 Bütçesi Rakamlar

FARKI

2014 Bütçesi Tahmini Rakamlar-2014 Orta Vadeli Mali Plan Rakamlar

FARKI

Personel Giderleri

 

97,224

 

107,135

 

110,400

 

9,911

 

13,176

 

3,265

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

16,790

18,505

20,000

 

1,715

 

3,210

 

1,495

 

TOPLAM

114,014

125,640

130,400

11,626

16,386

4, 760

 

 

*MİLYAR TL

Masaya Getirtilen 3 Milyar 265 Milyon TL’yi Görmek Yerine Masada Unutulan Para İftirasına Sarılan Aciz Konfederasyon

Bu rakamlara göre, yenik ve ezik Konfederasyonun iftira ve yalanlarla değersizleştirmeye çalıştığı 2014-2015 yıllarını kapsayan toplu sözleşmeyle kamu görevlilerine yönelik personel gideri için bütçeden ayrılacak pay, 2013 yılı bütçe rakamlarına göre 13 Milyar 176 Milyon TL, Orta Vadeli Mali Plan’da 2014 yılı için öngörülen rakamlara göre ise 3 Milyar 265 Milyon TL civarında arttırdık. Bu çerçevede, masada bırakılan para değil toplu sözleşme masası ve pazarlıktaki kararlılığımız sayesinde hükümetin masaya getirmek zorunda kaldığı ilave para söz konusudur. Bütün bu veriler, Ekim 2013’de TBMM’ne sunulacak Bütçe Kanunun Tasarısı’yla ve en geç 31 Aralık 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanacak olan 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile birlikte ortaya çıktığında, hasette mahir hesapta cahil konfederasyonunun iftiracı kimliği bir kez daha tescillenmiş olacaktır. Diğer taraftan, kamu görevlilerinin ayda 103 TL zarar ettiği iftirası için yaptıkları hesap yöntemini ve rakamları kullığımızda ortaya bize iltifat etmeleri gereken bir sonuç çıkıyor. İmzalanan toplu sözleşmenin bütçeye yükünün 7 Milyar 191 Milyon TL olduğunu ifade ediyorlar. Bu tutarı mevcut kamu görevlisi sayısına ve hemen akabinde de aylık olarak yansımasını bulmak için 12’ye böldüğümüzde, (7.191.000.000/2.396.367/12=250 TL) kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine 250 TL zam yapılması anlamına gelecek bir bütçe yükünün toplu sözleşmeyle elde edildiği gibi bir sonuca ulaşıyoruz. Memur-Sen’e iftira amaçlı çalışmasının ve açıklamasının soncunda bile Memur-Sen’e iltifat etmeyi gerektiren sonuçları zımnen kabul eden bir Konfederasyon,  kamu görevlilerini toplu sözleşmede bir şey kazanılmadığına inırmaya çalışıyor.

2014 yılında maaş ve ücretlere yapılacak zam için masaya 3 Milyar 265 TL ilave para getirttiğimizi görmemekte direnip yanlış hesapları ve yalan beyanlarıyla masada para bırakıldığı iftirasını sahaya süren Konfederasyon, masada bıraktığımız şeyi nasıl oldu da para olarak gördü anlayamadık.  Çünkü biz masaya, yetkili oldukları dönemde hiçbir şey kazanamadıklarını belgelemek ve ipliklerini pazara çıkarmak için kullanacağımız belgeleri bırakmıştık. Çünkü onların ipliklerini pazara çıkarmak için harcayacağımız zamanı, toplu pazarlıkta elde ettiğimiz kazanımlarla kamu görevlilerinin karşısına çıkmak için kullanmaya karar verdik. Doğru karar vermişiz. Onlar yalan ve iftiralarla bezedikleri haberlerle kendi ipliklerini pazara çıkarmak konusunda oldukça başarılılar.

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo