Vekil Ebe ve Hemşirelerin 4/B'ye Geçiş Başvuruları Başlıyor

 

2 Kasım 2011 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürülüğe giren 663 sayılı KHK'nın Geçici 11. maddesine istinaden 4/B sözleşmeli personel statüsüne geçirilen Vekil Ebe ve Hemşirelerin başvuruları alınmaya başlıyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından İllere gönderilen yazıda 3 Kasım 2010 tarihinden beri çalışmakta olan Vekil Ebe ve Hemşirelerin 4/B sözleşmeli personel statüsüne geçebilmesi için ilgili evraklarla birlikte 1 Aralık 2011 tarihi gece yarısına kadar bağlı bulundukları Sağlık Grup Başkanlıklarına yazılı olarak başvuru yapması gerekiyor. 

Başvuru için gerekli olan evraklar şöyle;

1) Dilekçe,
2) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
3) Diploma Aslı veya Noter Örneği,
4) Adli Sicil Kaydı,
5) Erkek Personel İçin Askerlik Durum Belgesi,
6) Sağlık Raporu,
7) Mal Bildirim Beyannamesi. 

                                                                                   

 

 DİLEKÇE ÖRNEĞİ 

 

 

                                                                       .... İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NE


         ………… tarihinden itibaren …………………. İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı …………………….. Tabipliği emrinde vekil ebe/hemşire olarak görev yapmaktayım.
         02.11.2011 tarih ve 28103 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 11 inci maddesinde: "Bu maddenin yayımı tarihinde Sağlık Bakanlığında 657 sayılı Kanunun 86'ncı maddesine göre vekil ebe ve hemşire olarak en az bir yıldan beri çalışmakta olan ve anılan Kanunun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyanlardan bu maddenin yayımı tarihinden itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, çalıştığı pozisyon unvanlarına göre, 657 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında vizelenecek ebe ve hemşire unvanlı sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilir." hükmüne yer verilmiştir.
Bu itibarla, yukarıda yer verilen KHK hükmünde belirtilen şartları taşıdığımdan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında unvanıma uygun sözleşmeli personel pozisyonuna geçirilmem hususunda gereğini saygılarımla arz ederim. …/…/2011


Ad - Soyadı
İmza
Adres:Tel:
T.C. No:
 

 

 

 

 

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo