Sağlık Bakanlığı Teşkilat Yasası Çıktı

 

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.

 

 

663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de öne çıkan değişiklikler şöyle:

 


Bakanlık merkez teşkilatı Bakan ve yardımcısı, Müsteşar ve yardımcıları, Sağlık Politikaları Kurulu, hizmet birimleri ve Bakanlık müşavirlerinden oluşur.

 

Sağlık Politikaları Kurulu, Bakanlığın sağlık sistemi yönetimi ve politika belirleme ile ilgili temel görevlerini yerine getirmek üzere atanan 11 üye ile Müsteşar ve müsteşar yardımcılarından meydana gelir.

 

Bakanlığın hizmet birimleri şunlardır:


a) Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
b) Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
c) Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü,
ç) Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü,
d) Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü,
e) Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü,
f) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü,
g) Hukuk Müşavirliği,
ğ) Denetim Hizmetleri Başkanlığı,
h) Strateji Geliştirme Başkanlığı,
ı) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü.
i) Özel Kalem Müdürlüğü

 

Bakanlığın sürekli kurulları şunlardır:
a) Yüksek Sağlık Şûrası
b) Tıpta Uzmanlık Kurulu
c) Sağlık Meslekleri Kurulu

 

Bakanlığın taşra teşkilâtı; illerde kurulan il sağlık müdürlükleri ile ihtiyaca göre ilçelerde kurulan ilçe sağlık müdürlüklerinden oluşur. İl Sağlık Müdürleri Bakanlığın ildeki temsilcisi ve valinin sağlık müşaviridir. Acil sağlık hizmetleri İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından yürütülür. İlçe sağlık müdürlüğünün kurulmadığı yerlerde sağlık grup başkanlıkları oluşturulabilir.

 

Bağlı Kuruluşlar
1. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
2. Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu
3. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
4. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

 

İkinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerini vermek üzere hastaneler, ağız ve diş sağlığı merkezleri ve benzeri sağlık kuruluşları Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından işletilir.

 

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı il düzeyinde Kamu Hastane Birlikleri kurulabilir. Hizmetin büyüklüğü göz önünde bulundurulmak suretiyle aynı ilde birden fazla birlik kurulabilir.

 

Birlik teşkilatı genel sekreterlik ve hastane yöneticiliklerinden oluşur.

 

Genel sekreterlik bünyesinde tıbbi hizmetler, idari hizmetler ve mali hizmetler başkanlıkları kurulur.

 

Birliğe bağlı hastaneler hastane yöneticisi tarafından yönetilir. Hastane yöneticisine bağlı olarak başhekimlik, idari ve mali işler ile sağlık bakım hizmetleri müdürlükleri kurulur.

 

Kurumca tespit edilen standardı aşmamak kaydıyla başhekim yardımcılıkları ve müdür yardımcılıkları oluşturulur.

 

Birliklerde genel sekreter, tıbbi idari ve mali hizmetler başkanları, hastane yöneticisi, başhekim, müdür, başhekim yardımcısı ve müdür yardımcıları, uzmanlar ve büro görevlileri sözleşmeli olarak çalıştırılır. Birliklerdeki diğer personel 657 sayılı Kanuna ve 4924 sayılı Kanuna göre çalışmaya devam edecektir.

  Bağlı kuruluşların merkez teşkilatları;

 

a) Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Genel Müdür, iki genel müdür yardımcılığı, daire başkanlıkları ile strateji geliştirme daire başkanlığından, 
b) Başkanlıklar, Başkan, beşer başkan yardımcılığı, daire başkanlıkları, ihtiyaca göre kurulacak danışma ve denetim birimleri ile strateji geliştirme daire başkanlıklarından,
meydana gelir.

 

Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında;

 

a) Bakan; Müsteşarın,
b) Müsteşar; müsteşar yardımcıları, kurum başkanları, Sağlık Politikaları Kurulu üyeleri, müstakil birim amirleri ve il müdürlerinin, 
c) Kurum başkanı; kurum başkan yardımcısı, genel sekreter ve halk sağlığı müdürünün,
d) Diğer yöneticiler; hiyerarşik olarak kendilerine bağlı bir alt kademedeki personelin, 
performanslarını verilen görevlere ve belirlenen hedeflere göre değerlendirir

 

Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında, 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunun eki cetvellerde sayılanlar dışında kalan memurların atamaları Bakan tarafından yapılır. Bakan, gerekli gördüğü hâllerde atama yetkisini merkez teşkilatında alt kademelere ve bağlı kuruluşların üst yöneticilerine, illerde valilere devredebilir.

 

Bakanlık ve bağlı kuruluşların merkez teşkilatında; Sağlık Uzmanları ve Uzman Yardımcıları ile Sağlık Denetçileri ve Denetçi Yardımcıları istihdam edilir.

 

Sağlık hizmeti sunmaya yetkili gerçek ve tüzel kişilerce sosyal dayanışma ve yardımlaşma amacıyla gönüllü ve ücretsiz olarak sağlık hizmeti verilebilir. Sağlık kurum ve kuruluşlarında hizmetten faydalananlar Bakanlığın yapacağı düzenleme çerçevesinde gözlem yapabilir.

 

Sağlık hizmeti sunumu sırasında veya bu görevlerden dolayı personele karşı işlenen suçlar sebebiyle ceza hukuku kapsamında yürütülmekte olan işlemler ve davalarda personelin talebi üzerine Bakanlık ve bağlı kuruluşlarınca hukuki yardım yapılır.

 

Bakanlık, kamu ve özel bütün sağlık kuruluşlarında çalışmakta olan sağlık personeli için görevli olduğu kuruluşun bulunduğu yerleşim yeri sınırları içinde ikâmet etme mecburiyeti getirebilir.

 

Türkiye'de görev yapacak yabancı tıp fakültelerinden mezun hekimlerin Türk olması zorunluluğu kaldırılmıştır.

 

Hemşirelik Kanundaki hemşirelerin Türk vatandaşı olması zorunluluğu kaldırılmıştır.

 

Aile hekimliğinde çalışan ve aile hekimi uzmanı olmayan hekimler uzaktan veya kısmi zamanlı metodlar uygulanmak suretiyle aile hekimliği uzmanlık eğitimi yapabilir.

 

Bakanlık ve bağlı kuruluşlar teşkilat ve kadrolarını en geç 1 yıl içinde bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine uygun hale getirecektir.

 

Kararname ile kadroları iptal edilen personelden Teftiş Kurulu Başkanı, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Müstakil Daire Başkanı, Bakanlık Müşaviri, Daire Başkanı, Özel Kalem Müdürü, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Başkan Yardımcısı ve İl Sağlık Müdürü kadrolarında bulunanlar Bakanlık Müşaviri kadrolarına; Merkez Teşkilatı Şube Müdürü, Döner Sermaye Merkez Müdürü, Müdür, Müdür Yardımcısı ve İl Sağlık Müdür Yardımcısı ve şube müdürü araştırmacı kadrolarına halen bulundukları kadro dereceleriyle atanmış sayılır. Kararname ile yeni kadrolara atanan personelin atandıkları tarih itibariyle maaş ve ödemeleri esas alınarak mahsuplaşma yapılır.

 

Bu Kanun Hükmünde Kararname ile kadroları kaldırılan personel kadro standartları uygun olmak ve 6 ay içerisinde müracaatta bulunmak kaydıyla, bir defaya mahsus olmak üzere, istedikleri il ve ya ilçelerdeki birimlere atanabilir.

 

Kamu Hastane Birliğinin kuruluşuna ilişkin onayın alındığı tarihte ilgili birlik kapsamındaki kurumlarda bulunan baştabip, baştabip yardımcısı, hastane müdürü, hastane müdür yardımcısı ve başhemşire kadrolarında bulunanların görevleri sona erer. Kararname ile yeni kadrolara atanan personelin atandıkları tarih itibariyle maaş ve ödemeleri esas alınarak mahsuplaşma yapılır.

 

86. maddeye göre vekil ebe ve hemşire olarak en az bir yıldan beri çalışan personel 30 gün içerisinde başvurmak kaydıyla 4/B sözleşmeli personel pozisyonuna geçirilir.

 

 


Kanun Hükmünde Kararname'ye ilişkin sendikamızın görüşlerini içeren raporu daha sonra açıklayacağız.

 

Kanun Hükmünde Kararname için tıklayınız.

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo