ANASAYFA - Sağlık-Sen Genel Merkezi

Kapat
Ankara Numune Hastanesi Üyelerimizden Sırrı KARAKUŞ'un kayın babası vefat etmiştir.

Ankara Numune Hastanesi Üyelerimizden Sırrı KARAKUŞ'un kayın babası vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı diliyoruz.


Devamı

Kırıkkale Şube Başkanımız Recep Akdoğan'ın çocuğu dünyaya gelmiştir.

Kırıkkale Şube Başkanımız Recep Akdoğan'ın çocuğu dünyaya gelmiştir. Yeni anne ve babaya hayırlı olsun dileklerimizi sunar, yeni doğan yavrumuza uzun ömürler dileriz.


Devamı

2014 Yılı Mayıs Ayı Bölge Hizmet Grupları ( Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar) Açıklandı

2014 Yılı Mayıs Ayı Bölge Hizmet Grupları ( Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar) Açıklandı. 

Bölge hizmet gruplarına ulaşmak için tıklayınız.


Devamı

Gaziantep Şube Başkanımız Mehmet Ali Arayıcı'nın Babası Hakkın Rahmetine Kavuşmuştur

Gaziantep Şube Başkanımız Mehmet Ali Arayıcı'nın Babası Hakkın Rahmetine Kavuşmuştur. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyoruz.


Devamı

Sağlık Bakanlığı Avukat Kadroları İçin Unvan Değişikliği Sınavı Duyurusu

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları merkez ve taşra teşkilatı ile döner sermaye teşkilatı kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine tabi olarak (4924 sayılı Kanun, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine tabi sözleşmeli personel, geçici işçiler ve vekil Ebe/Hemşireler ile Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü personeli hariç) görev yapan personelden avukatlık ruhsatını veya staj bitirme belgesini haiz personelin avukat kadrolarında istihdamı için 18.05.2014 tarihinde unvan değişikliği sınavı yapılacaktır.

Sınav Duyurusu için tıklayınız.


Devamı

Elazığ Şube Başkan Vekili Selçuk Kılıç'ın Babası Vefat Etmiştir

Elazığ Şube Başkan Vekili Selçuk Kılıç'ın Babası Vefat Etmiştir. Merhuma Allah'tan Rahmet, Yakınlarına Baş Sağlığı Diliyoruz.


Devamı

2013 Yılı 2.Dönem Kurumlar Arası Naklen Atama Kurası

 

MÜNHAL KADROLAR İÇİN TIKLAYINIZ 

 

2013 YILI 2. DÖNEM KURUMLAR ARASI NAKLEN ATAMA KURASI

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları kadrolarında çalışmakta olan personel hariç olmak üzere, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 17 nci maddesi ile 657 Sayılı Kanunun 74 ncü maddesi hükümlerine göre 2013 Yılı 2. Dönem Kurumlar Arası Naklen Atama Kurası ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında 26.12.2013 tarihinde yapılacak olup, ekte belirtilen kadroların ilan edilmesi ve aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.
GENEL BİLGİLER
1. Kurumlar Arası Naklen Atama Kurasına tabi olan unvan ve branşlar, il veya hizmet birimi olarak Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sayfasında (http://yonetim.sb.gov.tr)  ilan edilmiş olup, müracaatlar bu doğrultuda yapılacaktır.        
2. Kurumlar Arası Naklen Atama Kurasına müracaat edenlerin, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri gereğince Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarında münhal bulunan kadrolara atanabilecek durumda olmaları gerekmektedir.
3. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarında görev yapan personeller bu kuraya müracaat edemeyeceklerdir.
4.  Kuraya, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi en az 2 (iki) yıl Araştırma Görevlisiolarak çalışanlar ile “Yardımcı Doçent”, “Doçent” veya “Profesör” olarak çalışanlardan Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı kadroları için naklen atanmak istediği unvan ve branş ile ilgili diplomaya haiz olanlar ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (A) bendine tabi personel başvurabilir.
5. Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı kadrolarına ve diğer kadrolara müracaat edenlerin; atanmak istedikleri kadro sınıfı, unvan ve branşta, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin A bendine göre halen çalışıyor veya daha önce çalışmış olması, atanacağı unvan ve branşa uygun diplomaya sahip olması ve hizmet süresi bakımından ilan edilen kadroya atanabilecek durumda olması gerekmektedir.
 
6. Teknik Hizmetler Sınıfı kadrolarına müracaat edenlerin, atanmak istediği unvan ve branşta halen çalışıyor veya daha önce çalışmış olması, atanacağı unvan ve branşa uygun diplomaya sahip olması ve hizmet süresi bakımından ilan edilen kadroya atanabilecek durumda olması gerekmektedir.
7. VHKİ (veri hazırlama kontrol işletmeni) kadrolarına, halen Genel İdare Hizmetler Sınıfında (şoför kadrosunda görev yapanlar hariç) görev yapanlar (Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ve en az 120 saat süreli bilgisayar kullanım belgesine sahip olmak, okulların bilgisayar bölümünden mezun olmak veya okullardan iki dönem bilgisayar eğitimi aldığını belgelemek),
Memur kadrosuna; halen Genel İdare Hizmetleri Sınıfındaki kadrolardan birinde (şoför kadrosunda görev yapanlar hariç) görev yapanlar,
Gassal kadrosuna; halen gassal ve imam-hatip kadrosunda görev yapmakta olanlar, 
müracaat edebileceklerdir.
8. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına naklen atanacaklardan Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına atananlar atandıkları tarihten itibaren fiilen 2 (iki) yıl çalışmadıkça başka bir yere atanma talebinde bulunamayacaklardır. (Atanma talepleri 19 uncu, 20 nci, 21 inci ve 26 ncı maddeler kapsamında ise, fiilen iki yıl çalışmış olma şartı aranmaz. ) Ancak, diğer kadrolara atananlar ise 1 (bir) yıl boyunca mazeret tayinleri (eş ve sağlık durumu) hariç olmak üzere atandıkları ilden başka bir ile tayin ve unvan değişikliği taleplerinde bulunamayacaklardır. 
9. 2013 Yılı Şubat Dönemi Kurumlar Arası Naklen Atama Kurasına müracaat etmiş olup, yapılan kura sonucu atanmaya hak kazanmış olan personel ile ücretsiz izinde (askerlik, doğum, v.b.) olan personel bu kuraya müracaat edemeyeceklerdir.
10. Aday memurlar, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’ üncü maddesinin (B) ve (C) bentlerine göre ve diğer kanunlara tabi sözleşmeli olarak istihdam edilenler, 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin II sayılı cetvelindeki kadrolarda görev yapanlar ve kurumlarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi uyarınca çalışmakta iken 6495 Sayılı Kanun kapsamında memur kadrolarına atananlar bu kuraya müracaat edemeyeceklerdir.
 
11. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Laborant Meslek Lisesi, Kimya Meslek Lisesi ve diğer Meslek Liselerinin Kimya Bölümü, Fen Edebiyat ve Fen Fakülteleri Kimya bölümü mezunları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı için açılan münhal kadrolaramüracaat edemeyeceklerdir.
 
BAŞVURU İŞLEMLERİ
1. Adaylar müracaatlarını Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün (http://yonetim.sb.gov.tr) internet adresinde yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden ilan edilen takvim çerçevesinde yapacaklardır.
2. Kura başvuru formundaki; “Çalıştığı Kurum, Çalıştığı Kurumdaki Statüsü ve Çalıştığı Kurumdaki Kadro Unvan ve Branşı” kısımlarının eksiksiz ve doğru olarak doldurulması gerekmektedir.
3.  Müracaat için gerekli belgeler;
- Adaylar PBS üzerinden başvurularını kesinleştirdikten sonra imzalayıp, halen görev yaptıkları kurumdaki disiplin amirine tasdik ettirdikleri (onaylayanın adı, soyadı, unvanı belirtilmesi gerekmektedir) başvuru formunun çıktısı
Noter onaylı diploma örneği veya noter onaylı geçici mezuniyet belgesi
Halen görev yaptığı kurumdan alacağı tüm hizmetlerini gösterir onaylı hizmet belgesi (İlk göreve başlama tarihi, kadro unvanı ve branşı, görev yaptığı süreçte kadro unvanı ve branş değişikliği olmuş ise kadro sınıfı, unvanı branşı ile, halen görev yaptığı unvan ve branşı, asil memurluğa atandığı tarih vb. bilgileri içeren )
( Noter onaylı belgeler ile onaylı hizmet belgesinin asılları gönderilecek, onaylı belgelerin fotokopileri kabul edilmeyecektir. )
Yukarıdaki belgeleri en geç ilan edilen takvim çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Şubesi Mithatpaşa Cad. No:3 06434 Sıhhiye/ANKARA adresinde olacak şekilde kargo şirketi veya APS ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir (elden teslim edenler, evraklarını kendisi veya noter tarafından vekâlet verdiği kişi aracılığı ile teslim edecektir. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır). Kargo şirketi veya APS ile gönderilen ya da elden teslim edilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk başvuru sahibine aittir.
 
4. Belgeleri eksik olan, belirtilen süre içinde başvurmayan, yanlış müracaatta bulunan,  çalıştığı kurumdaki disiplin amirine tasdik ettirilmeyen başvuru formları ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
5. Adayların gönderdikleri başvuru formu ile PBS kayıtlarındaki tercihler arasında farklılık bulunduğu takdirde başvurular iptal edilecek ve adaylar kuraya alınmayacaklardır.
6. Başvuru formu ve ilgili belgeleri ilan edilen takvim çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Şubesi’ ne ulaşmayanların müracaatları işleme alınmayacak ve PBS’deki başvuruları geçersiz sayılacaktır.
7. Yukarıda belirtilen şartları taşımadığı halde müracaat edenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.
8. Müracaat şartlarını taşımadığı halde müracaat ederek sehven kuraya dahil edilen ve kura sonucunda yerleştirilen personelin atamaları yapılmayacak, sehven yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2013 YILI 2. DÖNEM KURUMLAR ARASI NAKLEN ATAMA KURA TAKVİMİ
SIRA
TARİH
AÇIKLAMA
1
25 Kasım 2013 Pazartesi
P.B.S. Üzerinden başvurularının yapılması
Saat 18:00’a kadar
02 Aralık 2013 Pazartesi
2
06 Aralık 2013 Cuma
Tercih başvuru formu ve ilgili belgelerin son geliş tarihi Saat:18:00’a kadar
3
26 Aralık 2013 Perşembe
KURA TARİHİ (yeri ve saati(http://yonetim.sb.gov.tr) internetadresinde ilan edilecektir.)
 

 


Devamı

Muş Şube Başkanımız Kuzey Vurar'ın erkek çocuğu olmuştur.

Muş Şube Başkanımız Kuzey Vurar'ın erkek çocuğu olmuştur. 


Devamı

afyon şube başkanımız abdulkadir hız'ın annesi vefat etmiştir.

Afyon Şube Başkanımız Abdulkadir Hız'ın annesi vefat etmiştir. Merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.


Devamı

sağlık bakanlığı ve bağlı kuruluşları 2013 yılı eylül ayı bölge hizmet grupları yayınlı

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları 2013 Yılı Eylül Ayı Bölge Hizmet Grupları Yayınlı

Listelere ulaşmak için tıklayınız


Devamı

gümüşhane köse ilçe hastanesi başhekimi uzman dokt sezgin demir vefat etmiştir

Gümüşhane Köse İlçe Hastanesi Başhekimi Uzman Dokt Sezgin Demir vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı dileriz.


Devamı

kütahya doç.dr.mustafa kalemli tavşanlı devlet hastanesi'nde çalışan bülent bozoğkütahya doç.dr.mustafa kalemli tavşanlı devlet hastanesi'nde çalışan bülent bozoğlu'nun vefat etmiştirlu'nun vefat etmiştir

Kütahya Doç.Dr.Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesi'nde çalışan Bülent Bozoğlu'nun vefat etmiştir. Mehrhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsalığı dileriz.


Devamı

antalya şube başkanımız sinan kuluöztürk böbrek rahatsızlığı nedeniyle hastanede yatmaktadır. geçmiş olsun der acil şifalar dileriz.

Antalya Şube Başkanımız Sinan Kuluöztürk böbrek rahatsızlığı nedeniyle hastanede yatmaktadır. Geçmiş olsun der acil şifalar dileriz.


Devamı

şanlıurfa şube başkanımız mahmut atçı'nın oğlu olmuştur.

Şanlıurfa Şube Başkanımız Mahmut Atçı'nın oğlu olmuştur.


Devamı

sağlık bakanlığı 2010 yılı eylül dönemi kurumlar arası naklen atama kurası sonuçları
sağlık bakanlığından askerdeyken 4/b’li olarak yerleşen adaylarla ilgili duyuru

 

\"

 


Devamı

sağlık bakanlığından bayram tatili genelgesi

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı     : B.10.0.THG.0.10.00.15/010-06                                      

Konu : Bayram Tatili

                                                                                    07.09.2010*36264

 

 

………………. VALİLİĞİNE

(İl Sağlık Müdürlüğü)

 

GENELGE

2010/66

 

 

08 – 11 Eylül 2010 tarihleri arasında Bayram tatili olması ve personelin izinli sayılması nedeniyle acil servislerin iş yükünün artacağı düşünülmektedir.

Bu nedenle 4 günlük Ramazan Bayramı tatili ve devamındaki hafta sonu tatili süresince acil servislerin bu iş yükünü kaldırabilecek şekilde düzenlenmesi ve takviye edilmesi gerekmekte olup tüm yataklı sağlık tesislerinde (Kamu ve Özel Sektöre ait) Acil Servislere başvuracak vakalara zamanında gerekli tıbbi ve cerrahi müdahalenin yapılabilmesi, kaliteli ve özenli tıbbi bakım ve tedavi hizmetlerinin sunulabilmesi amacıyla,

16 Ekim 2009 tarihli ve 27378 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerinde belirtilen esaslar dahilinde acil servis hizmetlerinin yürütülmesini,

Acil servis üniteleri ve diğer kliniklerde insangücü, tıbbi donanım, lüzumlu sarf malzemesi, ilaç, serum ve ambulans hizmetleri yönünden 24 saat kesintisiz hizmet sürekliliği esasına göre hiçbir olumsuzluk ve aksaklığa meydan vermeden ihtiyacı karşılayacak şekilde gerekli önlemlerin alınmasını,

Bu birimlerde yürütülen nöbet hizmetleri için lüzumu halinde takviyenin (personel, tıbbi donanım, malzeme, ilaç, serum, ambulans vs.) sağlanması yönünde gerekli ganizasyonun yapılmasını, acil yardım ve klinik hizmetlerinin verilmesinde görev ve sumlulukları bulunan tüm kurum, kuruluş ve ilgili birimlere tebliğini;

            Ayrıca bu vesile ile tüm sağlık çalışanlarının Ramazan Bayramını tebrik eder sağlık ve esenlikler dilerim.

                                


Devamı

refik saydam hıfzıssıhha merkezi, döner sermaye yönetmeliğini de
 

28 Eylül 2010 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27713

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığı(Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı)'ndan:

REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA MERKEZİ BAŞKANLIĞI MERKEZ

VE TAŞRA TEŞKİLATINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER

SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 - 8/6/2006 tarihli ve 26192 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 30/12/1940 tarihli ve 3959 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi Teşkiline Dair Kanun ile Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığına tevdi edilen görevlerin verimli, süratli, etkin ve kaliteli bir şekilde yerine getirilmesi, kuyucu sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında çalışan personelin; niteliği, kadro unvanı, görevi, hizmete katkısı, bilimsel çalışma yapıp yapmadığı, çalışma şartları ve süresi, perfmansı gibi hususlar dikkate alınarak döner sermaye gelirlerinden personele yapılacak ek ödemenin an, usul ve esaslarını belirlemektir."

             MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, döner sermayeli Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında görevli olan personeli, 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli  Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde  Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilen personeli, kadrosu Maliye Bakanlığına ait olup döner sermaye işletmelerinin muhasebe birimlerinde görev yapan personeli, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine göre Başkanlıkta görevlendirilen personeli, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından haftanın belirli gün veya saatlerinde veyahut belirli vakalar ve işler için görevlendirilen personel ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından en az bir ay itibarıyla belirli bir süre için görevlendirilen sağlık personelini kapsar."

             MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (i) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki (j) ve (k) bendleri eklenmiştir.

             "f) Ek Ödeme Matrahı: Personelin ek gösterge dahil bir ayda alacağı aylık, yan ödeme ve makam, temsil, görev tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç her türlü tazminat toplamını,"

             "j) Mesai Dışı Ek Ödeme Tavan Tutarı: Personelin ek ödeme matrahının, 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasına göre belirlenen tavan anlarının; tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar için yüzde 30'unu, diğer personele yüzde 20'sini geçmeyecek tutarı,"

             "k) Mesai Dışı Ek Ödeme Puanı: Mesai dışı çalışılan her bir saatin 0,3 ile çarpımı sonucu bulunan puanı,"

             MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (m) bendi ile aynı maddeye aşağıdaki ikinci ve üçüncü fıkralar eklenmiştir.

             "m) Başkanın onayı ile uygun görülen yer ve zamanlarda günde bir saatten az olmamak üzere mesai saatleri dışında gelir getirici çalışmalara katkısı bulunan personele, mesai saatleri dışında elde edilen gelirden katkılarına bağlı olarak 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (j) bendinde belirtilen tavan tutarları aşmayacak şekilde aynı maddenin birinci fıkrasının (k) bendinde belirtilen puan esas alınmak suretiyle ek ödeme yapılabilir."

             "(2) Başkanlık kadro ve pozisyonlarına (döner sermaye dahil) atanan ve 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi (altıncı fıkrası kapsamında ek ödeme alanlar hariç) gereğince döner sermaye gelirlerinden ek ödeme alan klinik şef ve şef yardımcılarına en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 410'u, uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman diş tabiplerine % 335'i ve pratisyen tabip ve diş tabiplerine ise % 180'i anında, her ay maaş ödemesi ile birlikte herhangi bir katkıya bağlı olmaksızın ek ödeme yapılır. Bu ödemeye hak kazanılmasında ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. 209 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi gereği yapılan aylık ek ödeme tutarı, bu Yönetmelik kapsamında aynı aya ilişkin olarak ek ödeme yapılması halinde, yapılacak ek ödeme tutarından mahsup edilir. 209 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi gereği yapılan ek ödemenin bu Yönetmelik kapsamında aynı aya ilişkin olarak yapılacak ek ödemeden fazla olması halinde aradaki fark geri alınmaz.

             (3) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından Başkanlığa yıl veya ay itibarıyla belirli bir süre için sağlık personeli görevlendirilmesi halinde, söz konusu personele döner sermaye gelirlerinden aşağıdaki şekilde ek ödeme yapılır.

             a) Yıl veya en az bir ay süreyle Başkanlığa görevlendirilen sağlık personeline, ilgili mevzuatı uyarınca kadrolarının bulunduğu kurum veya kuruluşlar tarafından yapılan ilave ödemelerden faydalanmamaları kaydıyla yapılacak ek ödemenin tutarı, görevlendirildikleri birimde aynı unvanlı kadroda çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsali Başkanlık personeli esas alınarak belirlenir ve bunlara yapılabilecek ek ödeme, hiçbir şekilde emsaline yapılabilecek tavan ek ödeme tutarını geçemez.

             b) Haftanın belirli gün veya saatlerinde veyahut belirli vakalar ve işler için görevlendirilen sağlık personelinin çalışılan gün katsayısı, o dönem personelin görevlendirme süresince çalıştığı saatlerin toplamının, o dönem mesai saatleri toplamına bölünmesi suretiyle bulunur. Çalışılan süre, vaka veya iş için kuruma geliş ve ayrılış saatleri dikkate alınarak Başkanlıkça tespit edilerek kayıt altına alınır. Bu şekilde yapılacak ek ödemelerde sağlık personelinin asıl kadrosunun bulunduğu kurumdaki döner sermaye işletmesinden aynı aya ilişkin yapılan ödemenin yanı sıra, görevlendirildiği kurum veya kuruluş tarafından aynı aya ilişkin yapılacak ek ödemenin toplam tutarı söz konusu personelin tavan ek ödeme tutarını geçemez."

             MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "4) Atölyede fiilen çalışan Tekniker, Teknisyen, Teknisyen Yardımcıları ve Hizmetli personele (2) puan verilir."

             MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "(i)" ibaresi ile ", Serbest Çalışma Katsayısı" ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             "(2) Personele yapılacak mesai dışı ek ödeme tutarının hesaplanmasında dikkate alınan puanlar ile hesaplama yöntemi aşağıda gösterilmiştir.

             a) Mesai Dışı Ek Ödemeye Esas Personel Net Puanı (MDEÖEPNP): 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (k) bendine göre verilen puır.

             b) Mesai Dışı Personel Ek Ödeme Tutarı (MDPEÖT): 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtildiği şekilde hesaplanan Ek Ödeme Birim Puan Değerinin  Mesai Dışı Ek Ödemeye Esas Personel Net Puanıyla çarpılması sonucu, her bir mesai dışı çalışan personel için Mesai Dışı Personel Ek Ödeme Tutarı bulunur.

             c) Mesai Dışı Personel Ek Ödeme Toplam Tutarı (MDPEÖTT): Başkanlıkta her bir mesai dışı çalışan personel için Mesai Dışı Personel Ek Ödeme Tutarları toplanarak Mesai Dışı Personel Ek Ödeme Toplam Tutarı bulunur.

             ç) Mesai Dışı Ek Ödeme Dönem Toplam Tutarı (MDEÖDTT): Mesai Dışı gelir getirici iş sonucunda elde edilen gelirden 5 inci maddede belirlenen esaslar çerçevesinde Döner Sermaye Komisyonu tarafından belirlenen ve ilgili dönemde mesai dışı çalışan personele ödenebilecek tutardır.

             d) Mesai Dışı Malî Durum Yüzdesi (MDMDY): Mesai Dışı Ek Ödeme Dönem Toplam Tutarının, Mesai Dışı Personel Ek Ödeme Toplam Tutarına bölünmesi sonucunda bulunur.

             e) Mesai Dışı Personel Net Ek Ödeme Tutarı (MDPNEÖT): Mesai Dışı Personel Ek Ödeme Tutarıyla, Mesai Dışı Malî Durum Yüzdesinin çarpımı sonucu bulunan tutardan; ödenecek ek ödeme tutarı, ek ödeme tavanlarını geçmemek kaydıyla gelir vergisi ile damga vergisinin kesilmesi sonucunda bulunur."

             MADDE 7 - Maliye Bakanlığı ve Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik 1/8/2010 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 8 - Bu Yönetmelik hükümlerini Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

 


Devamı

sağlık bakanlığı taşra teşkilatı yatak ve kadro startları yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

29 Eylül 2010 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27714

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YATAK VE KADRO STARTLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 - 26/10/1994  tarihli ve 22093 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Startları Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (r) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

 

             "r) Toplum Sağlığı Merkezi: Bölgesinde yaşayan toplumun sağlığını geliştirmeyi ve kumayı ön plana alarak sağlıkla ilgili risk ve sunları belirleyen, bu sunları gidermek için planlama yapan ve bu planları uygulayan, uygulatan; birinci basamak kuyucu, iyileştirici ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini müdürlüğün sevk ve idaresinde ganize eden, bu hizmetlerin verimli şekilde sunulmasını izleyen, değerlendiren ve destekleyen, bölgesinde bulunan sağlık kuruluşları ile diğer kurum ve kuruluşlar arasındaki kodinasyonu sağlayan ve görevlerini yerine getirmek üzere Bakanlığın onayıyla toplum sağlığı merkezi birimi/birimleri veya sağlık istasyonu/istasyonları kurabilen sağlık kuruluşunu,"

 

             "ş) EI Grubu İlçe Hastanesi: Toplam nüfusu 18 bin ve üzerinde olan ilçelerde faaliyet gösteren, tabiplerce 24 saat kesintisiz sağlık hizmeti esasına göre hizmet veren, ihtiyaç halinde D grubu hastaneye dönüştürülebilen hastaneleri,

 

             t) EII Grubu İlçe Hastanesi: Toplam nüfusu 9 bin ila 18 bin arasında olan ilçe/yerleşim birimlerinde faaliyet gösteren, 24 saat kesintisiz sağlık hizmeti esasına göre tabip düzeyinde hizmet veren hastaneleri,

 

             u) EIII Grubu İlçe Hastanesi: Toplam nüfusu 9 bine kadar olan ilçe/yerleşim birimlerinde faaliyet gösteren hastaneleri,

 

             ü) Bağlı Hastane: Bakanlıkça idari bakımdan müstakil, mali bakımdan, gelir-gider dengesi ve hizmet kapasitesi uygun bir hastaneye bağlanan, açılış onayı verilmiş faal durumda olan veya kuruluş aşamasındaki yeni açılacak yataklı sağlık tesislerini,

 

             v) Bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi: Bakanlıkça idari bakımdan müstakil, mali bakımdan, gelir-gider dengesi ve hizmet kapasitesi uygun bir sağlık tesisine veya diş hastanesine bağlanan, açılış onayı verilmiş faal durumda olan veya kuruluş aşamasındaki yeni açılacak ağız ve diş sağlığı hizmeti verilen tesisleri,"

 

             MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan  "Açılış onayı" ibaresi "Kuruluş ve açılış onayı" olarak değiştirilmiştir.

 

             MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 19/C maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

             "MADDE 19/C - Aile Hekimi veya aile sağlığı elemanı olarak sözleşme imzalayan personelin kadroları, 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanunda belirtilen hakları saklı kalma kaydıyla, sözleşme imzaladıkları aile hekimliği biriminin bulunduğu aile sağlığı merkezine aktarılır.

 

             Aile hekimliğine geçen hekimler ile aile sağlığı elemanlarının, herhangi bir nedenle sözleşmelerinin sona ermesi durumunda, talepleri halinde, sözleşme imzalamadan önceki görev yerlerine start aranmaksızın atanırlar."

 

             MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin;

             a) EK(2) sayılı cetvelinin (Yataksız Tedavi Kurumları Bölümü) E- Halk Sağlığı Labatuvarları bölümünün, (b) Kimyasal Analizleri Labatuvar Şefliği kısmı ile F- Toplum Sağlığı Merkezleri bölümünde bulunan "Biyolog (THS)" ibaresi "Biyolog (SHS)" olarak,

 

             b) EK(2) sayılı cetvelinin E- Halk Sağlığı Labatuvarları bölümünün Not kısımlarında yer alan (1) ve/veya (2) nolu açıklamalarındaki "lisans ve lisans üstü" ibaresi "lisans veya lisans üstü" olarak,

 

             c)  EK(2) sayılı cetvelinin F- Toplum Sağlığı Merkezleri bölümünün Not kısımında yer alan "yerleşim yerleri" ibaresi, "ilçe/yerleşim yerleri" olarak

             değiştirilmiştir.

 

             MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin;

             a) EK (3/A) sayılı cetvelinin (4) numaralı Entegre İlçe Hastanelerinin Start Kadroları bölümündeki "E1 Tipi", "E2 Tipi" ve "E3 Tipi" tanımlarında bulunan "yerleşim yerleri" ibaresi "ilçe/yerleşim yerleri" şeklinde,

 

             b) EK (3/A) sayılı cetvelinin, (5) numaralı Türkiye Kök Hücre Kodinasyon Merkezi (TÜRKÖK) bölümü ile (8) numaralı Diş Tedavi ve Protez Merkezi bölümü cetveli ekteki şekilde,

 

             c) EK(3-B-1-a) sayılı Eğitim Araştırma ve Devlet Hastaneleri - (Uzman Tabip Bölümü) cetveli, EK(3-B-1-b) sayılı Devlet Hastaneleri - (Uzman Tabip Bölümü) cetveli, EK(3-B-2) sayılı  Devlet Hastaneleri - (İdari ve Diğer Sağlık Personeli Bölümü) cetveli, EK(3-C) sayılı A Grubu Hastaneler - (Uzman Tabip Bölümü) cetveli, EK(3-D-13) Spastik Çocuklar Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi cetveli ve EK(3-G) Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ile Devlet Hastaneleri Pratisyen Tabip Startları Bölümü cetveli ekteki şekilde

             değiştirilmiştir.

 

             MADDE 6 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

             MADDE 7 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

Ekler için tıklayınız.

 


Devamı

sağlık bakanlığı özürlü personel alım sınav takvimi belli oldu

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğü

 

Sayı     : B.10.0.PER.0.12.00.16/

Konu   : Özürlü Personel Alımı Sınavı Hk.

 

.........................VALİLİĞİNE

(İl Sağlık Müdürlüğü)

           

İlgi :    06.09.2010 tarihli ve 213769 sayılı yazımız.

 

30.06.2010 tarih ve 161758 sayılı Bakanlık Onayı ile 19.09.2010 tarihinde yapılacağı açıklanan özürlü personel alımı sınavlarının; sınav teknolojisi, salon ve refakatçi temini, değişik unvanlı özür gruplarının öğrenim düzeyine göre su ve cevaplar ile sınav kılavuzlarının hazırlanması ve sınavların tüm illerde yapılabilmesi bakımından, daha donanımlı bulunan ve kanunla kurulu sınav merkezi olan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nce yapılması ile sınav tarihi ile diğer hususların anılan Bakanlık ve Bakanlığımız arasında yapılacak protokolle belirlenmesinin, 31.08.2010 tarihli ve 206154 sayılı Bakanlık Makamı Onayı ile uygun görüldüğü ilgi yazımız ile bildirilmiştir.

 

Milli Eğitim Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında söz konusu protokol 24.09.2010 tarihinde imzalanmıştır.

 

Buna göre;

1- Sınav uygulama duyurusunun, 01.10.2010 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanması,

 

2- Adaylara ait Sınav Giriş Belgelerinin, 03.11.2010 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilmesi,

 

3- Sınav Giriş Belgelerinin, 03.11.2010-10.11.2010 tarihleri içerisinde İl Sağlık Müdürlüklerince üzerine fotoğraf yapıştırıldıktan sonra onaylanarak adaylara verilmesi,

 

4- Sınavın, 13.11.2010 Cumartesi saat 10.30'da 81 il merkezinde yapılması,

 

5- Sınav sularının ve cevap anahtarının, 15.11.2010 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanması,

 

6- Sınav sonuç bilgilerinin, 10.12.2010 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanması,

 

7- Adayların, sınava fotoğraflı sınav giriş kartı ve özel kimlik belgelerinden herhangi birini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasapt) sınava girerken yanlarında bulundurmalarının sağlanması,

 

Hususları hüküm altına alınmıştır.

 

Bu çerçevede, Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadrolarına 2010 Yılı Açıktan Özürlü Personel Alımı Sınav Kılavuzunda değişiklikler yapılmış olup sınav ile ilgili usul ve esaslar Bakanlığımızın http://personel.saglik.gov.tr/ internet adresinde yayımlanan sınav kılavuzunda açıklanmıştır. İlgili personel ve sınava müracaat eden adayların sınav kılavuzunda belirtilen usul ve esaslara uymaları gerekmektedir.

 

Bilgilerinizi ve yukarıda belirtilen hususların ilgili personel ile sınava müracaat eden adaylara duyurulması hususunda gereğini önemle rica ederim.

 

                                                                                                                                                              Hikmet ÇOLAK

                                                                                                                                                                   Bakan a.

                                                                                                                                                               Genel Müdür V.

DAĞITIM:

81 İl Valiliğine (İl Sağlık Müdürlüğü)


Devamı

askerde iken 4/b sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylarla ilgili önemli duyuru

Sağlık Bakanlığı 20 Eylül 2010 tarihinde yayımladığı genelge ile askerdeyken 4/B sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adayların terhis tarihinden itibaren 30 gün içerisinde başvurmaları halinde göreve başlayabileceklerini duyurmuştu.

 

Aynı genelgede; ÖSYM tarafından gerçekleştirilen merkezi yerleştirme veya noter tarafından çekilen kura sonuçlarına göre 4/B sözleşmeli pozisyonlarına yerleşen adaylardan 20 Eylül 2010 tarihinden önce terhis olanların da 20 Ekim 2010 tarihine kadar müracaat etmeleri gerektiği bildirilmişti.   

 

Bu durumda olup sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylarımızın mağdur olmaması için 20 Ekim 2010 tarihine kadar Bakanlığa dilekçe ile başvurmaları önemle duyurulur.


Devamı

sağlık bakanlığı sertifikalı eğitim yönetmeliği’nin uygulanmasına dair yazı

21.08.2010 tarihli ve 27679 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği'nin Uygulanmasına dair 30.09.2010 tarihli ve 13043 sayılı yazı.

 

Bakanlığımız tarafından yürütülen önemli çalışmalardan birisi de çağın gereklerine, ulusal sağlık politikalarına ve sağlıkta dönüşüm programının hedeflerine uygun; nitelikli, kaliteli ve verimli sağlık hizmeti sunan insan gücünü yetiştirmek ve/veya yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır.Bu kapsamda Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ile 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak Sağlık Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek kişilerce, sağlık alanında uygulanması özel bilgi ve/veya beceriye dayalı mesleki yeterlikleri kazırmaya yönelik mezuniyet sonrası sertifikalı eğitimlere ilişkin usul ve esasları düzenlemeyi amaçlayan Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği 21.08.2010 gün ve 27679 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve Bakanlığımızın resmi internet sitesinde yayınlanmıştır.Bu Yönetmelikle, sertifikalı eğitimlerdeki farklı uygulamaları önlemek, eğitimlere belirli bir start getirmek, ulusal sağlık politikaları doğrultusunda, güncel, bilimsel ve uluslararası startlara uygun olarak sağlık insan gücünün bilgi, beceri, tutum ve davranışlarına yeterlilik kazırmak, değişen ve gelişen teknolojiyi kullanım kapasitesini artırmak, sağlık alanında ülkenin ihtiyacı olan nitelikli insan gücünü yetiştirmek amaçlanmaktadır.Bu itibarla;1- Sağlık Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek kişilerce, sağlık alanında uygulanması özel bilgi ve/veya beceriye dayalı mesleki yeterlikleri kazırmaya yönelik olarak yapılacak mezuniyet sonrası sertifikalı eğitimlere ilişkin usul ve esaslar bu Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenecektir.2- Sertifikalı eğitim alanları; ulusal sağlık politikaları ve Bakanlığın stratejik planları doğrultusunda sağlık alanında ülkenin ihtiyacı olan nitelikli insan gücünü yetiştirmeye yönelik olarak Bakanlıkça belirlenecektir.3- Tüm sertifikalı eğitimlerin her türlü bilimsel ve teknik içerik, usul ve esasları sertifikalı eğitim bilim komisyonları tarafından belirlenecektir. Eğitimler, bilim komisyonları tarafından belirlenen startlara sahip eğitim merkezlerinde ve yetkin eğitimciler tarafından gerçekleştirilecektir.4- Yönetmeliğe göre sertifikalı eğitim alanının belirlenmesi için Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatı ve bağlı kuruluşların talepleri, Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü'ne; il sağlık müdürlüklerinin talepleri, Bakanlığın ilgili birimine; Türk Silahlı Kuvvetleri, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilerin ve gerçek kişilerin talepleri il sağlık müdürlükleri veya Bakanlığın ilgili birimine yapılacaktır.5- Sertifikalı eğitim bilim komisyonu tarafından startları belirlenmiş eğitim programlarının açılmasıyla ilgili müracaatlar, il sağlık müdürlükleri veya Bakanlığın ilgili birimlerine yapılacaktır.6- Yürürlüğe girmesinden itibaren bu Yönetmeliğe göre yapılacak eğitimler sonucunda verilen sertifikalar, Bakanlığımız tarafından tescil edilecek, Yönetmelik hükümlerine uymayan herhangi bir eğitimle verilen sertifikaların tescili yapılmayacaktır.7- Yönetmelik gereğince düzenlenecek sertifikalı eğitimler sonucunda başarılı olanlara verilecek sertifikalar, Bakanlığımızca belirlenen biçime uygun olarak eğitim merkezleri tarafından düzenlenecek sertifikalarla birlikte, sınavda başarılı olanların listesi, T.C kimlik numaraları ve her bir katılımcının diploma fotokopisi eğitim merkezinin bulunduğu ilin il sağlık müdürlüğü aracılığıyla Bakanlığımız Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğüne gönderilecektir. Genel Müdürlükçe tescili yapılan sertifikalar ilgili il sağlık müdürlüğüne gönderilecek ve il sağlık müdürlüğünce sertifikaların eğitim merkezine teslimi sağlanacaktır.8- Bakanlıkların merkez birimleri ile, Türk Silahlı Kuvvetleri ve üniversiteler tescil için Bakanlığımız Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğüne doğrudan başvurabileceklerdir.9- Yürütülen her türlü sertifikalı eğitim programı ve eğitim merkezleri, bilim komisyonları tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda düzenli aralıklarla denetlenecektir.10- Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce özel mevzuatına bağlı olarak yürütülen eğitimlerin, bu Yönetmeliğe uygun olarak yapılması ve mevzuatının bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilmesi gerekmektedir.


11- Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce özel mevzuatına göre yapılan eğitimlerle verilen sertifikalar, sahiplerinin, Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren 6 ay içerisinde talepte bulunmaları halinde, Bakanlığımız tarafından tescil edilecektir. Tescili yapılan sertifikalar, özel mevzuatında geçerlilik süresi belirtilmişse, belirtilen süre sonuna kadar; belirtilmemiş ise bu Yönetmeliğin yayımlanması tarihinden itibaren iki yıl süreyle geçerli olacaktır.12- Tescil talebinde bulunan sertifika sahipleri, sertifikalarının aslını, T.C kimlik numaraları ve diplomalarıyla birlikte tescil edilmek üzere bir dilekçe ekinde bulundukları ilin sağlık müdürlüğüne teslim edecekler ve Bakanlığımızca tescilini takiben yine aynı il sağlık müdürlüğünden geri alacaklardır.13- Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce, özel mevzuatı olmadan yapılan eğitimlerle alınan sertifikaların tescili yapılmayacaktır. Bu tür sertifikaların, daha sonra, bu Yönetmelik çerçevesinde sertifikalı eğitim alanı olarak kabul edilmesi ve alınan eğitimin eşdeğer olduğunun tespiti halinde tescili yapılacaktır.Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.

                                                                                                                                             Prof.Dr.Recep AKDAĞ
                                                                                                                                                         Bakan

 


Devamı

sağlık bakanlığı 2010 yılı ekim dönemi bölge hizmet gruplarısağlık bakanlığı 2010 yılı ekim dönemi bölge hizmet grupları

Sağlık Bakanlığı 2010 Yılı Ekim Dönemi Bölge Hizmet Grupları

 

Uzman Tabip

 

Tabip

 

 

Diş Tabibi ve Eczacı

 

 

Ataması Sınav Yolu ile Yapılan Sağlık Personeli

 


Devamı

görevde yükselme sınavı yerleştirme takvimi belli
 

\" Sağlık Bakanlığı 24 Temmuz 2010 tarihinde yapılan Görevde Yükselme Sınavı'nda başarılı olan adaylar için yerleştirme ve atama işlemleri hakkında duyuru yayınlı.

 

Görevde Yükselme Sınavı'nda başarılı olanların sıralamasının da ilan edildiği duyuruda; Hastane Müdürü, Hastane Müdür Yardımcısı ve Şube Müdürü (Bilgi İşlem Ve Sağlık İstatistikleri Şube Müdürü, Gıda ve Çevre Kontrol Şube Müdürü, İdari ve Mali İşler Şube Müdürü, Eğitim Şube Müdürü, Personel Şube Müdürü) unvanlarında atamaya hak kazanan adayların takip etmeleri gereken resmi işlemlerinin ardından 28 Ekim 2010 Perşembe günü noter tarafından bilgisayar tamında yerleştirme işlemlerinin yapılacağı açıklamasına yer verildi.

 

Şef, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur ve Şoför unvanlarında sınava giren ve atanmaya hak kazanan adayların ise 13 - 25 Ekim 2010 tarihleri arasında ilgili belgeler ile birlikte, tercihlerini belirleyecekleri dilekçeyle çalıştıkları ilin Sağlık Müdürlüğüne başvurmaları gerektiği belirtildi.

 

 

Görevde Yükselme Sınav Sonucuna Göre Yerleştirme ve Atama İşlemleri Hakkında Duyuru

 


Görevde Yükselme Suretiyle Atanacaklarda Aranan Şartlar

 


Başarı Sıralaması ( Yayınlanan)

 


Devamı

sağlık bakanlığı 2010 yılı 2. dönem istifa sonrası yeniden atama kurası

İlan Metni

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesinde bulunan; ‘iki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler'' hükmü ve Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin 15 inci maddesi çerçevesinde Bakanlığımız kadrolarına yeniden atama suretiyle açıktan kurayla; 150 Ebe, 250 Hemşire, 60 Sağlık Memuru ( 8 İlk ve Acil Yardım, 8 Anestezi, 7 Tıbbi Sekreter, 8 Röntgen, 8 Labatuvar, 8 Toplum Sağlığı, 8 Çevre Sağlığı , 2 Odyometri, 3 Diş ), 15 Sağlık Teknikeri ( 4 İlk ve Acil Yardım, 3 Anestezi, 3 Röntgen, 3 Labatuvar, 2 Ortopedi ), 20 Sağlık Teknisyeni ( 4 Branşsız, 4 Anestezi, 2 Diş, 4 Labatuvar, 2 Odyometri, 4 Röntgen) 5 Labant, 10 Fizyoterapist, 5 Diyetisyen, 10 Psikolog, 5 Sosyal Çalışmacı, 5 Biyolog, 5 Tıbbi Teknolog, 50 Şoför, 50 Memur, 50 V.H.K.İ ve 5 Hizmetli olmak üzere toplam 695 personel alınacaktır.


Atanılacak kadrolar ve kura ile ilgili diğer hususlar Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü (http://personel.saglik.gov.tr) internet adresinde yer almaktadır.


Kura Başvuruları; Bakanlığımız (http://personel.saglik.gov.tr) internet adresinde yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacak olup 12/10/2010 Salı günü başlayıp, 22/10/2010 Cuma günü saat 18:00'de sona erecektir. Başvuruda bulunan adaylar başvuru fmunu kendileri imzaladıktan sonra notere onaylatıp en son görev yaptığı kurumdan alacağı onaylı hizmet cetvelini (İlk göreve başlama tarihi, görev kadro unvanı ve branşı, görev sırasında unvan ve branş değişikliği olup olmadığı, asil memurluğa atığı tarih, kadro derecesi, istifa ettiği veya müstafi sayıldığı tarih v.b.) ve noter tasdikli diploma suretini veya noter tasdikli geçici mezuniyet belgesini APS veya özel bir kargo şirketi ile en geç 26/10/2010 Salı günü mesai bitimine kadar Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şube Müdürlüğü'nde olacak şekilde göndermeleri gerekmektedir. Belgeleri, 26/10/2010 Salı günü saat 18:00'e kadar Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesine ulaşmayan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.


Başvuru belgeleri elden teslim edilemeyecektir. Ayrıca APS ve özel kargo şirketi ile gönderilen belgelerin Bakanlığımıza zamanında ulaşmaması halinde sumluluk Bakanlığımıza ait değildir.


Noter onaylı belgeler ile onaylı hizmet belgesinin asılları gönderilecek, onaylı belgelerin fotokopileri kabul edilmeyecektir.
Atanmak üzere müracaat edenlerin; atanmak istediği unvan ve branşta daha önce çalışmış olması, daha önce çalışmış oldukları bu unvan ve branşla ilgili gerekli diplomaya sahip olması ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir (Ancak ebe ve hemşirelik kadrolarına; ebelik bölümü mezunu olup hemşire unvanında görev yapmakta iken görevinden ayrılanlar ebe unvanına, hemşirelik bölümü mezunu olup ebe unvanında görev yapmakta iken görevinden ayrılanlar ise hemşire unvanına müracaat edebileceklerdir.)


Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olanlar, belgeleri eksik olanların, belirtilen süre içinde başvurmayanların, yanlış müracaatta bulunanların, başvuru sahibi tarafından imzalanmayan ve notere onaylattırılmayan başvuru fmu ile müracaat edenler ve kura tarihi itibariyle 657 sayılı Kanunun 97 nci maddesindeki şartları taşımayanların müracaat evrakları değerlendirmeye alınmayacaktır.Memur veya Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni kadrolarına;


En az lise veya dengi okul mezunu olup, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur statüsünde, bu kadro unvanlarında daha önceden çalışmış olanlar ile 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ile 6320 sayılı Çavuş ve Uzman Çavuş Kanununa tabi çalışanlar, en az iki yıl süreyle çalışmış olmak kaydıyla, sağlık niteliklerini kaybetmeleri veya 45 yaşına girmiş olmaları sebebiyle görev süreleri sona erenler ile kendi istekleriyle sözleşmelerini feshetmiş olanlar sadece bu unvanlara müracaat edebileceklerdir.


Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrolarına müracaat edeceklerin: yukarıda belirtilen koşulların yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış en az 120 saat süreli bilgisayar kullanım belgesine sahip veya lise veya dengi okullar ile yüksekokul veya fakültelerin bilgisayar bölümünden mezun yada iki dönem bilgisayar eğitimi aldığını belgelendirilmeleri gerekmektedir.


Şoför kadrolarına müracaat edeceklerin; en az lise mezunu olması ve Şoför kadro unvanıyla daha önce çalışmış olması gerekmektedir.


Hizmetli kadrolarına müracaat edecek olanların ise; Yardımcı Hizmetler Sınıfında bulunan unvanlarda daha önce çalışmış olmaları gerekmektedir.


Daha önce Devlet memuru olarak çalışmakta iken Devlet memuriyetinden çıkarılanlardan 5525 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkındaki Kanunun 1. maddesinde sayılan suçlar hariç olmak üzere af kapsamına girenler de kuraya başvurabilirler.


Başka Kamu Kurum ve Kuruluşlarından asli memurluğa geçmeden ayrılanlar, daha önce 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin A bendine göre hizmeti olmayanlardan anılan Kanunun 4. maddesinin B ve C bentlerine göre ve diğer Kanunlara tabi sözleşmeli olarak istihdam edilenler ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin II Sayılı cetveline göre sözleşmeli olarak çalışanlar istifa sonrası açıktan atama kurası için müracaatta bulunamayacak, bu personel başvuru fmu çıktısını gönderse de kuraya alınmayacaktır. Kura sonucu yerleşenlerden ila belirtilen şartları taşımadığı anlaşılanların atamaları yapılmayacak, sehven yapılmış olsa dahi iptal edilecektir


Bakanlığımıza gelen noter tasdikli başvuru fmu ile internet (PBS) kayıtlarındaki tercihler arasında farklılık bulunduğu takdirde adayın başvurusu iptal edilecek ve aday kuraya alınmayacaktır.


Kura sonucu yerleştirilenler, kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadrolara atanırlar. Ancak, müktesebine uygun münhal kadro bulunmaması halinde; kadroları daha üstte olanlar kazanılmış hak aylık derecelerine uygun bir kadroya atanıncaya kadar daha alt kadrolara mevzuat çerçevesinde atanabileceklerdir.


Yukarıda belirtilen şekilde müracaat edenlerin yerleştirme işlemleri 11/11/2010 Perşembe günü tercihleri doğrultusunda, daha sonra duyurulacak yerde bilgisayar tamında noter tarafından kura ile yapılacaktır.
Atamalar, söz konusu kadrolarla ilgili açıktan atama izin prosedürlerinin tamamlanmasından sonra gerçekleştirilecektir.

Yukarıdaki usûle göre, Bakanlığımıza açıktan atananlar bir yıl süre ile naklen atanma talebinde bulunamazlar. Ancak, Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıfına atananların Bakanlık Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 19, 20, ve 21 inci maddeleri kapsamındaki nakil talepleri bu kısıtlamanın dışındadır.Bakanlığımız kadrolarına kura sonucu yerleşenlerin atamalarının yapılabilmesi için, Bakanlığımız internet adresinde duyurulan atamaya esas teşkil edecek belgelerini en geç 30/11/2010 Salı günü mesai bitimine kadar Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğüne bizzat elden getirmeleri gerekmekte olup, atanmaya esas evraklarını 30/11/2010 Salı günü mesai bitimine kadar teslim etmeyenlerin atanmaları yapılmayacaktır.

Kura sonucu yerleşen adayların en geç 30/11/2010 tarihine kadar Bakanlığa elden teslim etmesi gereken evraklar;1 Görevini yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair sağlık rapu (Resmi Onaylı tek hekim rapu da geçerlidir.)2 Son 6 (Altı) ay içerisinde alınmış Savcılık Belgesi (Sabıka kaydı)3 Nüfus Cüzdanı Sureti (Noter Tasdikli) veya Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği4 İkametgah İlmuhaberi5 Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi ( Askerlikle İlişiği Bulunmadığına Dair)6 6 Adet Fotoğraf (4,5 x 6 cm Ebadında)7 Mal Bildirim Beyannamesi8 Ehliyet Belgesinin Noter Onaylı Sureti (Şoför kadrosuna yerleşenler için)9 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrolarına yerleşenlerin; Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı en az 120 saat süreli bilgisayar kullanım belgesi, lise veya dengi okullar ile yüksekokul veya fakültelerin bilgisayar bölümünden mezun olduğuna dair diploma veya iki dönem bilgisayar eğitimi aldığının belirtildiği belgenin aslı veya onaylı sureti.

 

GENELGE

 

 

MAKAM ONAYI

 

 

MÜNHAL KADROLAR


Devamı

sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumu genel müdürlüğü personeli görevde yükselme ve unvan değişikliği
 

16 Ekim 2010 CUMARTESİ                                        Resmî Gazete                                                                    Sayı : 27731

                                                                                 YÖNETMELİK

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünden:

 

SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL

MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN

DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 - 20/9/2005 tarihli ve 25942 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 

"18/4/1999 tarihinde görevli olanlardan, diğer niteliklere sahip olunması kaydıyla 8 inci maddenin birinci fıkrasının (k), (l) ve (m) bentlerinin (2) numaralı alt bentlerinde yer alan öğrenim düzeyinin bir alt öğrenim düzeyi uygulanabilir."

 

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 3 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 4 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü yürütür.

 

 


Devamı

sağlık bakanlığı görevde yükselme sınavı kura sonuçları

Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı Kura Sonuçları

 

 

Yerleşenler Listesi

 

 

Noter Onaylı Sonuçlar

 

Tespit Tutanağı


Devamı

atatürk üniversitesinden sağlık teknikerleri hakkında duyuru

 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi "Sağlık Teknikerliği" bölümü mezunu olan ve bu programın "Sağlık Memurluğu" ile eşdeğerliliğine ilişkin belgeye sahip olanların Hemşirelik Lisans Tamamlama Programına kayıtlarının yapılmasına karar verilmiştir.

Daha önce evraklarını göndermemiş veya eksik göndermiş olan öğrencilerin 05.11.2010 tarihine kadar Atatürk Üniversitesi ATAUZEM Müdürlüğüne iletmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra gönderilen başvurular kabul edilmeyecektir.


Gerekli Evraklar:
1. Diploma (Veya noter onaylı örneği)
2. 2 Adet fotoğraf
3. Çalışma belgesi
4. Nüfus cüzdan fotokopisi
5. AÖF onaylı Sağlık Memurluğu bölümünün isminin Sağlık Teknikerliği olarak değiştiğine dair yazı

 

Kesin kayıt ekranı için TIKLAYINIZ

 

Başvuruları kabul edilen öğrenciler ilgili banka hesaplarına ücretleri yatırarak kesin kayıt işlemlerini tamamlayacaktırlar. Kesin Kayı işlemlerinin anlatıldığı 2010 HELİTAM Kesin Kayıt Klavuzuna ulaşmak için TIKLAYINIZ

 


HELİTAM Programındaki Öğrencilerimizin 2010-2011 Öğretim Yılı İçin Yapmaları Gereken Ödemeler ile ilgili açıklamalar içinTIKLAYINIZ


Devamı

enfeksiyon kontrol hemşireliği eğitimi hakkında duyuru

 Sağlık Bakanlığı sağlık hizmetleri ile ilişkili olarak gelişen enfeksiyon hastalıklarının önlenmesi ve kontrol altına alınması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında 29 Kasım-24 Aralık 2010 tarihleri arasında enfeksiyon kontrol hemşireliği eğitimi düzenleneceğini duyurdu.

 

İlgili duyuru için tıklayınız

 

Başvuru fmu için tıklayınız

 

Esaslar için tıklayınız

 

Program için tıklayınız


Devamı

kemoterapi hemşireliği kursu hakkında duyuru

 Sağlık Bakanlığı 27 Kasım - 03 Aralık 2010 tarihleri arasında Kemoterapi Hemşireliği Kursu eğitimi yapılacağını duyurdu.

 

 

İlgili duyuru için tıklayınız

 

Başvuru fmu için tıklayınız

 

Başvuru değerlendirme fmu için tıklayınız


Devamı

sağlık bakanlığı tedavi hizmetleri genel müdürlüğü tarafından "kurban bayramı tatili süresince acil servis hizmetlerinin yürütülmesi" hakkında duyuru yayımlı

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

 

Sayı : B.10.0.THG.0.10.00.15/251-99 
Konu :Kurban Bayramı Tatili Süresince Acil Servis                                                                         08/11/2010*44466
Hizmetlerinin Yürütülmesi

 


..............VALİLİĞİNE
(İl Sağlık Müdürlüğü)


Acil sağlık hizmetlerinin, acil sağlık hizmeti sunan kamu ve özel tüm sağlık tesisilerince; 11/5/2000 tarihli ve 24046 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği, 26.06.2008 tarih ve 26918 sayılı ve 10/08/2010 tarih ve 27668 sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanan Acil Sağlık Hizmetlerinin sunumuyla ilgili Başbakanlık genelgeleri, 16/10/2009 tarih ve 27378 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygun Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ" ve Bakanlığımızca muhtelif tarihlerde yayımlanmış bulunan genelgeler doğrultusunda yürütülmesi gerektiği malumlarıdır. 
Kurban Bayramı tatili süresince de yukarıda belirtilen acil sağlık hizmetleri mevzuatında yer verilen usul ve esaslara titizlikle riayet edilmesi gerekmektedir.


Bu bağlamda, acil servislerdeki iş yoğunluğunun önemli ölçüde artış göstereceği dikkate alınarak, kamu ve özel sağlık tesisleri bünyesinde bulunan tüm acil servislerde, talebi karşılayabilecek şekilde sağlık hizmet sunumuna yönelik planlamaların yapılması ve gerekli tedbirlerin önceden alınarak acil vakalara zamanında gerekli tıbbi ve cerrahi müdahalenin herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmeksizin sağlanabilmesi gerekmektedir.


Bayram tatili süresince, oluşabilecek el, bilek ve benzeri uzuv yaralanmaları neticesinde hastane acil servislerine başvuracak vakalara, zamanında ve etkin bir acil sağlık hizmeti verilebilmesi için ilgili cerrahi branş uzman tabiplerine günün her saatinde ulaşılabilecek şekilde gerekli nöbet planlamasının yapılması, komplike el yaralanmaları ve amputasyon vakalarının ise acil servislerde karşılanmaları ve gerekli müdahale ve tedavileri için gerektiğinde replantasyon yapabilen uygun merkezlere yönlendirilmesi ve bu merkez isimlerinin 112 Acil, Komuta Kontrol Merkezine bildirilerek bu hizmetlerin 112 Acil, Komuta Kontrol Merkezi ile kodinasyon içerisinde yürütülmesi önem arz etmektedir.


Bu nedenle, acil servisler, replantasyon ve el cerrahisi merkezleri ile hasta yatırılan tüm kliniklerde yeterli sağlık insan gücü, tıbbi donanım, lüzumlu sarf malzemesi, ilaç, serum ve ambulans hizmetleri yönünden 24 saat kesintisiz hizmet sürekliliği esasına göre hiçbir olumsuzluk ve aksaklığa meydan vermeden ihtiyacı karşılayacak şekilde gerekli önlemlerin alınmasını, 
Bu birimlerde yürütülen nöbet hizmetleri için lüzumu halinde personel yönünden gerekli takviyenin yapılarak iş bu genelgenin acil yardım ve klinik hizmetlerinin verilmesinde görev ve sumlulukları bulunan kamu ve özel tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına tebliğini önemle rica ederim.


Ayrıca, bu vesile ile tüm sağlık çalışanlarının Kurban Bayramını tebrik eder sağlık ve esenlikler dilerim.


 

                                                                                                                                                    Uzm.Dr.Orhan KOÇ
                                                                                                                                                           Bakan a.
                                                                                                                                                      Genel Müdür V.
  
DAĞITIM:
GEREĞİ: BİLGİ:
81 İl Valiliği Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 


Devamı

sağlık bakanlığı 4/b sözleşmeli diş tabibi ve eczacı alımı kurası

İLAN METNİ

 

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilmek üzere, noter tarafından yapılacak kura ile (856) Diş Tabibi ve (196) Eczacı alımı yapılacaktır:1. Ücretleri merkezi yönetim bütçesinden karşılanmak üzere, (259) sözleşmeli personel pozisyonuna Diş Tabibi, (95) sözleşmeli personel pozisyonuna Eczacı,


2. Ücretleri görev yapacakları kurumların döner sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere, (597) sözleşmeli personel pozisyonuna Diş Tabibi, (101) sözleşmeli personel pozisyonuna ise Eczacı alınacaktır.


3. Alım yapılacak sözleşmeli personel pozisyonlarının, il/kurum adı, unvanı/branşı, sayısı ve bütçe türü http://personel.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilmiştir.(1)
BAŞVURU VE KURA TAKVİMİ1. Kura başvuruları internet tamında, http://personel.saglik.gov.tr/ internet sayfasındaki Personel Bilgi Sistemi (PBS) bölümünden yapılacaktır.


Başvurular, 24 Kasım 2010 Çarşamba günü başlayıp, 03 Aralık 2010 Cuma günü saat 18.00' de sona erecektir.


2. Kuraya başvuran adayların PBS başvuru fmlarını imzalayıp notere onaylatarak, 08 Aralık 2010 Çarşamba günüsaat 18.00'den önce Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şube Müdürlüğü'nde olacak şekilde APS veya kargo ile göndermeleri gerekmektedir. Başvuru sahibinin imzası bulunmayan veya notere onaylatılmayan fmlar kabul edilmeyecek, elden evrak teslim alınmayacaktır.


3. APS veya kargo ile gönderilen başvuru fmlarının Sağlık Bakanlığı'na vaktinde ulaşmaması halinde sumluluk, başvuruda bulunana aittir.


4. Kura, 17 Aralık 2010 Cuma günü (yer ve saati daha sonra duyurulacaktır) noter tarafından yapılacak olup kura sonucu aynı gün http://personel.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.


(2)
BAŞVURU ŞARTLARI1. Bu kuraya başvuran adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi ile aynı Kanunun 48'inci maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6 ve 7'nci bentlerinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.


2. Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emekli aylığı alanlar ile başvuru tarihi itibariyle 65 yaşını doldurmuş olanlar, bu kuraya başvuramayacaktır.


3. Diş Tabibi pozisyonlarına başvuran adayların, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 30 ve 31'inci maddelerinde belirtilen şartları; Eczacı pozisyonlarına başvuran adayların 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun'un 2 ve 3'üncü maddelerinde belirtilen şartları da taşımaları gerekmektedir.


4. Diş Tabibi (Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları Cerrahisi), Diş Tabibi (Diş Protezi), Diş Tabibi (Endodontik Diş Tedavisi), Diş Tabibi (Ortodonti), Diş Tabibi (Pedodonti), Diş Tabibi (Periodontoloji) pozisyonlarını tercih eden adayların, ilgili ala dokta veya uzmanlık eğitimi; Eczacı(Farmakoloji) veya Eczacı(Klinik Eczacılık) pozisyonlarını tercih edenlerin ilgili ala en az lisansüstü eğitim almış olmaları gerekmektedir.(3)
AÇIKLAMALAR VE UYARILAR1. Kura sonucu yerleşenlerin daha sonra mağduriyet yaşamamaları amacıyla; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesindeki "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmünü göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.


2. Kura sonucu yerleşenler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel olarak istihdam edileceklerdir.


3. Yerleştirme sonucu göreve başlayanlar; Sağlık Bakanlığı 4/B Sözleşmeli Personelinin Yeniden Hizmete Alınması ve Kurum İçi Yer Değişikliğine Dair Yönerge'de belirtilen karşılıklı yer değişikliği, eş durumu ve sağlık mazereti hariç olmak üzere, pozisyonunun tahsis edildiği birim dışında görev yapma talebinde bulunamayacak, dışarıda kazanç getirici başka bir iş yapamayacaktır.


4. Adayların, yerleştirildikleri hizmet birimlerinde göreve başlamak üzere başvuruda bulunacakları tarihler, sunmaları gereken belgeler ve diğer bilgiler kura sonucunun açıklanmasını müteakip, Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü internet sayfasından (http://personel.saglik.gov.tr/) ilanen duyurulacaktır.


5. Diş Tabibi ve Eczacı pozisyonlarına yerleşenlerin göreve başlayabilmeleri için diplomalarının Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş olması zunlu olup diplomaları henüz tescil edilmemiş olanların, tescil işlemlerini en kısa sürede yaptırmaları gerekmektedir.


6. Kura sonucu yerleşenlere, Sağlık Bakanlığı tarafından atama için herhangi bir belge gönderilmeyecektir.


7. Yerleştirilenlerden, başvuru şartlarını taşımayan, şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde getirmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.


Yerleştirilenlere, göreve başlamadan önce karşılıklı yer değiştirme imkânı tanınmayacaktır.Başvuru Adresi: Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şube Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No: 3 Sıhhıye, 06434 ANKARA

 

MÜNHAL KADROLAR


Devamı

6 aralık 2010-28 ocak 2011 tarihleri arasında yapılacak olan yoğun bakım hemşireliği kursu hakkında duyuru

6 Aralık 2010-28 Ocak 2011 tarihleri arasında yapılacak olan Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu hakkında duyuru 

 

İlgili duyuru için tıklayınız

 

Esaslar için tıklayınız

 

Başvuru fmu için tıklayınız


Devamı

sağlık bakanlığından giyim yardımları ile ilgili duyuru

Sağlık Bakanlığı sendikamızın toplu görüşme kazanımlarından olan giyecek yardımlarının nakden ödenmesi ile ilgili bir duyuru yayımlı.

 

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

B.10.0.THG.0.74.00.01-840
KONU :Giyecek Yardımı                                                                                                                             26.10.2010 / 42796

 

.............................. VALİLİĞİNE
(Sağlık Müdürlüğü)


Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği 07.05.2010 tarih ve 2010/508 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yapılan değişiklikle bazı personele yapılacak giyecek yardımının nakdi olarak ödenmesi öngörülmüş ve bu değişiklik 01.01.2010 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.


Bundan sonraki uygulamanın aşağıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda yapılması gerekmektedir.


Nakdi olarak yapılacak Giyecek yardımı için;


"Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce yayımlanan Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin Uygulanmasına ilişkin 30.06.2010 tarih ve 9751 sayılı Genelge'nin 4'üncü maddesinin 2'nci fıkrasında; Nakdi olarak yapılacak giyecek yardımları ise " 01.1.4.01- Sosyal Haklar " ekonomik koduna gider kaydedilmek suretiyle ödenecektir ......" hükmü yer almakta olup personele giyecek yardımının 01.1.4.01- Sosyal Haklar ekonomik kodunda yer alan mevcut ödenekten, "yeniden ödenek gönderme belgesine gerek olmadan" (Genel Müdürlüğümüzden ödenek talebinde bulunulmayacaktır) ödeme yapılabilecektir.


Ayni olarak yapılacak Giyecek yardımının için;


"Aynı Yönetmeliğe ekli I sayılı cetvelin 16, 17, 18, 19 ve 20 nci sıraları ile II sayılı cetvelin Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına ait bölümünün 3 üncü sırasında sayılan personele yapılacak giyecek yardımları ayni olarak yapılmaya devam edilecektir."


Bilgilerinizi ve iliniz Yataklı Tedavi Kurumlarına duyurulması hususunda gereğini önemle rica ederim.                                                                                                                                                    Doç. Dr. İrfan ŞENCAN

                                                                                                                                                               Bakan a.
                                                                                                                                                          Genel Müdür V.

 

Ekler için tıklayınız


Devamı

enfeksiyon kontrol hemşireliği eğitimi hakkında duyuru

 Sağlık Bakanlığı sağlık hizmetleri ile ilişkili olarak gelişen enfeksiyon hastalıklarının önlenmesi ve kontrol altına alınması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında 29 Kasım-24 Aralık 2010 tarihleri arasında enfeksiyon kontrol hemşireliği eğitimi düzenleneceğini duyurdu.

 

İlgili duyuru için tıklayınız

 

Başvuru fmu için tıklayınız

 

Esaslar için tıklayınız

 

Program için tıklayınız


Devamı

kemoterapi hemşireliği kursu hakkında duyuru

 Sağlık Bakanlığı 27 Kasım - 03 Aralık 2010 tarihleri arasında Kemoterapi Hemşireliği Kursu eğitimi yapılacağını duyurdu.

 

 

İlgili duyuru için tıklayınız

 

Başvuru fmu için tıklayınız

 

Başvuru değerlendirme fmu için tıklayınız


Devamı

sağlık bakanlığı tedavi hizmetleri genel müdürlüğü tarafından "kurban bayramı tatili süresince acil servis hizmetlerinin yürütülmesi" hakkında duyuru yayımlı

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

 

Sayı : B.10.0.THG.0.10.00.15/251-99 
Konu :Kurban Bayramı Tatili Süresince Acil Servis                                                                         08/11/2010*44466
Hizmetlerinin Yürütülmesi

 


..............VALİLİĞİNE
(İl Sağlık Müdürlüğü)


Acil sağlık hizmetlerinin, acil sağlık hizmeti sunan kamu ve özel tüm sağlık tesisilerince; 11/5/2000 tarihli ve 24046 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği, 26.06.2008 tarih ve 26918 sayılı ve 10/08/2010 tarih ve 27668 sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanan Acil Sağlık Hizmetlerinin sunumuyla ilgili Başbakanlık genelgeleri, 16/10/2009 tarih ve 27378 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygun Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ" ve Bakanlığımızca muhtelif tarihlerde yayımlanmış bulunan genelgeler doğrultusunda yürütülmesi gerektiği malumlarıdır. 
Kurban Bayramı tatili süresince de yukarıda belirtilen acil sağlık hizmetleri mevzuatında yer verilen usul ve esaslara titizlikle riayet edilmesi gerekmektedir.


Bu bağlamda, acil servislerdeki iş yoğunluğunun önemli ölçüde artış göstereceği dikkate alınarak, kamu ve özel sağlık tesisleri bünyesinde bulunan tüm acil servislerde, talebi karşılayabilecek şekilde sağlık hizmet sunumuna yönelik planlamaların yapılması ve gerekli tedbirlerin önceden alınarak acil vakalara zamanında gerekli tıbbi ve cerrahi müdahalenin herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmeksizin sağlanabilmesi gerekmektedir.


Bayram tatili süresince, oluşabilecek el, bilek ve benzeri uzuv yaralanmaları neticesinde hastane acil servislerine başvuracak vakalara, zamanında ve etkin bir acil sağlık hizmeti verilebilmesi için ilgili cerrahi branş uzman tabiplerine günün her saatinde ulaşılabilecek şekilde gerekli nöbet planlamasının yapılması, komplike el yaralanmaları ve amputasyon vakalarının ise acil servislerde karşılanmaları ve gerekli müdahale ve tedavileri için gerektiğinde replantasyon yapabilen uygun merkezlere yönlendirilmesi ve bu merkez isimlerinin 112 Acil, Komuta Kontrol Merkezine bildirilerek bu hizmetlerin 112 Acil, Komuta Kontrol Merkezi ile kodinasyon içerisinde yürütülmesi önem arz etmektedir.


Bu nedenle, acil servisler, replantasyon ve el cerrahisi merkezleri ile hasta yatırılan tüm kliniklerde yeterli sağlık insan gücü, tıbbi donanım, lüzumlu sarf malzemesi, ilaç, serum ve ambulans hizmetleri yönünden 24 saat kesintisiz hizmet sürekliliği esasına göre hiçbir olumsuzluk ve aksaklığa meydan vermeden ihtiyacı karşılayacak şekilde gerekli önlemlerin alınmasını, 
Bu birimlerde yürütülen nöbet hizmetleri için lüzumu halinde personel yönünden gerekli takviyenin yapılarak iş bu genelgenin acil yardım ve klinik hizmetlerinin verilmesinde görev ve sumlulukları bulunan kamu ve özel tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına tebliğini önemle rica ederim.


Ayrıca, bu vesile ile tüm sağlık çalışanlarının Kurban Bayramını tebrik eder sağlık ve esenlikler dilerim.


 

                                                                                                                                                    Uzm.Dr.Orhan KOÇ
                                                                                                                                                           Bakan a.
                                                                                                                                                      Genel Müdür V.
  
DAĞITIM:
GEREĞİ: BİLGİ:
81 İl Valiliği Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü


Devamı

sağlık bakanlığı 4/b sözleşmeli diş tabibi ve eczacı alımı kurası

İLAN METNİ

 

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilmek üzere, noter tarafından yapılacak kura ile (856) Diş Tabibi ve (196) Eczacı alımı yapılacaktır:1. Ücretleri merkezi yönetim bütçesinden karşılanmak üzere, (259) sözleşmeli personel pozisyonuna Diş Tabibi, (95) sözleşmeli personel pozisyonuna Eczacı,


2. Ücretleri görev yapacakları kurumların döner sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere, (597) sözleşmeli personel pozisyonuna Diş Tabibi, (101) sözleşmeli personel pozisyonuna ise Eczacı alınacaktır.


3. Alım yapılacak sözleşmeli personel pozisyonlarının, il/kurum adı, unvanı/branşı, sayısı ve bütçe türü http://personel.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilmiştir.(1)
BAŞVURU VE KURA TAKVİMİ1. Kura başvuruları internet tamında, http://personel.saglik.gov.tr/ internet sayfasındaki Personel Bilgi Sistemi (PBS) bölümünden yapılacaktır.


Başvurular, 24 Kasım 2010 Çarşamba günü başlayıp, 03 Aralık 2010 Cuma günü saat 18.00' de sona erecektir.


2. Kuraya başvuran adayların PBS başvuru fmlarını imzalayıp notere onaylatarak, 08 Aralık 2010 Çarşamba günüsaat 18.00'den önce Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şube Müdürlüğü'nde olacak şekilde APS veya kargo ile göndermeleri gerekmektedir. Başvuru sahibinin imzası bulunmayan veya notere onaylatılmayan fmlar kabul edilmeyecek, elden evrak teslim alınmayacaktır.


3. APS veya kargo ile gönderilen başvuru fmlarının Sağlık Bakanlığı'na vaktinde ulaşmaması halinde sumluluk, başvuruda bulunana aittir.


4. Kura, 17 Aralık 2010 Cuma günü (yer ve saati daha sonra duyurulacaktır) noter tarafından yapılacak olup kura sonucu aynı gün http://personel.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.


(2)
BAŞVURU ŞARTLARI1. Bu kuraya başvuran adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi ile aynı Kanunun 48'inci maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6 ve 7'nci bentlerinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.


2. Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emekli aylığı alanlar ile başvuru tarihi itibariyle 65 yaşını doldurmuş olanlar, bu kuraya başvuramayacaktır.


3. Diş Tabibi pozisyonlarına başvuran adayların, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 30 ve 31'inci maddelerinde belirtilen şartları; Eczacı pozisyonlarına başvuran adayların 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun'un 2 ve 3'üncü maddelerinde belirtilen şartları da taşımaları gerekmektedir.


4. Diş Tabibi (Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları Cerrahisi), Diş Tabibi (Diş Protezi), Diş Tabibi (Endodontik Diş Tedavisi), Diş Tabibi (Ortodonti), Diş Tabibi (Pedodonti), Diş Tabibi (Periodontoloji) pozisyonlarını tercih eden adayların, ilgili ala dokta veya uzmanlık eğitimi; Eczacı(Farmakoloji) veya Eczacı(Klinik Eczacılık) pozisyonlarını tercih edenlerin ilgili ala en az lisansüstü eğitim almış olmaları gerekmektedir.(3)
AÇIKLAMALAR VE UYARILAR1. Kura sonucu yerleşenlerin daha sonra mağduriyet yaşamamaları amacıyla; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesindeki "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmünü göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.


2. Kura sonucu yerleşenler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel olarak istihdam edileceklerdir.


3. Yerleştirme sonucu göreve başlayanlar; Sağlık Bakanlığı 4/B Sözleşmeli Personelinin Yeniden Hizmete Alınması ve Kurum İçi Yer Değişikliğine Dair Yönerge'de belirtilen karşılıklı yer değişikliği, eş durumu ve sağlık mazereti hariç olmak üzere, pozisyonunun tahsis edildiği birim dışında görev yapma talebinde bulunamayacak, dışarıda kazanç getirici başka bir iş yapamayacaktır.


4. Adayların, yerleştirildikleri hizmet birimlerinde göreve başlamak üzere başvuruda bulunacakları tarihler, sunmaları gereken belgeler ve diğer bilgiler kura sonucunun açıklanmasını müteakip, Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü internet sayfasından (http://personel.saglik.gov.tr/) ilanen duyurulacaktır.


5. Diş Tabibi ve Eczacı pozisyonlarına yerleşenlerin göreve başlayabilmeleri için diplomalarının Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş olması zunlu olup diplomaları henüz tescil edilmemiş olanların, tescil işlemlerini en kısa sürede yaptırmaları gerekmektedir.


6. Kura sonucu yerleşenlere, Sağlık Bakanlığı tarafından atama için herhangi bir belge gönderilmeyecektir.


7. Yerleştirilenlerden, başvuru şartlarını taşımayan, şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde getirmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.


Yerleştirilenlere, göreve başlamadan önce karşılıklı yer değiştirme imkânı tanınmayacaktır.Başvuru Adresi: Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şube Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No: 3 Sıhhıye, 06434 ANKARA

 

MÜNHAL KADROLAR


Devamı

6 aralık 2010-28 ocak 2011 tarihleri arasında yapılacak olan yoğun bakım hemşireliği kursu hakkında duyuru

6 Aralık 2010-28 Ocak 2011 tarihleri arasında yapılacak olan Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu hakkında duyuru 

 

İlgili duyuru için tıklayınız

 

Esaslar için tıklayınız

 

Başvuru fmu için tıklayınız


Devamı

6 aralık 2010-28 ocak 2011 tarihleri arasında yapılacak olan yoğun bakım hemşireliği kursu hakkında duyuru

6 Aralık 2010-28 Ocak 2011 tarihleri arasında yapılacak olan Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu hakkında duyuru 

 

İlgili duyuru için tıklayınız

 

Esaslar için tıklayınız

 

Başvuru fmu için tıklayınız


Devamı

sağlık bakanlığından giyim yardımları ile ilgili duyuru

Sağlık Bakanlığı sendikamızın toplu görüşme kazanımlarından olan giyecek yardımlarının nakden ödenmesi ile ilgili bir duyuru yayımlı.

 

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

B.10.0.THG.0.74.00.01-840
KONU :Giyecek Yardımı                                                                                                                             26.10.2010 / 42796

 

.............................. VALİLİĞİNE
(Sağlık Müdürlüğü)


Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği 07.05.2010 tarih ve 2010/508 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yapılan değişiklikle bazı personele yapılacak giyecek yardımının nakdi olarak ödenmesi öngörülmüş ve bu değişiklik 01.01.2010 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.


Bundan sonraki uygulamanın aşağıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda yapılması gerekmektedir.


Nakdi olarak yapılacak Giyecek yardımı için;


"Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce yayımlanan Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin Uygulanmasına ilişkin 30.06.2010 tarih ve 9751 sayılı Genelge'nin 4'üncü maddesinin 2'nci fıkrasında; Nakdi olarak yapılacak giyecek yardımları ise " 01.1.4.01- Sosyal Haklar " ekonomik koduna gider kaydedilmek suretiyle ödenecektir ......" hükmü yer almakta olup personele giyecek yardımının 01.1.4.01- Sosyal Haklar ekonomik kodunda yer alan mevcut ödenekten, "yeniden ödenek gönderme belgesine gerek olmadan" (Genel Müdürlüğümüzden ödenek talebinde bulunulmayacaktır) ödeme yapılabilecektir.


Ayni olarak yapılacak Giyecek yardımının için;


"Aynı Yönetmeliğe ekli I sayılı cetvelin 16, 17, 18, 19 ve 20 nci sıraları ile II sayılı cetvelin Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına ait bölümünün 3 üncü sırasında sayılan personele yapılacak giyecek yardımları ayni olarak yapılmaya devam edilecektir."


Bilgilerinizi ve iliniz Yataklı Tedavi Kurumlarına duyurulması hususunda gereğini önemle rica ederim.                                                                                                                                                    Doç. Dr. İrfan ŞENCAN

                                                                                                                                                               Bakan a.
                                                                                                                                                          Genel Müdür V.

 

Ekler için tıklayınız


Devamı

enfeksiyon kontrol hemşireliği sınavı 4 aralık’ta

 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Sınavı'nın 4 Aralık 2010 tarihinde 10.00-12.00 saatleri arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mfoloji Binasında (Taş Bina) 2 ve 4 numaralı anfi salonlarında yapılacağını duyurdu.  

 

 

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

Sayı : B.10.0.THG.0.12.00.02-216.99-                                                                                                     01.12.2010 / 47054

Konu : Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği
Sınavı

 

GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA


Hastane Enfeksiyonları Bilimsel Danışma Kurulu 15.11.2007 tarihinde yapmış olduğu toplantıda yılda dört kez enfeksiyon kontrol hemşireliği eğitimi, iki kez değerlendirme sınavı düzenlenmesini kararlaştırılmıştır.


Bu kapsamda; 20 Nisan - 15 Mayıs 2009, 19 Ekim - 13 Kasım 2009, 28 Aralık 2009 - 22 Ocak 2010, 01 - 26 Mart 2010, 05 - 30 Nisan 2010, 20 Eylül - 15 Ekim 2010 tarihleri arasında düzenlenen eğitimlere katılanlardan, Enfeksiyon Kontrol Hemşirelerinin Eğitimine ve Sertifikalırılmasına Dair Tebliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki şartları taşıyanlara ilişkin düzenlenecek sınavın 04 Aralık 2010 tarihinde, 10.00-12.00 saatleri arasında, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mfoloji Binasında (Taş Bina) 2 ve 4 numaralı anfi salonlarında uygulanması, ekli listede yer alanların sınava katılmaları ve Bakanlığımıza bağlı yataklı tedavi kurumlarında görev yapmakta olan personelin yolluk ve yevmiyelerinin kurumlarınca karşılanması hususlarını;
Tensiplerinize arz ederim.

 

Dr. M. Ertuğrul EĞİN
Genel Müdür Yardımcısı V.

 

OLUR
... / 11 / 2010

Dr. Ş. Serdar MERCAN
Bakan a.
Genel Müdür V.

 

 

Sınav listesi için tıklayınız


Devamı

anayasa mahkemesi tam gün’e ilişkin gerekçeli kararını yayımladı

 Anayasa Mahkemesinin, 5947 Sayılı Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile ilgili gerekçeli kararı 04.12.2010 tarihli Resmi Gazete'de yayımlı.

 

Karar için tıklayınız 


Devamı

anayasa mahkemesi tam gün’e ilişkin gerekçeli kararını yayımladı

 Anayasa Mahkemesinin, 5947 Sayılı Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile ilgili gerekçeli kararı 04.12.2010 tarihli Resmi Gazete'de yayımlı.

 

Karar için tıklayınız 

 


Devamı

sağlık bakanlığından aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının kademe ilerlemeleriyle ilgili duyuru

Sağlık Bakanlığından Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Çalışanlarının Kademe İlerlemeleriyle İlgili Duyuru

 


Sağlık Bakanlığının duyurusu için tıklayınız.

 


Devamı

yenidoğan yoğun bakım hemşireliği kursu duyurusu

 T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

 Sayı : B.10.0.THG.0.12.00.02-216.99/ 13.12.2010 / 48834

Konu : Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği
Kursu

 


.......................... VALİLİĞİNE 
(İl Sağlık Müdürlüğü)

 


   Yenidoğan Yoğun Bakım ünitelerinde görev yapan/yapacak olan hemşire, sağlık memuru (toplum sağlığı bölümü) ve ebelerin eğitimi, sertifikalırılması ile bu personele eğitim verecek olan eğitim merkezlerinin tespitine ve taşıması gereken niteliklere ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla Yenidoğan Yoğun Bakım Eğitim Programı Uygulama Yönergesi hazırlanmıştır.


   2010 yılında 3. Dönemi 27 Aralık 2010 - 28 Ocak 2011 tarihleri arasında planlanan Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde uygulanacaktır. İlinizde bulunan Bakanlığımıza bağlı yataklı tedavi kurumlarının yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde görev yapan personelin belirlenip hizmeti aksatmayacak şekilde bir planlama yapılarak Bakanlığımıza bildirilmesi gerekmektedir.


   Bu kapsamda, ilinizde bulunan tüm yataklı tedavi kurumlarına gerekli duyurunun yapılması, eğitime katılmak isteyenlerce doldurulan başvuru fmlarının Müdürlüğünüzce kabul edilmesi, gelen başvuru fmlarının Müdürlüğünüzce muhafaza edilmesi ve uygun olan başvuruların 15 - 20 Aralık 2010 tarihleri arasında ÇKYS ekranına işlenmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.


Uzm. Dr. Orhan KOÇ
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.

 

 

 

DAĞITIM:

Adana Valiliğine                            Ankara Valiliğine
Antalya Valiliğine                          Bursa Valiliğine
Diyarbakır Valiliğine                      Eskişehir Valiliğine
Gaziantep Valiliğine                       İstanbul Valiliğine 
İzmir Valiliğine                              Kayseri Valiliğine
Kocaeli Valiliğine                           Samsun Valiliğine
Şanlıurfa Valiliğine                         Trabzon Valiliğine
Balıkesir Valiliğine                          Elazığ Valiliğine
Malatya Valiliğine                           Erzurum Valiliğine
Konya Valiliğine                             Mersin Valiliğine
Van Valiliğine                                Aydın Valiliğine
Denizli Valiliğine                            Tekirdağ Valiliğine
Zonguldak Valiliğine                       Hatay Valiliğine
Sivas Valiliğine


Devamı

sağlık bakanlığı 4/b sözleşmeli personelinin yeniden hizmete alınması ve kurum içi yer değişikliğine dair yönerge

SAĞLIK BAKANLIĞI 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONELİNİN 
YENİDEN HİZMETE ALINMASI VE KURUM İÇİ YER DEĞİŞİKLİĞİNE
DAİR YÖNERGE

 BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 Amaç 
Madde 1- (1) Bu Yönerge; Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre çalışan sözleşmeli personelin yeniden hizmete alınması, karşılıklı yer değişikliği, eş durumu ve sağlık mazereti nedeniyle yer değişikliği ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları belirler.Kapsam
Madde 2- (1) Bu Yönerge,Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre çalışan sözleşmeli personelikapsar.Dayanak
Madde 3- (1) Bu Yönerge; 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1, ek 3 ve ek 4 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.Tanımlar
Madde 4- (1) Bu Yönergede geçen;
a) Bakanlık :Sağlık Bakanlığı'nı,
b) Bakan :Sağlık Bakanı'nı,
c) Müdürlük :İl Sağlık Müdürlüğü'nü,
ç) Pozisyon :İlgili mevzuatı uyarınca vize edilen ve bir sözleşmeli personelin istihdamına imkân veren görev unvanına ait pozisyonu,
d) Hizmet Grubu :Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği çerçevesinde personel dağılım cetveli doluluk anına göre belirlenen il gruplarını,
e) Sağlık Komisyonu :Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği'ne göre sağlık mazeretlerini inceleyen Komisyon'u,
f) Personel :657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre çalışan sözleşmeli personeli,
g) İl Komisyonu :İl Sağlık Müdürlükleri bünyesinde bu Yönergede belirtilen iş ve işlemleri yürütmek üzere Valilik onayıyla kurulan 4/B Sözleşmeli Personel Komisyonu'nu,
h) İKYS :Çekirdek kaynak yönetim sisteminin insan kaynakları yönetim sistemi modülünü,
ı) PBS :Personel bilgi sistemini,
i) (Ek bent: 23/10/2009 tarihli ve 198958 sayılı Bakan Onayı) Kadrolu personel: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/A maddesine göre çalışan, stratejik personel hariç kadrolu sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı personelini,
j) (Ek bent: 23/10/2009 tarihli ve 198958 sayılı Bakan Onayı) Stratejik personel: Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğine göre Bakanlık tarafından istihdamında güçlük çekilen uzman tabip ve tabip unvanlarındaki personeli,
k) (Ek bent: 23/10/2009 tarihli ve 198958 sayılı Bakan Onayı) Start: 26/10/1994 tarihli ve 22093 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Startları Yönetmeliğinde belirlenen startları,
l) (Ek bent: 23/10/2009 tarihli ve 198958 sayılı Bakan Onayı) Hizmet bölgesi: İllerin sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyesine göre belirlenen bölgeleri, ifade eder.

 İKİNCİ BÖLÜM
Yeniden Hizmete Alınma

 Madde 5- (1) Personel, Bakanlık adına sözleşme imzalamaya yetkili amirinden, fesih tarihini de belirterek doğum veya askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesinin feshedilmesini dilekçeyle talep eder. Askerlik sebebiyle fesih talebinde bu tarih, askere sevk tarihini geçemez. Doğum nedeniyle hizmet sözleşmesinin feshi için doğum rapunun aslının veya resmi kurumlarca onaylı bir örneğinin; askerlik nedeniyle hizmet sözleşmesinin feshi için ise, askere sevk belgesinin resmi kurumlarca onaylı bir örneğinin fesih talebini içeren dilekçe ile birlikte sözleşme yapılan kurum veya kuruluşa verilmesi zunludur. Dilekçede belirtilen fesih tarihi, sözleşmenin fesih tarihi olarak esas alınır.


(2) Doğum ve askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilen personelin pozisyonu saklı tutulur. Bu personel yazılı isteği üzerine ayrıldığı görev yerinde yeniden sözleşme yapılarak hizmete alınır. Ancak, yeniden hizmete alınacak personelin;
a) Sözleşmesinin feshi sebebiyle iş sonu tazminatı almamış olması,
b) Doğum sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilenlerin, ücretli doğum izninin bitiminden itibaren en geç bir yıl; askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilenlerin ise terhis tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yeniden istihdam edilmek üzere ayrıldığı görev yerinin bağlı olduğu il sağlık müdürlüğüne yazılı talepte bulunması,
gerekir.


(3) İlgili il sağlık müdürlüğü, yazılı talebi takip eden yedi işgünü içinde hizmet sözleşmesi yapmak suretiyle personelin göreve başlamasını sağlar.


(4) Doğum ve askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilenler hariç olmak üzere; hizmet sözleşmelerini kendi istekleri ile feshedenler, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmeden Bakanlığa ait sözleşmeli personel pozisyonlarına yeniden atanamazlar. Bu sürenin sonunda yeniden hizmete alınma, 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 3 üncü maddesi hükümlerine tabidir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kurum İçi Yer Değişikliği

 Karşılıklı yer değişikliği 
Madde 6- (Değişik madde: 23/03/2010 tarihli ve 96201 sayılı Bakan Onayı)
(1) Aynı unvan ve hizmet niteliklerine sahip pozisyonda çalışan personelin il içi veya il'ler arası karşılıklı yer değişikliği;
a) Pozisyonlarının vizeli olduğu il'de fiilen en az bir yıl çalışmış olmaları,
b) Görev yaptıkları yerin İl Komisyonu'na, karşılıklı yer değişikliği yapacakları personelin açık kimliği ve görev yerini de belirterek üstleri vasıtasıyla yazılıtalepte bulunmaları,
kaydıyla yapılabilir. 
(2) Fiilen bir yıllık çalışma süresinin hesabında, ilgili mevzuat uyarınca verilen izinler ile hafta sonu ve resmi tatil günleri fiili çalışma sayılır.
(3) İl içi karşılıklı yer değişikliği talepleri İl Komisyonu tarafından, il'ler arası karşılıklı yer değişikliği talepleri ise ilgili il Komisyonları arasında kodinasyon sağlanarak, karara bağlanır. Karşılıklı yer değişikliği uygun olanların görev yerlerine ilgili komisyonlarca bilgi verilir.
(4) Karşılıklı yer değişikliğine ilişkin görevden ayrılış ve göreve başlayış işlemleri, Müdürlüklerce eş zamanlı olarak İKYS üzerinden gerçekleştirilir. Bu şekilde görev yeri değişen personel ile yeniden sözleşme imzalanarak takip eden ayın sonuna kadar Bakanlığa bilgi verilir.
(5) İl içinde karşılıklı yer değişikliği gerçekleşen personel, bir yıl geçmedikçe yeniden il içinde karşılıklı yer değişikliği talebinde bulunamaz.Eş durumu nedeniyle yer değişikliği 
Madde 7- (Değişik madde: 23/03/2010 tarihli ve 96201 sayılı Bakan Onayı)
(1) Eş durumu nedeniyle il'ler arası yer değişikliği için boş sözleşmeli personel pozisyonları her yıl ocak ve temmuz aylarında Bakanlıkça tespit ve ilan edilir. Bu pozisyonlara yerleştirme kura ile yapılır.
(2) Sözleşmeli personelin, eş durumu nedeniyle il'ler arası yer değişikliği talebinde bulunabilmesi için;
a) Bakanlığın o il'de boş pozisyon ilan etmiş olması,
b) Pozisyonunun vizeli olduğu il'de fiilen en az bir yıl çalışmış olması, 
c) Kamu personeli olan eşinin, kurum içi görev yeri değişikliği mümkün olmayan veya mevzuatı uyarınca zunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunduğunu belgelemesi,
ç) Eşinin, stratejik personel olması veya 4924 sayılı Kanuna göre istihdam edilmesi,
gerekir.
(3) Aile birliğinin, D ve C hizmet gruplarında ve daha alt hizmet bölgesinde/grubunda doluluk anı daha düşük olan bir il'de, doluluk anlarının eşit olması halinde ise sözleşmeli personelin çalıştığı il'de sağlanması esastır. Eşlerden her ikisinin de sözleşmeli personel olması halinde üst durumda olan eşin çalıştığı il'e; eşlerden birinin sözleşmeli diğerinin kadrolu personel olması halinde ise sözleşmeli eşin çalıştığı il'e; öncelikle bakılarak diğer eşin görev yeri D ve C hizmet grubunda bulunan eş'e bağlı olarak değiştirilebilir. Bu durumların gerçekleşmemesi halinde, üst hizmet bölgesi/grubunda bulunan eşin görev yeri, alt hizmet bölgesi/grubunda bulunan eş'e bağlı olarak değiştirilebilir. Ancak, eşlerden biri 5 veya 6 ncı hizmet bölgesinde ise pozisyon ve stardın uygun olması halinde diğer eş bu il'e atanabilir.
(4) Eş durumu açısından üstlük ve astlık durumu sırasıyla; diş tabipleri, eczacılar, 4 yıllık lisansiyerlerin atığı pozisyon unvanları, 2 yıllık önlisans mezunlarının atığı pozisyon unvanları, ta öğretim mezunlarının atığı pozisyon unvanları ve bunlarda eşitlik olması halinde hizmet süresi fazla olan şeklindedir.
(5) Kadrolu personelin, sözleşmeli eşin görev yaptığı il'e nakil talebinde bulunabilmesi için o il'de stardın uygun olması şarttır. Kadrolu eşin, stardın uygun olmaması nedeniyle sözleşmeli eşin bulunduğu il'e atanamadığının, sözleşmeli personelin eş durumu nedeniyle yer değişikliği başvurularının alındığı tarihler arasında belgelendirilmesi halinde sözleşmeli personel, kadrolu eşin görev yaptığı il'e yer değişikliği talebinde bulunabilir.
(6) Bu madde hükümlerine göre; en son yapılan eş durumu kurası için boş pozisyon ilan edilmemiş olması veya sözleşmeli personelin en son yapılan kura sonucu kadrolu çalışan eşinin bulunduğu il'e yerleştirilememesi durumunda, stardın uygun olması ve bir sonraki eş durumu kurası için boş sözleşmeli personel pozisyonlarının ilan edileceği tarihe kadar başvuruda bulunması kaydıyla kadrolu personel, sözleşmeli eşin görev yaptığı il'e atanır.
(7) Kadrolu personelin eşinin, diğer kamu kurum veya kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışması halinde ise kadrolu personel, eşinin görev yaptığı il'e stardın uygun olması kaydıyla atanır.
(8) Sözleşmeli personel, eş durumu nedeniyle yer değişikliği talebini PBS üzerinden yaparak, istenen belgeleri birim amirine imzalattığı PBS fmuna eklemek suretiyle doğrudan Bakanlığa gönderir. Yer değişikliği talebi, yukarıda belirtilen şartlar ve mevzuata göre incelenerek talebi uygun olanların listesi, uygun olmayanların gerekçesiyle birlikte listesi ve diğer hususlar Bakanlıkça ilan edilir.
(9) PBS üzerinden kesinleştirilmeyen veya PBS üzerinden kesinleştirilip süresi içinde Bakanlığa gönderilmeyen başvurular ile başvuru sahibinin veya ilgili birim amirinin imzası bulunmayan başvurular, Bakanlıkça değerlendirmeye alınmaz.
(10) Yerleştirme sonuçları Bakanlıkça ilan edilir.
(11) Kura sonucu, eş durumu nedeniyle görev yeri değişikliğine hak kazanan personelin atamaları Bakanlık tarafından il emrine yapılır. Bu personelin il içerisinde görev yapacakları hizmet birimleri, Bakanlıkça tespit edilen tarihler arasında Müdürlükler tarafından belirlenir. Görev yeri değiştirilen personel ile yeniden sözleşme imzalanır.Sağlık mazereti nedeniyle yer değişikliği
Madde 8- (Değişik birinci fıkra: 23/10/2009 tarihli ve 198958 sayılı Bakan Onayı)
(1)Pozisyonunun bulunduğu il'de kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu eş, anne, baba veya çocuklarından birinin hastalığının tedavisinin mümkün olmadığını, eğitim ve araştırma hastanelerinden alınacak sağlık kurulu rapu ve görev yerinin bağlı bulunduğu il sağlık müdürlüğünden alınacak yazı ile belgelendirenlerin görev yeri Bakanlıkça değiştirilebilir.
(2) Personel; sağlık kurulu rapunda yer alan teşhis ve uygulanacak tedavi imkânları dikkate alınarak Sağlık Komisyonu tarafından, söz konusu tedavinin yapılabileceği sağlık kurum veya kuruluşunun bulunduğu bir il'in aynı unvan ve niteliğe sahip boş pozisyonunda sözleşme yapılarak çalıştırılabilir.
(3) Sağlık Komisyonu, gerekli durumlarda bu rapların başka eğitim ve araştırma hastanelerinin sağlık kurullarınca da usule ve fenne uygunluğunun tespit edilmiş olma şartını arayabilir.Mazereti sona eren personel
Madde 9- (1) Eş durumu veya sağlık mazereti nedeniyle görev yeri değişenler, mazeretlerinin devam ettiğini ispatlayan bilgi ve belgeleri her yıl ekim ayının ilk haftasında çalıştığı kuruma bildirmekle yükümlüdür. Müdürlükler, bildirimde bulunmayanlar ile mazeretinin devam ettiğini belgelendiremeyenleri tespit ederek her yıl ekim ayının sonuna kadar Bakanlığa bildirir. Bakanlık, bu bildirimi dikkate alarak yeni sözleşme döneminin başında personelin görev yerini değiştirebilir.
(2) Mazereti sona eren personelden;
a) (Değişik birinci cümle: 23/10/2009 tarihli ve 198958 sayılı Bakan Onayı) Eş durumu mazereti sona eren sözleşmeli personel, bulunduğu il D veya C hizmet grubunda ise veya mazereti, eşinin ölümü veya emekli olması nedeniyle sona ermiş ise talebi veya Bakanlıkça ihtiyaç duyulması halinde yerinde bırakılır. Aksi halde personel, D veya C hizmet grubunda aynı unvan ve niteliğe sahip boş pozisyon bulunan bir il'de sözleşme yapılarak çalıştırılır.
b) Sağlık mazereti sona erenler ise, sağlık mazereti nedeniyle yer değişikliği gerçekleştirmeden önce pozisyonunun bulunduğu il sınırları içerisindeki aynı unvan ve niteliğe sahip boş pozisyonda, sözleşme yapılarak çalıştırılır. Bu ilde boş pozisyon bulunamaması halinde personel, boş pozisyon bulununcaya kadar sağlık mazereti nedeniyle çalıştığı ilde görevine devam eder.Eşi şehit olan personel
Madde 10- (1) Aynı unvan ve niteliğe sahip boş pozisyon bulunması halinde, eşi şehit olan personelin üstleri vasıtasıyla Bakanlığa ulaştırılan yer değişikliği talebi, bir defaya mahsusen Bakanlıkça yerine getirilir. Personelin yer değişikliği talebinde bulunduğu il'deaynı unvan ve niteliğe sahip boş pozisyon bulunmaması halinde personel, yeniden yazılı talebi alınarak aynı unvan ve niteliğe sahip boş pozisyon bulunan başka bir il'de sözleşme yapılarak çalıştırılabilir.

 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Unvan değişikliği

 Madde 11- (1)Personelin, unvan değişikliği suretiyle atamasının yapılacağı pozisyon için öngörülen ilk defa hizmete alınma prosedürüne riayet edilmesi kaydıyla, unvan değişikliği mümkündür.

 BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

 


Mazeret Sebebiyle Yer Değişikliği Talep Edenlerden İstenen Belgeler
Madde 12- (1)Bu Yönerge kapsamında;
a) Eş durumu nedeniyle görev yeri değişikliği talebinde bulunanlardan;
1) (Değişik bent: 23/10/2009 tarihli ve 198958 sayılı Bakan Onayı) PBS başvuru fmu,
2) (Değişik bent: 23/10/2009 tarihli ve 198958 sayılı Bakan Onayı) Vukuatlı nüfus kayıt örneğinin aslı,
3) Eşinin kamu personeli olduğunu ve kurum içi görev yeri değişikliği mümkün olmayan veya mevzuatı uyarınca zunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunduğunu belirten, son bir ay içerisinde eşinin çalıştığı kurumun personel biriminden alınmış atamaya yetkili amir veya yetki devri yapılan makamca imzalanmış belgenin aslı,
4) (Ek bent: 23/10/2009 tarihli ve 198958 sayılı Bakan Onayı) Eşi Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında stratejik, kadrolu, 4924 sayılı Kanun'a göre sözleşmeli veya 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışanlardan eşinin kimlik bilgisini, görev yaptığı ili, statüsünü ve unvanını gösterir ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'nden son bir ay içerisinde alınmış onaylı belgenin aslı,
b) Sağlık mazereti nedeniyle görev yeri değişikliği talebinde bulunanlardan;
1) Dilekçe,
2) Dilekçe tarihi itibariyle son altı ay içerisinde eğitim ve araştırma hastanesinden alınmış sağlık kurulu rapunun aslı veya resmi kurumlarca onaylı örneği,
3) Sağlık mazeretinin personelin kanunen bakmakla yükümlü olduğu eşi, çocuğu, anne veya babasına ilişkin olması halinde vukuatlı nüfus kayıt örneğinin aslı,
c) Eşinin şehit olması nedeniyle görev yeri değişikliği talebinde bulunanlardan;
1) Dilekçe,
2) Eşinin şehit olduğunu gösterir belgenin aslı veya resmi kurumlarca onaylı örneği,
3) Vukuatlı nüfus kayıt örneğinin aslı,
ile Bakanlıkça gerekli görülen belgeler istenir.Görev yeri değişen personel
Madde 13- (1) Bu Yönergenin 6, 7 ve 8 inci maddelerine göre görev yeri değişen personelden, süresi içerisinde görevine başlamayanların hizmet sözleşmeleri, kendi istekleriyle tek taraflı olarak feshedilmiş sayılır.
(2) Bu durumda olanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine tabi Bakanlığa ait sözleşmeli personel pozisyonlarına bir yıl geçmedikçe yeniden atanamazlar. Bu sürenin sonunda yeniden hizmete alınma, 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 3 üncü maddesi hükümlerine tabidir.
(3) (Ek fıkra: 23/10/2009 tarihli ve 198958 sayılı Bakan Onayı) 
(Değişik ibare: 23/03/2010 tarihli ve 96201 sayılı Bakan Onayı) İl'ler arası olmak üzere; karşılıklı yer değişikliği, eş durumu, sağlık mazereti veya eşinin şehit olması nedeniyle görev yeri değiştirilenler, sigtalılık işlemleri ve hizmet sözleşmesi yapılması amacıyla yeni görev yerine müracaat etmek üzere ayın 14 üncü günü mesai bitimine kadar beş işgünü izinli sayılır. Bu personelin eski görev yerleri ile ilişikleri, ayın 14 üncü günü mesai bitimi itibariyle sona erer. Sözleşmeli personel hizmet sözleşmesi imzalayarak ayın 15 inci günü yeni yerinde göreve başlatılır.İl Komisyonu Teşekkülü ve Görevleri
Madde 14- (1)


Devamı

2011 yılı ocak dönemi kurum içi naklen atama kurası

Sağlık Bakanlığı, 2011 Yılı Ocak Dönemi Kurum İçi Naklen Atama Kurası'nın 26 Ocak 2011 tarihinde noter tarafından yapılacağını duyurdu.

 

 

İlan Metni

 

 

Bakanlığımız Atama ve Nakil Yönetmeliği'ne göre 2011 yılı Ocak Dönemi Kurum İçi Naklen Atamaları yapılacaktır.


1. Dönem tayini başvuruları; Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü internet adresinde (http://personel.saglik.gov.tr) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacak olup 21/12/2010 tarihi Salı günü başlayıp, 27/12/2010 tarihi Pazartesi günü saat 17.00'de sona erecektir. Dönem tayinine başvuracak olanlar, Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden dolduracakları 2011 Yılı Ocak Dönemi Kurum İçi Naklen Atama Kurası Başvuru Fmu'nun çıktısını imzalayıp amirine veya Sağlık Grup Başkanlığına veya notere onaylatmak suretiyle APS veya bir kargo şirketi ile en geç 30/12/2010 tarihinde Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şube Müdürlüğünde olacak şekilde göndermeleri gerekmektedir. Müracaat evrakları Bakanlık Genel Evrak Şubesine 30/12/2010 tarihinden sonra giriş yapan ve belgelerini göndermeyen adayların başvuruları iptal edilecektir. Başvuru belgeleri elden teslim edilmeyecektir.


2. İstihdam Planlama Komisyonu'nun 16/12/2010 tarihinde yapılan toplantısında 2010 Yılı Eylül Dönemi Kurum İçi Naklen Atama hakkında alınan "Kurada yerleşip ataması yapılan uzman tabip ve tabiplerin; halen görev yaptığı birimden ayrılması halinde unvan ve branşının Personel Dağılım Cetveline göre doluluk anının %60'ın altına düşmesi durumunda, bu uzman tabip ve tabiplerin ayrılışlarının yerlerine atanacak hekimin göreve başlamasından sonra yapılması; aynı birimden ayrılacak personel sayısının birden fazla olması halinde, ayrılışların, en yüksek hizmet puanına sahip personelden başlayarak sırayla yapılmasına" şeklindeki kısıtlama kaldırılmıştır.
2010 Yılı Eylül döneminde bu kısıtlama kapsamında bulunanların ayrılışları 45 (kırkbeş) gün içerisinde sağlanacaktır. Aksi takdirde bu sürenin sonunda atamaları iptal edilecektir.


2. paragraftaki kısıtlama 2011 Yılı Ocak Dönemi Kurum İçi Naklen Atamalar için uygulanacaktır.


3. 2'inci madde kapsamındaki kısıtlamaya tabi personel hariç olmak üzere 2011 Yılı Ocak Dönemi Kurum İçi Naklen Atama Kurasında yerleştirilenlerin ayrılışları atanma tarihinden itibaren 45 (kırkbeş) gün içerisinde sağlanacaktır. Aksi takdirde bu sürenin sonunda atamaları iptal edilecektir.


4. 2010 yılı Eylül Dönemi Kurum içi Naklen Atama sonucu 45 (kırkbeş) gün içerisinde ayrılışlarını yapmayanlardan ataması re'sen iptal edilenlerin, 2011 yılı Ocak Dönemi Kurum içi Naklen Atama müracaatları gerekli diğer şartları taşımaları halinde kabul edilecektir.


5. Sağlık hizmetlerinin aksamaması ve etkili bir personel planlaması yapılabilmesi için, 27/12/2010 tarihi itibariyle kadrosunun bulunduğu ilde en son atanma tarihinden itibaren Bakanlığımız kadrosunda fiilen en az 1 yıl çalışmış olan personelin müracaatları kabul edilecektir. Ancak Devlet Hizmeti Yükümlüsü olarak atanan personel için Devlet hizmet yükümlülüğünü tamamlamış olmak şartıyla atığı ilde 1 yıl çalışmış olma şartı aranmayacaktır.


6. Kuraya başvuran personelin yerleştirme işlemleri 01/01/2011 tarihine göre hesaplanan ve ilan edilen hizmet puanları esas alınarak yapılacaktır.
A) Kuraya başvuran personelin hizmet puanları 01/01/2011 tarihi itibariyle yeniden gözden geçirilerek 12/01/2011 tarihinde PBS'den ilan edilecek ve 12/01/2011 tarihinden 14/01/2011 tarihi saat 17:00'ye kadar PBS üzerinden hizmet puanları itirazları alınacaktır.
B) Alınan itirazlar 21/01/2011 tarihine kadar değerlendirilerek aynı gün PBS'den ilan edilecektir.
C) Yerleştirme işlemi yeniden hesaplanan hizmet puanlarına göre yapılacaktır.


7. 2011 Yılı Ocak Dönemi Kurum İçi Naklen Atama Kurası için başvuruda bulunan personelin müracaat evrakları 30/12/2010 - 12/01/2011 tarihleri arasında Kura Komisyonu tarafından incelenerek değerlendirilecektir.


8. İnceleme neticesinde uygun görülmeyen müracaatlar, ret gerekçeleri ile birlikte tebligat yerine geçmek üzere internet üzerinden 12/01/2011 tarihinde ilan edilecektir. 12/01/2011 tarihinden 14/01/2011 tarihi saat 17:00'ye kadar PBS üzerinden elektronik tamda itirazlar alınacak ve bu itirazlar 14/01/2011 - 21/01/2011 tarihleri arasında Kura Komisyonu tarafından incelenerek karara bağlanacaktır. İtirazlar ile ilgili sonuçlar 21/01/2011 tarihinde ilan edilecektir.


9. Başvuru evrakı imzasız ve onaysız olanlar ile başvuru evrakı 30/12/2010 tarihinden sonra gelenlerin itirazları değerlendirmeye alınmayacaktır.


10. A. 2010 yılı Ocak, Haziran ve Eylül dönemleri kurum içi naklen atamalarında yerleştirmesi yapılan personelden kendi istekleriyle yerleştirilme işlemi veya atama kararını iptal ettirenlerin 2011 Yılı Ocak Dönemi Kurum İçi Naklen Atama Kurasına başvuruları kabul edilmeyecektir.


B. 27/12/2009 tarihinden sonra Bakanlık Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 16, 19, 20, 21, 26 ve 29 uncu maddelerine göre ataması yapılan personelden atama kararını kendi talepleriyle iptal ettirenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.


C. Uzman Tabip, Sağlık Memuru, Sağlık Teknisyeni ve Sağlık Teknikeri kadrosunda çalışanlar, halen çalıştıkları unvan ve branşlarında, diğer personel ise halen çalıştıkları kadro unvanlarında açılan münhal kadrolara müracaat edebileceklerdir.


D. Sözleşmeli Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Elemanı olarak çalışan personel 2011 yılı Ocak Dönemi Kurum İçi Naklen Atama Kurasına müracaat edebilecektir. Ancak, Kurada yerleşen bu personelin atamasının yapılabilmesi için kuranın son başvuru tarihi olan 27/12/2010 tarihinden itibaren en geç 2 ay içinde sözleşmesini feshetmeyenlerin ataması yapılmayacaktır.


E. 27/12/2010 tarihi itibariyle; Devlet hizmeti yükümlülüğü devam eden veya herhangi bir statüde sözleşmeli olarak çalışan veyahut ücretsiz izinde (askerlik, doğum vb.) olan personelin başvuruları kabul edilmeyecektir.


F. Stratejik personel dışındaki çalışanların, kadrolarının bulunduğu ilde açılan münhal yerlere müracaatları halinde dönem tayini başvuruları kabul edilmeyecektir. Sehven kabul edilse dahi atamaları yapılmayacaktır.


G. Kuraya başvuran personelden başvurusu Bakanlığımızın Genel Evrak Şubesine ulaşanlardan başvurularını iptal ettirmek isteyenlerin İl Sağlık Müdürlüğü aracılığı ile gönderecekleri iptal talep dilekçeleri 12/01/2011 tarihi mesai bitimine kadar Bakanlığımız Genel Evrak Şubesine gelenlerin talepleri değerlendirilmeye alınacaktır.


11. Kuraya başvurdukları tarih itibariyle Devlet Hizmeti Yükümlülükleri bitenlerin, ilgili Sağlık Müdürlüğünden 30/11/2007 tarihli ve 191703 sayılı yazı ekindeki fma uygun olarak alacakları belgeyi başvuru evrakı ile birlikte Bakanlığa göndermeleri gerekmektedir.

 


12. Yukarıda belirtilen şekilde müracaat edenlerin yerleştirme işlemleri; tercihleri ve hizmet puanları doğrultusunda, 26/01/2011 tarihi Çarşamba günü noter tarafından bilgisayar tamında kura ile yapılacaktır. Kura yeri ve saati ise Personel Genel Müdürlüğü internet sitesinde (http://personel.saglik.gov.tr) daha sonra ilan edilecektir.


13. Yerleştirme sonuçları Bakanlık Personel Genel Müdürlüğü resmi internet adresinden (http://personel.saglik.gov.tr/) ilan edilecektir.


14. Müracaat şartlarını taşımadığı halde müracaat ederek sehven kuraya dahil edilen ve kura sonucunda yerleştirilen personelin atamaları yapılmayacak sehven yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

 

 

 

İLGİLİ GENELGE

 


 

MÜNHAL KADROLAR


Devamı

sözleşmeli personel çalıştırma esaslarında değişikliğe gidildi

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı 31 Aralık 2010 tarihli Resmi Gazete'de yayımlı.

 

 

Karara ulaşmak için tıklayın

 

Devamı

sağlık bakanlığı ek görevde yükselme eğitimine katılan personel için sınav duyurusu

Sağlık Bakanlığı Ek Görevde Yükselme Eğitimine Katılan Personel İçin Sınav Duyurusu

 

 

Bakanlığımız Personeli için yapılan görevde yükselme eğitimi ile ilgili olarak Danıştay 5'inci Dairesinin 2010/398 Esasına kayıtlı olarak Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliği eki Ek-1 Değerlendirme Fmunun 7 ve 8 nolu bölümlerinin yürütülmesinin durdurulmasına karar verildiğinden mezkur Karar ve İdare Mahkemesi Kararları gereğince, Şube Müdürü, Hastane Müdürü, Hastane Müdür Yardımcısı, Şef, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve Memur unvanlarında ek görevde yükselme eğitimine katılan personel için 12 Şubat 2011 tarihinde görevde yükselme sınavı yapılacaktır.A- BAŞVURU ESASLARI :1- Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sumlu olacaktır.


2- Elektronik başvuru işlemleri sınav ücretini yatırdıktan sonra http://www.meb.gov.tr internet adresinden aday tarafından bireysel başvuru olarak yapılacaktır. Buna göre adayın 17-26 Ocak 2011 tarihleri arasında bankaya sınav ücretini yatırması ve başvurularını elektronik tamda internet üzerinden yapması gerekmektedir.


3- Adaylar, personel bilgileri, başvuru ve adres bilgilerinin yer aldığı aday "başvuru fmunu" internet üzerinden doldurup onaylayacaktır.


4- Elektronik onaylama işlemi yapıldığı a adayın başvurusu gerçekleşmiş olacaktır.


5- Elektronik tamda onaylanan aday başvuru fmundan 2 nüsha çıktı alınarak aday tarafından imzalanıp, birim amirlerince (en az Şube Müdürü düzeyinde) mühürlenerek onaylanacaktır.


6- İmzalanan başvuru fmunun bir örneği ile istenen diğer belgelerin bir sureti taşra teşkilatı için İl Sağlık Müdürlüğünde, merkez teşkilatı için ilgili Şube Müdürlüğünde kalacak, bir örneği de aday tarafından saklanacaktır.


7- Sınav sırasında tedbir alınmasını gerektiren her hangi bir özür durumu olan adaylar durumlarını başvuru fmuna işleyecek ve daha sonra sağlık kurul rapu, özürlü kimlik kartı veya adayın özür durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı örneğinden her hangi birinin onaylı suretini en geç 26 Ocak 2011 tarihine kadar Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne APS veya kargo ile "Mithatpaşa Caddesi No:3 06464 Sıhhiye/ANKARA" adresine göndereceklerdir.


8- Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.


9- Eksik veya yanlış doldurulan başvuru fmları ile son müracaat tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.


10- Müracaatlarda, kişi beyanı esas kabul edilecektir. Atanmaya hak kazanan adayların atamaya esas belgelerinin incelenmesi neticesinde atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınavları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.


11- 657 sayılı Kanun ile 4688 sayılı Kanun'un ilgili hükümlerine göre aylıksız izinde olanların müracaatları kabul edilecektir.


12- Görevde Yükselme Sınavına katılacak adayların, müracaat tarihi itibarıyla sınava katılma şartlarını taşımaları gerekmektedir.


13- Sınava, halenBakanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilatı ile Döner Sermaye teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine tabi olarak çalışan ve görevde yükselme eğitimine katılan personel başvurabilecektir. Bunun dışındaki personelin başvurusu ve sınavı geçersiz sayılacaktır.
B- SINAV ÜCRETİ:1- Görevde Yükselme Sınavına girecek adaylar, 40,00 (Kırk) TL sınav ücretini, 17-26 Ocak 2011 tarihleri arasında; T.C. Ziraat Bankası Beşevler Şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi veya Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubesinden her hangi birine Kurumsal Tahsilat Programı aracılığı ile yatıracaktır.


2- Adaylar, sınav ücreti yatırırken bankaya herhangi bir havale ücreti ve benzeri gider ödemeyecektir.


3- Banka Dekontunda adayın adı, soyadı, T.C. kimlik numarası ve katıldığı sınavın açık adı (Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Sınavı) bulunacaktır.


4- Sınav ücreti kesinlikle bankaya yatırılacak, mektupla, elden veya başka bir yolla tahsil edilmeyecektir. Bankaya ücret yatırmayan adaylar elektronik başvuru yapamayacaktır.


5- Başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen/giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, başarılı olamayan, sınavı geçersiz sayılan, birden fazla ücret yatıran ve ücret gerektirmeyen bir iş için ücret yatıran adayların ödedikleri ücretler kesinlikle iade edilmeyecektir.C- SINAV UYGULAMASI :


1- Görevde Yükselme Sınavı, 12 Şubat 2011 Cumartesi günü Saat : 10.00'da Ankara'da Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün belirleyeceği salonlarda yazılı olarak yapılacaktır.


2- Adaylar sınav giriş belgelerini 03.02.2011 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden alarak birim amirlerine onaylatacaktır. Adaylara ayrıca sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir.


3- Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasapt) ile gireceklerdir. Sınav Giriş Belgesi ile özel kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.


4- Sınavda 100 üzerinden 70 (yetmiş) ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılacaktır. Sınavdaki başarı notunun aynı olması halinde, ataması yapılacak personel, Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri ve EK-1 Değerlendirme Fmundaki puanlama esas alınarak tespit edilecektir.

 
5- Görevde yükselme sınavına katılacak olan personel, dilekçe ile birim amirlerine müracaat etmesi kaydıyla sınavdan önce ve sonraki iş günlerinde idari izinli sayılacak ve sınava gireceklerin giderleri katılımcılar tarafından karşılanacaktır.D- SINAV SONUÇLARI :1-Sınav su ve cevapları 15.02.2011 tarihindehttp://personel.saglik.gov.tr yayımlanacaktır.


2- Sınav sonuç bilgileri 10.03.2011 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.


3- Sınav sonuçları bir sonraki sınava kadar geçerli olacaktır. Bu süre içerisinde sınavı kazanan ve ataması yapılanlardan süresi içerisinde görevine başlamayanların veya atanmaktan feragat edenlerin yerine, başarı sırası dikkate alınmak ve müteakip sınavdan önce olmak kaydıyla en az 70 puan alan adaylar arasından atama yapılacaktır.


4- Sınavda yer alacak her su puan olarak eşit ağırlığa sahip olacaktır.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda, su/sular iptal edilmeyecek, hatalı olan su/suların doğru şıkları dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu su/sular dahil edilecektir.


5- Değerlendirme sırasında hatalı su/sular çıkması durumunda hatalı sular doğru kabul edilerek 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.
E- İTİRAZLAR :1- Adaylar sınav sularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını su ve cevap anahtarının http://personel.saglik.gov.tr internet adresinde yayımından itibaren en geç 8 (sekiz) işgünü içerisinde, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların adaylara duyurulmasından itibaren en geç 10 (on) işgün içerisinde SBPGM'yeyapacaklardır. Adaylar itiraz başvuruları Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün T.C Ziraat Bankası Beşevler/ANKARA Şubesindeki TR690001000799054952185001 no'lu hesabına 10 TL (On TL KDV Dahil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve dilekçe ile kabul edilecektir. Banka dekontu, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler, faksla yapılan itirazlar ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.


2- Yapılan bu itirazları SBPGM değerlendirerek, sınav sonuçlarına ve sınav uygulamasına yönelik olanları sonuçlırmak üzere EĞİTEK' e gönderecektir. EĞİTEK bu itirazları 10 (on) gün içerisinde sonuçlırarak SBPGM'ye bildirecektir.İlgililere duyurulur.


Devamı

lisans tamamlama programları öğrencilerinin uygulama genelgesi

Lisans Tamamlama Programları Öğrencilerinin Uygulama Genelgesi

 

Makamın 05.01.2011 tarih ve 147 Sayılı Oluru ile yürürlüğe giren 2011/1 No'lu Lisans Tamamlama Programları Öğrencilerinin Uygulama Genelgesi ve Uygulama Esasları Eki için tıklayınız.

 

- Hemşirelik Öğrenci Uygulama Değerlendirme Dosyası için tıklayınız.

 

- Ebelik Öğrenci Uygulama Değerlendirme Dosyası için tıklayınız.

 


Devamı

kpss-2011/3 sağlık bakanlığı sözleşmeli pozisyonları için tercih kılavuzu
sağlık bakanlığından 5442 sayılı kanuna tabi vilayet memurları hakkında duyuru

Sağlık Bakanlığından 5442 Sayılı Kanuna Tabi Vilayet Memurları Hakkında Duyuru


Devamı

2011 1. dönem enfeksiyon kontrol hemşireliği kursu hakkında duyuru

2011 1.Dönem Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Kursu Hakkında Duyuru

 

2011 1.Dönem Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Kursu 7 Şubat-4 Mart 2011 tarihleri arasında Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul (Anadolu/ Avrupa Yakası), İzmir, Kayseri, Konya, Mersin, Samsun, Trabzon, Zonguldak'da yapılacaktır.

 

İlgili duyuru için tıklayınız.


İl Sağlık Müdürlüklerince uygulanacak esaslar için tıklayınız.


Başvuru fmu için tıklayınız.


Devamı

kpss-2011/3: sağlık bakanlığı sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları

KPSS-2011/3: Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları

 

SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ


Devamı

4/b’li sözleşmeli personelin eş durumu tayinleri başladı

SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN DUYURUSU

 

 

Bakanlığımız 4/B sözleşmeli personeli, eş durumu nedeniyle il'ler arası yerdeğişikliği başvurularını; 28 Ocak 2011-09 Şubat 2011 tarihleri arasında www.yenipbs.saglik.gov.tr veya www2.yenipbs.saglik.gov.tr internet adreslerinde bulunan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapabilecektir. Başvuru süresi, 09 Şubat 2011 Çarşamba günü saat 18.00'de sona erecektir.


Eş durumu nedeniyle il'ler arası yer değişikliği başvurusu yapılabilecek boş sözleşmeli personel pozisyonlarının il'lere ve unvanlara göre dağılımını gösterir liste http://personel.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilmiştir.


Eş durumu nedeniyle il'ler arası yer değişikliği talebi mevzuata uygun olanlar, eş durumu nedeniyle çalışmayı talep ettikleri il'in boş pozisyonlarından birine noter tarafından kura ile yerleştirilecektir.


Eş durumu nedeniyle il'ler arası yer değişikliği başvuruları ve yapılacak işlemler konusundaaşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür:


1- Pozisyonunun vizeli olduğu il'de fiilen en az bir yıl çalışmış sözleşmeli personelden;


a) Kamu personeli olan eşinin, kurum içi görev yeri değişikliği mümkün olmayan veya mevzuatı uyarınca zunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunduğunu,
b) Eşinin; Sağlık Bakanlığı'nda stratejik, kadrolu, 4/B sözleşmeli veya 4924 sayılı Kanun'a tabi personel olarak çalıştığını,
belgeleyenler, görev yaptığı pozisyon unvanıyla aynı niteliği taşıyan boş pozisyon ilan edilmiş olması kaydıyla, eşinin görev yapmakta olduğu il'e yer değişikliği talebinde bulunabilecektir.


2- 4/B sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken aile hekimliği uygulamasına geçenler, aranan şartları taşımaları kaydıyla eşinin görev yapmakta olduğu il'e yer değişikliği talebinde bulunabilecektir. Bu personelden, eş durumu nedeniyle yer değişikliğine hak kazananlar, aile sağlığı elemanı hizmet sözleşmelerini feshederek, yeni yerlerinde 4/B sözleşmeli personel olarak göreve başlayabilecektir.


3- Hizmet süresinin hesabında; 14 Mart 2011 tarihi itibariyle fiilen bir yıl çalışma esas alınacak, hizmet sözleşmesinin 8 inci maddesindeki izin süreleriile hafta sonu ve resmi tatil günleri ile aile sağlığı elemanı olarak aile hekimliği uygulamasında geçen hizmet süreleri fiili çalışma sayılacaktır.


4- Sözleşmeli personel, EK-1'de sayılan belgeleri ilgili birim amirine onaylattığı PBS başvuru fmuna ekleyerek, 14 Şubat 2011 Pazartesi günü saat 18.00'den önce Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şube Müdürlüğü'nde olacak şekilde APS veya kargo ile gönderecektir. Hiçbir durumda, elden evrak teslim alınmayacaktır. Personel, başvurusunun Bakanlığımıza ulaşıp ulaşmadığını PBS üzerinden takip edecektir.


5- PBS üzerinden kesinleştirilmeyen, kesinleştirildiği halde süresi içinde Bakanlığımıza intikal etmeyen, başvuru sahibinin imzası ve ilgili birim amirinin onayı bulunmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.


6- Ücretleri genel bütçeden veya döner sermayeden karşılanan 4/B sözleşmeli personel, eşinin çalışmakta olduğu il için ilan edilen boş döner sermaye ve genel bütçe pozisyonlarına başvuruda bulunabilecektir.


7- Personelin eş durumu nedeniyle yer değişikliği talepleri, Bakanlığımızca ilgili mevzuata göre incelenecek, talebi uygun olanların listesi, uygun olmayanların gerekçesiyle birlikte listesi, kura tarihi ve diğer hususlar http://personel.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.


8- Eş durumu nedeniyle il'ler arası yer değişikliği talebinde bulunan personel, 15 Mart 2011 tarihine kadar il içi veya il'ler arası karşılıklı yer değişikliği talebinde bulunamayacak, İl Komisyonları bu hususta gerekli kontrolü yapacaktır.

 

Genelge

 


Boş Pozisyonlar

 


İstenen Belgeler

 


Eş Durumu Belgesi (İl'ler arası görev yeri değişikliği mümkün olmayan bir görevde çalışan kamu personeli için)

 


Eş Durumu Belgesi (Çalışan Kamu Personeli İçin)

 


Eş Durumu Belgesi (Eşi Sağlık Bakanlığı'nda çalışanlar için)


Devamı

sağlık bakanlığı 2011 yılı şubat dönemi kurumlar arası naklen atama kurası

Sağlık Bakanlığı 2011 Yılı Şubat Dönemi Kurumlar Arası Naklen Atama Kurası

 

 

İlan Metni

 

 

Genelge

 

 

Münhal Kadrolar


Devamı

sağlık bakanlığı enfeksiyon kontrol hemşireliği eğitim programına(7 şubat – 4 mart) katılacak kursiyerlerin listesini yayımladı

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı : B.10.0.THG.0.12.00.02-774.99/93                                                                                04.02.2011/ 5553

 

 

Konu : Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği
Eğitimi

 


 

GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA

    Yataklı tedavi kurumlarında, sağlık hizmetleri ile ilişkili olarak gelişen enfeksiyon hastalıklarının önlenmesi ve kontrol altına alınması amacıyla yürütülen hastane enfeksiyonlarının kontrolü çalışmaları kapsamında Enfeksiyon Kontrol Hemşirelerinin Eğitimine ve Sertifikalırılmasına Dair tebliğ gereği 07.02.2011-04.03.2011 tarihleri arasında düzenlenecek olan enfeksiyon kontrol hemşireliği eğitimine ek listede isimleri ve görev yaptıkları kurumları belirtilen personelin katılması, Bakanlığımıza bağlı yataklı tedavi kurumlarında çalışanların iaşe, ibate ve yolluklarının kurumlarınca karşılanması hususlarını;


   Tensiplerinize uygun görüşle arz ederim.

 


 

Dr. Serdar MERCAN
Genel Müdür Yardımcısı V.

 

 


OLUR
... /.../ 2010

Prof. Dr. İrfan ŞENCAN
Bakan a.
Genel Müdür V.


 

 

Kursiyer listesi için tıklayınız 


Devamı

sağlık bakanlığından 4924’lülerin nöbet ücreti ile ilgili duyuru

 Bilindiği gibi 4924 Sayılı Kanuna tabi sözleşmeli personelin nöbet ücreti sunu, sendikamızın hizmet sendikacılığı farkıyla çözüme kavuştu.

 

Konuyla ilgili Maliye Bakanlığının sendikamıza ve Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazıdan sonra Sağlık Bakanlığı da yayımladığı duyuru ile 4924'lü personelin nöbet ücreti alabileceğini belirtti.

 

 

 T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı : B10.0.THG.0.10.00.02.251-10/5806 07.02.2011
Konu : 4924 sayılı Kanun'a Tabi Sözleşmeli 
Personelin Nöbet Ücreti

 DOSYA

 

 

Bakanlığımıza ait Sağlık kurumlarında 4924 sayılı Kanuna tabi olarak çalışan sözleşmeli personele nöbet ve icap nöbet ücretinin ödenip ödenemeyeceği konusunda Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 28.01.2011 tarih ve 1122 sayılı yazıları ile açıklık getirilmiştir. Buna göre;


5947 sayılı Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 10 uncu maddesiyle değiştirilen 657 sayılı Kanun'un ek 33 üncü maddesinde; Yataklı tedavi kurumları, seyyar hastaneler, ağız ve diş sağlığı merkezleri ve 112 acil sağlık hizmetlerinde haftalık çalışma süresi dışında nmal, acil veya branş nöbeti tutarak, bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personele, izin suretiyle karşılanamayan her bir nöbet saati için (nöbet süresi kesintisiz 6 saatten az olmamak üzere), belirlenen gösterge rakamlarının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu hesaplanacak tutarda nöbet ücreti ödeneceği, icap nöbeti tutan ve bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullırılmasına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personele, izin suretiyle karşılanamayan her bir icap nöbeti saati için, (icap nöbeti süresi kesintisiz 12 saatten az olmamak üzere) belirlenen ücretin % 40 tutarında icap nöbet ücreti ödeneceği hüküm altına alınmıştır.


Anılan Kanun maddesinde değişiklik yapan 5947 Sayılı Kanunun ilgili madde gerekçesinde; sağlık kurum ve kuruluşlarında sağlık personelinin yanı sıra diğer hizmet sınıflarındaki personelin de nöbete kaldığı, bu personelin mağduriyetinin giderilmesi amacıyla bunlara da nöbet ücreti ödenmesine imkân tanındığı belirtilmektedir. Ayrıca, anılan Kanun maddesinde sözleşmeli personelin kapsamı sınırlırılmamış, nöbet tutan tüm sözleşmeli personel madde kapsamına dâhil edildiği belirtilmiştir.


Bu çerçevede, 4924 sayılı Kanun çerçevesinde istihdam edilen sözleşmeli personele tutmuş olduğu nöbet karşılığı izin kullırılması esas olup, nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen personele 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesi çerçevesinde, tuttuğu nöbet karşılığı nöbet ücreti ödenmesi gerektiğinin ilinizdeki sağlık kurum/kuruluşlarına duyurulması hususunda gereğini rica ederim.

 

 


Prof. Dr. Adnan ÇİNAL 
Bakan a. 
Müsteşar Yardımcısı V.

 

 

 

 

DAĞITIM:
81 İl Valiliğine

 


Devamı

sağlık teknikerlerinin lisans tamamlama hakkı ile ilgili 19 mayıs ve atatürk üniversitelerinden duyuru

Ebelik Lisans Tamamlama programının sürdürüldüğü Samsun 19 Mayıs Üniversitesi, Ebelik lisans tamamlama programına yeni kayıt işlemlerinin başladığını duyurdu. Söz konusu duyuruda, Ebelik bölümü ön lisans mezunlarının yanı sıra, sağlık meslek lisesinin ebelik bölümünü bitirdikten sonra sağlık teknikerliği önlisans programından mezun olanların da Lisans Tamamlama Programına kayıt yaptırabileceği açıklı.

 

Hemşirelik Lisans Tamamlama programının devam ettiği Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi tarafından yapılan açıklamada ise, sağlık teknikerliğine yönelik kapsamlı bir lisans tamamlama programı açılması konusundaki girişimlerin Sağlık Bakanlığı ve YÖK nezdinde sürdürüldüğü duyuruldu.

 


Samsun 19 Mayıs Üniversitesinin duyurusu için tıklayın

 


Atatürk Üniversitesinin duyurusu için tıklayın

 


Devamı

üniversite hastanelerindeki perfmans yönetmeliği yayımlı

Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlı.

 

Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız

 

 Ayrıca Sağlık Bakanlığı'na Bağlı Sağlık Tesisleri ve Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı ve İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik de bugünkü Resmi Gazete'de yayımlı.

 

Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız


Devamı

sağlık teknikerleri de lisans tamamlama hakkına kavuştu

Sağlık Bakanlığı Sağlık Teknikerliği Önlisans Programı mezunları için yapılacak olan Lisans Tamamlama Programları ile ilgili ayrıntıları açıkladı.

 

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre; ebelik bölümü önlisans programı mezunları ile sağlık meslek lisesinin ebelik bölümünü bitirdikten sonra sağlık teknikerliği önlisans programından mezun olanlar "Ebelik Lisans Tamamlama Programı" için Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'ne, hemşirelik/sağlık memurluğu bölümü önlisans programı mezunları ile sağlık meslek lisesinin hemşirelik/sağlık memurluğu bölümlerini bitirdikten sonra sağlık teknikerliği önlisans programından mezun olanlar "Hemşirelik Lisans Tamamlama Program" için de Erzurum Atatürk Üniversitesi'ne başvurabilecekler.

 

Duyuruya ulaşmak için tıklayınız


Devamı

“aile hekimliği uygulama yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik” resmi gazetede yayımlı

11 Mart 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27871

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/5/2010 tarihli ve 27591 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aile hekimi: Kişiye yönelik kuyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini, yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın, her kişiye kapsamlı ve devamlı olarak belli bir mekânda vermekle yükümlü, gerektiği ölçüde gezici sağlık hizmeti veren ve tam gün esasına göre çalışan aile hekimliği uzmanı veya Bakanlığın öngördüğü eğitimleri alan uzman tabip veya tabipleri,

b) Aile hekimliği birimi: Bir aile hekimi ve en az bir aile sağlığı elemanından oluşan yapıyı,

c) Aile sağlığı elemanı: Aile hekimi ile birlikte hizmet veren, sözleşmeli olarak çalıştırılan veya Bakanlıkça görevlendirilen hemşire, ebe, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve acil tıp teknisyenini,

ç) Aile sağlığı merkezi: Bir veya daha fazla aile hekimi ile aile sağlığı elemanlarınca aile hekimliği hizmetinin verildiği sağlık kuruluşunu,

d) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

e) Entegre sağlık hizmeti: Bakanlıkça belirlenecek yerlerde, bünyesinde kuyucu sağlık hizmetleri, acil sağlık hizmetleri, muayene, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri, doğum, ana çocuk sağlığı hizmetleri, ayakta ve yatarak tıbbî ve cerrahî müdahale ile çevre sağlığı, adlî tabiplik ve ağız diş sağlığı hizmetleri gibi hizmetlerin de verildiği, birinci basamak sağlık hizmetlerini yoğunlukla yürütmek üzere tasarlanmış sağlık hizmetini,

f) Geçici aile hekimi: Aile hekiminin yıllık izin, hastalık izni ve benzeri nedenlerle görev başında bulunamadığı sürede yerine bakan veya boş aile hekimliği pozisyonuna yerleştirme yapılıncaya kadar bu pozisyona görevlendirilen aile hekimini,

g) Geçici aile sağlığı elemanı: Aile sağlığı elemanının yıllık izin, hastalık izni ve benzeri nedenlerle görev başında bulunamadığı sürede yerine bakan veya boş aile sağlığı elemanı pozisyonuna yerleştirme yapılıncaya kadar bu pozisyona görevlendirilen aile sağlığı elemanını,

ğ) Gezici sağlık hizmeti: Aile hekimi ve/veya aile sağlığı elemanının, müdürlükçe tespit edilen uzak mahalle, belde, köy, mezra gibi yerleşim birimlerine Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre giderek mahallinde vereceği sağlık hizmetini,

h) Hizmet bölgesi, hizmet grubu ve hizmet puanı: 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde açıklanan bölge, grup ve puanlarını,

ı) Kanun: 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanunu,

i) Müdürlük: İl sağlık müdürlüğünü,

j) Toplum sağlığı merkezi: Bölgesinde yaşayan toplumun sağlığını geliştirmeyi ve kumayı ön plana alarak sağlıkla ilgili risk ve sunları belirleyen, bu sunları gidermek için planlama yapan ve bu planları uygulayan, uygulatan; birinci basamak kuyucu, iyileştirici ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini müdürlüğün sevk ve idaresinde ganize eden, bu hizmetlerin verimli şekilde sunulmasını izleyen, değerlendiren ve destekleyen, bölgesinde bulunan sağlık kuruluşları ile diğer kurum ve kuruluşlar arasındaki kodinasyonu sağlayan sağlık kuruluşunu,

k) Yerinde sağlık hizmeti: Aile hekimi ve/veya aile sağlığı elemanının, müdürlükçe tespit edilen cezaevi, çocuk ıslahevi, huzurevi, kunmaya muhtaç çocukların barındığı çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları gibi toplu yaşam alanlarına Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre giderek yerinde vereceği sağlık hizmetini,

ifade eder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesindeki “üç” ibaresi “iki” şeklinde, üçüncü cümlesi ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Her bir yerleşim birimine haftada en az bir kez gezici sağlık hizmeti verilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin beşinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiştir.

“Yerinde otopsi hizmetleri, mesai saatleri içinde toplum sağlığı merkezi hekimlerince, mesai saatleri dışında öncelikle toplum sağlığı merkezi hekimleri olmak üzere aile hekimleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki hekimlerin de dahil edilebileceği icap nöbeti şeklinde sunulur.”

“(6) İhtiyaç olması halinde beşinci fıkrada aile hekimleri için öngörülen çalışma şekil ve koşulları aile sağlığı elemanları için de uygulanır. Entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde tutulan nöbetler için aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına nöbet ücreti ödenmez veya nöbet izni verilmez. Bu çalışmaların karşılığı olarak farklı katsayı ile kayıtlı kişi sayısı ödemesi yapılabilir.”

MADDE 4 – 

 


Devamı

sağlık bakanlığı personeli görevde yükselme ve unvan değişikliği ile ilgili yönetmelik” resmi gazete’de yayınlı.

25 Mart 2011 CUMA                                                            Resmî Gazete                                              Sayı : 27885

 

YÖNETMELİK

 

 


Sağlık Bakanlığından:


SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME
VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ


BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 


Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Sağlık Bakanlığında görev yapan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, Sağlık Bakanlığı merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) fıkrasına tabi olarak görev yapan personelden görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.
(2) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve dokta öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranan ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre hesaplanan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

 

Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesi ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,
b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,
c) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
ç) Birim: 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatı hizmet birimlerini,
d) Genel Müdür: Bakanlık Personel Genel Müdürünü,
e) Genel Müdürlük: Bakanlık Personel Genel Müdürlüğünü,
f) Genel Yönetmelik: Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliği,
g) Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,
ğ) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü veya §yükseköğretim kurumlarından birine Bakanlıkça yaptırılacak yazılı sınavı,
h) Hizmet grupları: Benzer veya aynı düzeydeki unvanlardan oluşan grupları,
ı) Hizmet süresi: Müracaat bitim tarihi itibarıyla, 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarında geçen fiili hizmet sürelerini (İşçi statüsü ile geçici personel statüsünde geçirilen hizmetler hariç),
i) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri,
j) Sınav kurulu: Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Kurulunu,
k) Unvan değişikliği sınavı: En az taöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanacakların tabi tutulacağı yazılı sınavı,
l) Yönetmelik: Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğini,
ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

 

 


Hizmet grupları
MADDE 5 - (1) Hizmet grupları aşağıda belirtilmiştir.
a) Yönetim Hizmetleri Grubu;
1) İl Sağlık Müdürü,
2) İl Sağlık Müdür Yardımcısı,
3) Sağlık Grup Başkanı,
4) Baştabip,
5) Baştabip Yardımcısı,
6) Depo ve Tamirhane Müdürü, Şube Müdürü, Hastane Müdürü,
7) Hastane Müdür Yardımcısı,
8) Başhemşire,
9) Şef,
b) Araştırma, Planlama Hizmetleri Grubu;
1) Uzman, Araştırmacı, Eğitim Uzmanı, Sivil Savunma Uzmanı,
c) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;
1) Çözümleyici,
ç) İdari Hizmetler Grubu;
1) Ayniyat Saymanı, Muhasebeci, Sayman,
2) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Daktilograf, Veznedar, Santral Memuru, Ambar Memuru, Memur,
3) Şoför,
d) Yardımcı Hizmetler Grubu;
1) Gassal, Terzi, Teknisyen Yardımcısı, Aşçı, Berber, Bahçıvan, Kaliferci, Hizmetli, Bekçi, Dağıtıcı.

 

Unvan değişikliğine tabi kadrolar
MADDE 6 - (1) Unvan değişikliğine tabi kadrolar şunlardır:
a) Uzman Tabip, Tabip, Diş Tabibi, Eczacı, Avukat, Mühendis, Mimar, Veteriner Hekim, Matematikçi, İstatistikçi, Kimyager, Fizikçi, Sağlık Fizikçisi, Çocuk Gelişimcisi, Biyolog, Psikolog, Sosyolog, Sosyal Çalışmacı, Diyetisyen, Fizyoterapist, Fizikoterapist, Tercüman, Mütercim, Kütüphaneci, Tekniker, Teknik Ressam, Ressam, Grafiker, Programcı, Tıbbi Teknolog, Sağlık Teknikeri, Hemşire, Ebe, Sağlık Memuru, Sağlık Teknisyeni, Labant, Diş Protez Teknisyeni, Sağlık Savaş Memuru, Odyolog, Teknisyen, Hemşire Yardımcısı, İmam, İmam Hatip, Kaptan, Gemi Adamı, Kameraman.

 

Görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalarda aranacak şartlar
MADDE 7 - (1) Görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır.
a) İl Sağlık Müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) En az beş yıl hizmeti olan uzman tabip veya tabip olmak,
b) İdari ve mali işlerden sumlu İl Müdür Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;
1) Bakanlıkta en az iki yıl hizmeti bulunan ve beş yıl mesleki deneyime sahip olan lisans düzeyinde öğrenim veren hukuk, iktisat, işletme, kamu yönetimi, siyaset ve kamu yönetimi, maliye, çalışma ekonomisi ve endüstriyel ilişkiler yönetim bilişim sistemleri, sağlık idaresi, sağlık kurumları işletmeciliği, sağlık kurumları yöneticiliği, ekonometri bölümlerinden mezun olmak,
c) Diğer İl Sağlık Müdür Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;
1) En az bir yıl hizmeti olan Uzman Tabip veya Tabip olmak,
ç) Sağlık Grup Başkanlığına atanabilmek için;
1) Tercihen Halk Sağlığı Uzmanı veya en az beş yıl hizmeti olan Tabip olmak,
d) Eğitim ve araştırma hastanelerinin Baştabip kadrosuna atanabilmek için;
1) Klinik ve Labatuvar Şefi veya Şef Yardımcısı Tabipler ile tıp alanında Doçent veya Profesör olmak,
e) Özel dal hastanelerinin Baştabip kadrosuna atanabilmek için;
1) İlgili dal uzmanı olmak,
f) Diğer hastanelerin Baştabip kadrosuna atanabilmek için;
1) Uzman Tabip veya tıp alanında dokta yapmış Tabip ya da iktisat, işletme, kamu yönetimi, hukuk, maliye, sağlık yönetimi, muhasebe alanlarında lisans, yüksek lisans veya dokta eğitimi almış Tabip olmak,
g) Baştabip Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;
1) Uzman Tabip, Tabip, Eczacı veya Diş Tabibi olmak,
ğ) Başhemşire kadrosuna atanabilmek için;
1) Hemşirelikte en az lisans eğitimine sahip olmak,
gerekir.
(2) Başhemşire kadrosuna atanabilmek için kurum/kuruluşta, hemşirelikte lisans eğitimine sahip hemşire bulunmaması halinde diğer hemşirelerden de görevlendirme yapılabilir.

 

Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak genel şartlar
MADDE 8 - (1) Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aşağıdaki genel şartlar aranır:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,
b) Bakanlıkta en az iki yıl çalışmış olmak,
c) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

 

Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar
MADDE 9 - (1) Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır.
a) Depo ve Tamirhane Müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık eğitim veren mühendislik fakültelerinin; makine, mekatronik, endüstri, elektrik, elektrik-elektronik bölümlerinden mezun olmak,
b) Merkez teşkilatında bulunan Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) En az lisans veya dört yıllık yüksek okul mezunu olmak,
c) İl Sağlık Müdürlüklerinde bulunan Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) En az lisans veya dört yıllık yüksek okul mezunu olmak,
ç) İl Sağlık Müdürlüklerinde bulunan Disiplin İşleri ile İlgili Şube Müdürü ile Hukuk ve Mevzuat İşleri ile İlgili Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) Tercihen hukuk fakültesi mezunu olmak,
d) İl Sağlık Müdürlüklerinde bulunan Halk Sağlığı (Toplum Sağlığı) Eğitim İşleri ile İlgili Şube Müdürü, Yataklı Tedavi Hizmetleri İşleri ile İlgili Şube Müdürü, Kamu Yataklı Tedavi Kurumları İşleri ile İlgili Şube Müdürü, Özel Yataklı Tedavi Kurumları İşleri ile İlgili Şube Müdürü, Tıp Meslekleri ve Özel Tanı Tedavi Merkezleri İşleri İlgili Şube Müdürü, Tıp Meslekleri İşleri İlgili Şube Müdürü, Ayakta Teşhis ve Tedavi ve Özel Tanı Merkezleri İşleri ile İlgili Şube Müdürü, Bulaşıcı Hastalıkları İşleri ile İlgili Şube Müdürü, Toplum Sağlığı İşleri ile İlgili Şube Müdürü, Sağlık Ocakları İşleri ile İlgili Şube Müdürü, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması İşleri ile İlgili Şube Müdürü, Tıbbi Cihaz ve Biyomedikal İşleri ile İlgili Şube Müdürü ve Çevre Sağlığı İşleri ile İlgili Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) Tercihen Uzman Tabip veya Tabip olmak,
e) İl sağlık müdürlüklerinde bulunan Ağız ve Diş Sağlığı İşleri ile İlgili Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) Tercihen Diş Tabibi olmak,
f) İl sağlık müdürlüklerinde bulunan Eczacılık İşleri ile İlgili Şube Müdürü ile Eczaneler ve Ecza Depoları İşleri ile İlgili Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) Tercihen Tıbbi Farmakoloji Uzmanı veya Eczacı olmak,
g) İl sağlık müdürlüklerinde bulunan Kozmetik İşleri ile İlgili Şube Müdürü ile İlaç Üretim Yeri ve Tıbbi Ürün İşleri ile İlgili Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) Tercihen Tıbbi Farmakoloji Uzmanı, Eczacı, Kimya Mühendisi veya Kimyager olmak,
ğ) İl sağlık müdürlüklerinde bulunan Ruh Sağlığı ve Sosyal Hastalıkları İşleri ile İlgili Şube Müdürü ile Programlar, Uygulamalar, Ruh Sağlığı ve Sosyal Hastalıkları İşleri ile İlgili Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) Tercihen Tabip, Sosyal Çalışmacı veya Psikolog olmak,
h) İl sağlık müdürlüklerinde bulunan Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmeti İşleri ile İlgili Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) Tercihen acil tıp uzmanı veya tabip olmak,
ı) Eğitim Merkezi Müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) En az lisans veya dört yıllık yüksek okul mezunu olmak,
i) Hastane Müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) Sağlık idaresi yüksek okulu, sağlık kurumları yöneticiliği, sağlık kurumları işletmeciliği mezunu veya temel eğitimi idare ve işletmecilik olan yüksek okul ve fakültelerden mezun olup hastane işletmeciliği konusunda yüksek lisans veya dokta yapmış olanlar tercih edilmek kaydıyla fakülte veya dört yıllık yüksek okul mezunu olmak,
j) Hastane Müdür Yardımcısı kadrolarına atanabilmek için;
1) Sağlık idaresi yüksek okulu, sağlık kurumları yöneticiliği, sağlık kurumları işletmeciliği mezunu veya temel eğitimi idare ve işletmecilik olan yüksek okul ve fakültelerden mezun olup hastane işletmeciliği konusunda yüksek lisans veya dokta yapmış olanlar tercih edilmek kaydıyla fakülte veya dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,
k) Şef kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,
l) Eğitim Uzmanı, Sivil Savunma Uzmanı, Uzman ve Araştırmacı kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,
m) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,
2) En az iki işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,
3) En az bir programlama dili bildiğini belgelemek,
n) Ayniyat Saymanı, Sayman ve Muhasebeci kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,
o) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Veznedar, Ambar Memuru, Santral Memuru, Memur, Daktilograf kadrosuna atanabilmek için;
1) En az taöğretim mezunu olmak,
2) Bilgisayar İşletmeni ve Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna atanabilmek için Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı en az 120 saat süreli bilgisayar kullanım belgesine sahip olmak, okulların bilgisayar bölümünden mezun olmak veya okullardan iki dönem bilgisayar eğitimi aldığını belgelemek,
ö) Şoför kadrosuna atanabilmek için;
1) En az taöğretim mezunu olmak,
2) En az (B) tip sürücü belgesine sahip olmak,
gerekir.

 

Unvan değişikliği sınavına tabi olmadan atama yapılacak kadrolar
MADDE 10 - (1) Uzman Tabip, Tabip, Diş Tabibi ve Eczacı kadrolarına unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalar, atanılacak kadronun gerektirdiği şartları taşımak kaydı ile sınavsız ve kura ile yapılır.
(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden dokta öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

 

Unvan değişikliği sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak şartlar
MADDE 11 - (1) Unvan değişikliği sınavına tabi olarak yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır.
a) Avukat kadrosuna atanmak için;
1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,
2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,
b) Mühendis, Mimar, Matematikçi, İstatistikçi, Kimyager, Fizikçi, Veteriner Hekim, Biyolog, Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Diyetisyen, Fizyoterapist, Fizikoterapist, Odyolog, Sağlık Fizikçisi, Çocuk Gelişimcisi, Sosyolog, Tıbbi Teknolog, Kütüphaneci, Sağlık Teknikeri, Tekniker, Hemşire, Ebe, Sağlık Memuru, Sağlık Teknisyeni, Labant, Diş Protez Teknisyeni, Hemşire Yardımcısı, Sağlık Savaş Memuru, Teknisyen, Teknik Ressam, Ressam, Grafiker, Kameraman, Kaptan, Gemi Adamı, İmam, İmam Hatip ve benzeri mesleki ve teknik öğrenim görmüş olmayı gerektiren kadrolara atanabilmek için;
1) Öğrenim durumu itibarıyla atanacağı kadro unvanını ihraz etmiş olmak,
c) Programcı kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yükseköğretim mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından onaylı bilgisayar programcılığı sertifikasına sahip olmak,
2) En az iki işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,
3) En az bir programlama bildiğini belgelemek,
ç) Tercüman ve mütercim kadrosuna atanabilmek için;
1) Öğrenim durumu itibarıyla atanacağı kadro unvanını ihraz etmiş olmak,
2) Kamu Personeli Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)'den 80 veya uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan eşdeğer puan almış olmak,
gerekir.

 

Atama esasları
MADDE 12 - (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda başarılı olanlar arasından, sınav sonuçlarının ilanından itibaren üç ay içinde başarı sıralamasına göre duyurulan boş kadro sayısı kadar atama yapılır. Puanların eşit olması hâlinde, Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan Personel Değerlendirme Fmunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en yüksek olan başlamak üzere atama yapılır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda, sırasıyla;
a) 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara,
b) Hizmet süresi fazla olanlara,
c) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
ç) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,
öncelik verilir. Aylıksız izinde olanlar dâhil, atanmaya hak kazıkları kadroya ilişkin görevlerine mevzuatla öngörülen süre içinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer.
(2) Sınavda başarılı olanlardan, atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar ile atama yapılıncaya kadarki dönemde atanma şartlarını kaybedenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz; atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.
(3) Duyurulan kadrolardan;
a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,
b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava kadar, sınavı kazıkları hâlde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilir.
(4) Atamaları yapılanlardan süresi içerisinde göreve başlamayanlar ile atanma isteminden vazgeçenlerin atamaları iptal edilir ve atanmaya hak kazığı sınav sonucuna göre aynı kadrolara tekrar atamaları yapılmaz.
(5) Atama onaylarının, idareye intikal ettiği tarihten itibaren en geç 15 iş günü içinde ataması yapılan personele tebliğ edilmesi zunludur.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görevde Yükselme Eğitiminin Esasları

 

 


Görevde yükselme eğitiminin duyurusu ve başvuru
MADDE 13 - (1) Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, atama yapılacak yerler ve adedi sınav tarihinden en az 45 gün önce personele duyurulur. Görevde yükselme eğitiminin yeri, tarihi ve diğer hususlar eğitime katılacaklara en az 15 gün önce Bakanlıkça duyurulur.
(2) Yukarıda belirtilen hususlara ilişkin bilgiler, duyurunun yapılmasından önce ilgili birimlerce Genel Müdürlüğe bildirilir.
(3) Eğitim duyurusu, eğitimin başlama tarihinden en az 30 gün önce ilan edilecek şekilde merkez, taşra ve döner sermaye birimlerine aynı zama gönderilir.
(4) Eğitime katılma başvuruları, personelin görev yaptığı il müdürlüğü tarafından eğitimi düzenleyen birime intikal ettirilir.
(5) Duyurudan önce aylıksız ve yıllık izinde bulunanlar, en geç eğitimin başlangıç tarihine kadar izinlerini sona erdirmek kaydıyla, başvuruda bulunabilirler.
(6) Merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatı personeli, görevli bulundukları birimler ile diğer birimlerce düzenlenecek görevde yükselme eğitimine katılabilmek için başvuruda bulunabilirler.

 

Görevde yükselme eğitimine alınacak personelin seçimi
MADDE 14 - (1) Görevde yükselme eğitimine alınacakların sayısı duyurulan boş kadro sayısının üç katını geçemez. Üç katından az istekli bulunması halinde, başvuru şartlarını taşıyan başvuru sahibi tüm personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro sayısının üç katından fazla personelin başvurması halinde, Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan Personel Değerlendirme Fmunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olan başlamak üzere, kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Ancak yapılan puanlama sonunda eşitlik olması halinde, sırasıyla;
a) Hizmet süresi fazla olanlara,
b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,
öncelik verilir.
(2) Sağlık idaresi yüksek okulu mezunu veya temel eğitimi idare ve işletmecilik olan yüksekokul ve fakültelerden mezun olup hastane işletmeciliği konusunda yüksek lisans veya dokta yapmış olanların Hastane Müdürü ve Hastane Müdür Yardımcılığı kadrolarına başvurmaları halinde öğrenim durumu itibarıyla aldıkları puanlara ayrıca iki puan ilave edilir.
(3) Bilgisayar ve istatistik fakülteleri mezunları ile en az bir programlama dilini ve iki işletim sistemini iyi derecede bildiğini belgelendirenlerin Bilgi İşlem ve İstatistik Şube Müdürü kadrolarına başvurmaları halinde öğrenim durumu itibarıyla aldıkları puanlara ayrıca iki puan ilave edilir.
(4) Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar, görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.
(5) Herhangi bir sebeple eğitime katılmayacakların yerine sırasıyla diğer adaylar eğitime alınır.

 

Görevde yükselme eğitimi
MADDE 15 - (1) Görevde yükselme sınavına girecek olanlara, sınavdan önce atanmak istedikleri kadroya yönelik görevde yükselme eğitimi verilir.
(2) Görevde yükselme eğitim programı, bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerinde yer alan ders konularında en az 30, (g) bendinde yer alan ders konusunda en az 45 saat olmak üzere toplam en az 75 saat olacak şekilde düzenlenir.
(3) Eğitimler, Görevde Yükselme Sınav Kurulunun kodinatörlüğünde Genel Müdürlük tarafından yapılır veya yaptırılır. Görevde yükselme eğitiminin programı ile eğitime alınacaklar ve eğitim görevlilerinin tespitine ilişkin onaylar Müsteşarlıktan alınır. Eğitim programının tamamına katılmak zunludur.
(4) Ancak, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zunlu olan izinler süresince eğitime katılma şartı aranmaz.


Devamı

hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanmasına dair yönetmelik” resmi gazete'de yayımlı

6 Nisan 2011 ÇARŞAMBA                                               Resmî Gazete                                                          Sayı : 27897

                                                                                    YÖNETMELİK


         Sağlık Bakanlığından:
                              HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM


Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 2 nci madde kapsamındaki tüm sağlık kurumlarında, hasta ve çalışan güvenliği için güvenli hizmet sunumu ve güvenli bir tam sağlanmasına, hizmet sunumunda kalitenin artırılmasına, sağlık kurumunda hasta ve çalışanlar için muhtemel risklerin belirlenmesine, bu risklerin giderilmesi için uygun yöntem ve tekniklerin belirlenmesine ve hizmet içi eğitimler ile güvenli hizmet sunumu ve güvenli çalışma tamının sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik usul ve esasları düzenlemektir.


Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik kamu, üniversite ve özel sektör ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarını kapsar.


Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerine, 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.


Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
b) Çalışan: Hizmetin, resmî veya özel sağlık kurumlarında, sağlık hizmetinin verilmesine iştirak eden bütün sağlık meslekleri mensuplarını ve sağlık meslekleri mensubu olmasa bile sağlık hizmetinin verilmesine sumlu olarak iştirak eden ve hizmetin verilmesine destek sağlayan kimseleri,
c) Daire Başkanlığı: Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Perfmans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığını,
ç) Değerlendirici: Daire Başkanlığı tarafından görevlendirilen Hizmet Kalite Startlarının sağlık kurumlarındaki etkinliğini değerlendiren kişiyi,
d) Değerlendirme: Daire Başkanlığı tarafından sağlık kurumlarında Hizmet Kalite Startlarının etkinliğinin ölçülmesi faaliyetini,
e) Hasta: Sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan kimseyi,
f) Hasta ve çalışan güvenliği: Sağlık hizmeti sunumunda hasta ve çalışanların zarar görmesine yol açabilecek her türlü işlem ve süreçler ile ilgili alınacak tedbir ve iyileştirme uygulamalarına yönelik faaliyetleri,
g) Hizmet Kalite Startları (HKS): Daire Başkanlığı tarafından sağlık kurumlarının hizmet sunumuna yönelik hazırlanan startları,
ğ) Sağlık kurumu: Kamu, üniversite ve özel sektör ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarını,
ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM


Temel Esaslar, Hasta ve Çalışan Güvenliği Uygulamaları


Temel esaslar
MADDE 5 - (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki sağlık kurumları; bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda uygulama yapmak, hasta ve çalışan güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla, kendi iç düzenlemelerini yapmak ve tedbirleri almakla yükümlüdür. Sağlık kurumları, hasta ve çalışan güvenliğine ilişkin tedbirleri alırken ve düzenlemeleri yaparken Daire Başkanlığınca hazırlanan ve Bakanlığın resmî internet sayfasında yayımlanan Hizmet Kalite Startlarını esas alır.


Hasta güvenliği uygulamaları
MADDE 6 - (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki sağlık kurumları;
a) Hasta kimlik bilgilerinin tanımlanması ve doğrulanması,
b) Hastaya uygulanacak girişimsel işlemler için hastanın rızasının alınması,
c) Sağlık hizmeti sunumunda iletişim güvenliğinin sağlanması,
ç) İlaç güvenliğinin sağlanması,
d) Kan ve kan ürünlerinin transfüzyon güvenliğinin sağlanması,
e) Cerrahi güvenliğin sağlanması,
f) Hasta düşmelerinin önlenmesi,
g) Radyasyon güvenliğinin sağlanması,
ğ) Engelli hastalara yönelik düzenlemelerin yapılması,
hususlarında gerekli tedbirleri alır ve düzenlemeleri yapar.


Çalışan güvenliği uygulamaları
MADDE 7 - (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki sağlık kurumları;
a) Çalışan güvenliği programının hazırlanması,
b) Çalışanlara yönelik sağlık taramalarının yapılması,
c) Engelli çalışanlara yönelik düzenlemelerin yapılması,
ç) Çalışanların kişisel kuyucu önlemleri almasının sağlanması,
d) Çalışanlara yönelik fiziksel saldırıların önlenmesine yönelik düzenleme yapılması,
hususlarında gerekli tedbirleri alır ve düzenlemeleri yapar.


Hasta ve çalışan güvenliği tak uygulamaları
MADDE 8 - (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki sağlık kurumları;
a) Enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesi ile ilgili olarak;
1) Enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesine yönelik bir programın hazırlanması,
2) Hastane enfeksiyonlarının izlenmesine yönelik sürveyans çalışmalarının yapılması,
3) El hijyeninin sağlanmasına yönelik düzenlemelerin yapılması,
4) İzolasyon önlemlerinin alınması,
5) Temizlik, dezenfeksiyon ve sterilizasyon uygulamalarının gerçekleştirilmesi,
b) Labatuvar güvenliği ile ilgili olarak;
1) Biyogüvenlik düzeyine göre gerekli önlemlerin alınması,
2) Labatuvarda çalışılan testlerin kalite kontrol çalışmalarının yapılması,
3) Panik değerlerin bildiriminin sağlanması,
c) Radyasyon güvenliği ile ilgili olarak; tanı ve tedavi amaçlı radyoaktif madde kullanılan alanlarda kuyucu önlemlerin alınması,
ç) Renkli kod uygulamaları ile ilgili olarak;
1) Mavi kod uygulamasının yapılması,
2) Pembe kod uygulamasının yapılması,
3) Beyaz kod uygulamasının yapılması,
d) Güvenlik raplama sistemi ile ilgili olarak;
1) Güvenlik raplama sisteminin kurulması,
2) Bildirimi yapılacak olayların asgari ilaç güvenliği, transfüzyon güvenliği, cerrahi güvenlik, hastaların düşmesi, kesici delici alet yaralanmaları, kan ve vücut sıvıları ile temas konularını kapsaması,
3) Bildirimi yapılan olaylar ile ilgili düzeltici ve önleyici faaliyetlerin uygulamaya konulması,
e) Eğitimler ile ilgili olarak; sağlık kurumlarında görevli tüm çalışanlara, hasta ve çalışan güvenliği konusunda eğitimlerin verilmesi,
f) Komitelerin kurulması ile ilgili olarak;
1) Hasta güvenliği komitesi,
2) Çalışan güvenliği komitesi kurulması,
hususlarında gerekli tedbirleri alır ve düzenlemeleri yapar.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


Çeşitli ve Son Hükümler


Sumluluk
MADDE 9 - (1) Bu Yönetmelikte yer alan usul ve esasların kesintisiz ve etkin bir şekilde uygulanması, uygulama sırasında tespit edilen sun ve aksaklıkların giderilmesi için gerekli tedbirlerin alınması, uygulamanın takip edilmesi ve değerlendirilmesi, ilgili sağlık kurumunun en üst amirinin sumluluğundadır.


Değerlendirme
MADDE 10 - (1) Bakanlık bu Yönetmelik kapsamındaki sağlık kurumlarını hasta ve çalışan güvenliği açısından değerlendirir. Sağlık kurumlarının değerlendirilmesi sürecinde Hizmet Kalite Startları kullanılır. Değerlendirmeler değerlendiriciler tarafından yılda en az bir defa Hizmet Kalite Startlarından seçilecek bölümler üzerinden yapılır. Sağlık kurumlarının bu kapsamda değerlendirilen bölümlerde yer alan hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili startlardan 100 üzerinden en az 80 puan alması gerekmektedir. Bakanlık bu puanı artırmaya yetkilidir.
(2) Hasta ve Çalışan Güvenliği Değerlendirme Puanı aşağıdaki şekilde hesaplanır:
[HKS'de Değerlendirilen Bölümlerden Elde Edilen Hasta ve Çalışan Güvenliği Puan Toplamı / (HKS'de Değerlendirilen Bölümlerdeki Hasta ve Çalışan Güvenliği Puan Toplamı - HKS'de Değerlendirilen Bölümlerdeki Hasta ve Çalışan Güvenliği Startlarından Değerlendirme Dışı Bırakılan Puan Toplamı)]x100


Yürürlük
MADDE 11 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Yürütme
MADDE 12 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.


Devamı

2011 yılı nisan dönemi bölge hizmet grupları duyurusu

2011 Yılı Nisan Dönemi Bölge Hizmet Grupları Duyurusu

 

Duyuruya ulaşmak için tıklayınız.


Devamı

2011 yılı 1. dönem istifa sonrası yeniden atama kurası duyurusu

2011 Yılı 1. Dönem İstifa Sonrası Yeniden Atama Kurası Duyurusu

 

Duyuru için tıklayınız


Devamı

2011 yılı görevde yükselme sıralama listesi yayımlanmıştır

2011 yılı görevde yükselme sıralama listesi yayımlanmıştır.

 

Duyuru için tıklayınız.


Devamı

hemşirelerin görev ve yetkilerini yeniden düzenleyen yönetmelik resmi gazetede yayınlı

Hemşirelerin görev ve yetkilerini yeniden düzenleyen yönetmelik Resmi Gazetede yayınlı.

 

Yönetmelik için tıklayınız


Devamı

38. dönem devlet hizmet yükümlülüğü kurası sonucunda belirlenen münhal kadrolar yayınlanmıştır

38. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü kurası sonucunda belirlenen münhal kadrolar yayınlanmıştır.

 

Listeler için tıklayınız.


Devamı

06.04.2011 tarihli personel dağılım cetvelleri duyurusu

06.04.2011 Tarihli Personel Dağılım Cetvelleri Duyurusu

 

Duyuruya ulaşmak için tıklayınız.


Devamı

memur unvanına yönelik görevde yükselme eğitimi duyurusu

Memur Unvanına Yönelik Görevde Yükselme Eğitimi

 

Memur unvanına yönelik görevde yükselme eğitiminin yapılması Makamın 18.04.2011 tarih ve 5692 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.


1. Grup memur unvanına yönelik eğitim 03/05/2011 - 14.05.2011 tarihleri arasında yapılacaktır. Eğitimin yapılacağı yer ayrıca duyurulacaktır.


1. Grup İller;


ADANA - ADIYAMAN - AFYONKARAHİSAR - AĞRI - AKSARAY - AMASYA - ANKARA - ANTALYA - ARDAHAN - ARTVİN - AYDIN - BALIKESİR - BARTIN - BATMAN - BAYBURT - BİLECİK - BİNGÖL - BİTLİS - BOLU - BURDUR - BURSA - ÇANAKKALE - ÇANKIRI - ÇUM - DENİZLİ - DİYARBAKIR - DÜZCE

 

Sağlık Bakanlığı'nın sitesine ulaşmak için tıklayınız.


Devamı

6225 sayılı mini tba kanun resmi gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

6225 Sayılı Mini Tba Kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 

Kanuna ulaşmak için tıklayınız.


Devamı

2011 yılı sağlık personeli hac müracaatı hakkında duyuru

2011 yılı hac ganizasyonunda görevlendirilecek sağlık personelinin seçimine ilişkin kriterler Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu'nun kararıyla belirlenmiştir.Söz konusu personelin 1-15 Mayıs 2011 tarihleri arasında http://hac.diyanet.gov.tr web adresinden yapacakları müracaata ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 25.04.2011 tarih ve 3360 sayılı yazısı için tıklayınız


Devamı

2011 1. dönem uzman (tutg), diş tabibi ve eczacı atanacaklar için ünvan değişikliği kurası duyurusu

 Bakanlığımız teşkilatında halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (A) bendine göre değişik sınıf, kadro ve unva görev yapan personelden Diş Hekimliği Fakültesi ve Eczacılık Fakültesinden mezun olanlardan diş hekimi ve eczacı olarak atanmak isteyenler ile Bakanlığımız eğitim hastanelerinden uzmanlık eğitimi alarak uzman olan ve 3359 sayılı Kanuna tabi devlet hizmet yükümlülüğü kapsamında bulunmayanlardan uzman (TUTG) olarak atanmak isteyenler için, Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin değişik 9’uncu maddesi hükümlerine göre 25/05/2011 tarihinde unvan değişikliği kurası yapılacaktır.

 

 Duyuru için tıklayınız.


Devamı

2011 yılı 2. dönem ilk defa ve yeniden (emekli olan tabip ve uzman tabipler dahil) açıktan atama kurası duyurusu

Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek–1’inci maddesi (4924 sayılı Kanunla eklenen) ile 15.02.2004 tarihli ve 25374 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlülüğe giren “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ihtiyaçları için, Uzman Tabip, Tabip, Diş Tabibi ve Eczacı kadrolarına 25.05.2011 tarihinde kura ile atama yapılacaktır.

Duyuruya ulaşmak için tıklayınız.


Devamı

2011 yılı haziran dönemi kurum içi naklen atama kurası duyurusu

 2011 Yılı Haziran Dönemi Kurum İçi Naklen Atama Kurası duyurusu, Sağlık Bakanlığı Personel Daire Başkanlığı web sitesinde yayınlanmıştır.

 

Duyuruya ulaşmak için tıklayınız.


Devamı

4924 sayılı kanuna tabi sözleşmeli personelin eş durumu nedeniyle nakil atamaları duyurusu

4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Personelin Eş Durumu Nedeniyle Nakil Atamaları duyurusu yayınlanmıştır.

 

Duyuruya ulaşmak için tıklayınız.


Devamı

4-b'lilerin ve 4924'lülerin kadroya alınması ile ilgili kanun hükmünde kararname

 4 Haziran 2011 CUMARTESİ                                     Resmî Gazete                                                       Sayı : 27954 (Mükerrer)


KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN (B) FIKRASI İLE 4924 SAYILIKANUN UYARINCA SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARINDA ÇALIŞANLARINMEMUR KADROLARINA ATANMASI AMACIYLA DEVLET MEMURLARIKANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
Karar Sayısı : KHK/632

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanların memur kadrolarına atanması amacıyla Devlet Memurları Kanununda değişiklik yapılması; 6/4/2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu'nca 2/6/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

MADDE 1 - 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 37- Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere, 4 üncü maddenin (B) fıkrası ve 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca vizelenmiş veya ihdas edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte çalışmakta olan ve 48 inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, pozisyonlarının vizeli olduğu teşkilat ve birimde, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan memur kadrolarına, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmaması halinde, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak ve sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin vize cetvellerindeki nitelikler dikkate alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen memur kadrolarına, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde kurumlarınca atanırlar.

4 üncü maddenin (B) fıkrası ve 4924 sayılı Kanun uyarınca çalışmakta iken bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce askerlik, doğum, milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimleri ile ücretsiz izin nedenleriyle görevlerinden ayrılanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. Bunlar için birinci fıkrada belirtilen süreler yeniden hizmete alındıkları tarihten itibaren başlar.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 4 üncü maddenin (B) fıkrası ve 4924 sayılı Kanun uyarınca çalışmakta iken 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun hükümlerine göre aile hekimliği uygulamasında görev alanlar hakkında görevlerinden ayrılmalarına gerek kalmaksızın bu madde hükümleri uygulanır.

Bu madde hükümlerine göre memur kadrolarına atananların, 4 üncü maddenin (B) fıkrası ve 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz.

Bu madde kapsamında memur kadrolarına atananlara iş sonu tazminatı ödenmez. Bu personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınır.

Bu madde kapsamında sözleşmeli personelin atanacağı memur kadroları, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan sınıf, unvan ve derecelerine uygun olmak şartıyla, başka bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla ihdas edilerek kurumların 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiş ve memur kadrolarına atananların pozisyonları başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. İhdas edilen kadrolar ile iptal edilen pozisyonlar; unvanı, sınıfı, adedi, derecesi, teşkilatı ve birimi belirtilmek suretiyle birinci fıkrada belirtilen altmış günlük sürenin bitiminden itibaren iki ay içinde Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

Bu maddenin uygulamasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı yetkilidir."

MADDE 2 - Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

                                                                                                                                                            Abdullah GÜL

                                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan


Devamı

sağlık bakanlığı tedavi hizmetleri genel müdürlüğü'nün 2011 yılı memur kadroları için, görevde yükselme eğitimine katılan personelin yolluk giderleri ödenek tahsisi hakkında duyurusu

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2011 yılı memur kadroları için, görevde yükselme eğitimine katılan personelin yolluk giderleri ödenek tahsisi hakkında duyuru yayınladı.

 

Duyuruya ulaşmak için tıklayınız.


Devamı

maliye bakanlığı ve devlet personel başkanlığı'nın 632 sayılı khk uygulanmasına ilişkin tebliği

Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı'nın 632 Sayılı KHK Uygulanmasına İlişkin Tebliği

 

22 Haziran 2011 ÇARŞAMBA                                        Resmî Gazete                                                          Sayı : 27972
                                                                                      TEBLİĞ
 

Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığından:

632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN
UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ


2/6/2011 tarihli ve 632 sayılı "Devlet Memurları Kanununun 4 üncü Maddesinin (B) Fıkrası ile 4924 Sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel Pozisyonlarında Çalışanların Memur Kadrolarına Atanması Amacıyla Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname", 4/6/2011 tarihli ve 27954 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
Anılan Kanun Hükmünde Kararnameyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen geçici 37 nci maddede; kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Kanun uyarınca vizelenmiş veya ihdas edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında 4/6/2011 tarihi itibarıyla çalışmakta olan ve 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyanlardan otuz gün içinde yazılı olarak başvuranların, pozisyonlarının vizeli olduğu teşkilat ve birimde, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan memur kadrolarına, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmaması halinde, anılan Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak ve sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin vize cetvellerindeki nitelikler dikkate alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen memur kadrolarına, 4/6/2011 tarihinden itibaren altmış gün içinde kurumlarınca atanacağı hüküm altına alınmıştır.


657 sayılı Kanunun geçici 37 nci maddesi kapsamına giren sözleşmeli personelden;


1 - 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde sözleşmeli personel pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrosuna atanacaklar için bilgi amaçlı olarak (I) sayılı Liste düzenlenmiştir.


2 - 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde sözleşmeli personel pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrosu bulunmayanların atanacağı memur kadroları ise anılan maddenin vermiş olduğu yetkiye istinaden Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenerek (II) sayılı Listede gösterilmiştir.


Tebliğ olunur.

 

Tebliğin eklerini görmek için tıklayınız.

 


Devamı

Tüm Duyurular
Ara :

Memurun İş Güvencesine Dokundurtmayız

Memurun İş Güvencesine Dokundurtmayız
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş Tokat’a bir ziyaret gerçekleştirerek şube yöneticileri ve sendika üyel

Devamını Oku

Milletimiz İçin “Milletin Adamı” Diyeceğiz

Milletimiz İçin “Milletin Adamı” Diyeceğiz
Memur-Sen ve Milli İrade Platformu\'nu oluşturan sivil toplum kuruluşları, Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda ortak bir bildiri yayınladı.

Devamını Oku

MOBİL UYGULAMAMIZ YAYINDA

Mobil Uygulamamız Yayında
Üyelerimiz ile sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının sendikamızın haber ve faaliyetlerinden, çalışma hayatı ile ilgili gelişmelerden ve sendikam

Devamını Oku

[ Tüm Haberler ]


                       
[ Tüm Haberler ]
Gelecekte nasıl hatırlanacağımız, bugün yaptığımız işlere bağlıdır. Kalıcı eserler bırakırsak, bıraktığımız izler de asırlarca kalıcı olacaktır. Hayat, bir iş bölümünden ibarettir. Bize düşen alan ise, değerlerimiz doğrultusunda sendikacılık yapmaktır. Söylemekten bıkmadığımız ve gurur duyduğumuz sendikal anlayışımız; sendikacılığı üyemiz, ülkemiz ve insanlık için yapmaktır.
 
Bu anlayışımız, bizi dar bir alana hapsolmaktan kurtarmaktadır. Günü kurtarmaya yönelik, tribünleri coşturmak için sendikacılık yapsaydık işimiz ne kadar kolay olurdu. Temsil ettiğimiz değerler kendini Çanakkale ruhunda bulan, komşusu açken tok yatan bizden değildir öğretisinden güç alan, nil kıyısında bir kuzuyu kurt kapsa bunun hesabından korkan destansı hayatların mirasını devralan bir anlayıştır.
 
 
Metin MEMİŞ
Semih DURMUŞ
Kemal ÇIRAK
Mustafa ÖRNEK
Ekrem YAVUZ
Abdülaziz ASLAN


Güncel haberlerden haberdar olmak için e-mail adresinizi giriniz.