Başkan Özgür Yıldırım Yıpranma Payı Düzenlemesini Değerlendirdi
07 Eylül 2018, Cuma

Sağlık-Sen 1 No’lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım yıpranma payı düzenlemelerini değerlendirerek ‘bahse konu olan düzenleme önemli bir kazanımdır fakat kapsam ve yürürlük bakımından tatmin edici değildir’ dedi. 

Geçtiğimiz ay yürürlüğe giren yıpranma payı düzenlemeleri için yıllardır mücadele verdiklerini belirten Başkan Özgür Yıldırım, ‘Bilindiği üzere, yıllardır mücadelesini verdiğimiz sağlık çalışanları için yıpranma payı düzenlemesi geçtiğimiz ay yürürlüğe girdi.
Son derece önemli eksiklikleri olmakla birlikte, Sendika olarak bu yönde atılmış bir adım olarak bu kazanımı önemsiyor ve bir başlangıç olarak kabul ediyoruz. 
Ancak düzenlemede eksikliklerin takipçisi olacağımızı ve her platformda gerekli mücadeleyi sonuna kadar vereceğimizi belirtmek isterim.
Sendika olarak yıllardır verdiğimiz yıpranma payı mücadelesinde, sağlık hizmetlerinin kesintisiz bir hizmet olduğu ve yedi gün yirmidört saat hizmet verildiği, hizmetin son derece dikkat ve özen gerektirdiği, en ufak bir hatanın dahi telafisinin mümkün olmadığı, sağlık çalışanları açısından mesleki sorumluluğun ve riskin diğer memurlara oranla son derece yüksek olduğu, sağlık çalışanları ile ilgili olarak her yıl binlerce ceza ve tazminat davalarının açıldığı, hizmet verilen hasta ve hasta yakınlarının psikolojik durumları itibariyle şiddete tevessül edebildikleri ve sık sık şiddet vakıalarının yaşandığı, bu kadar baskı altında görev yapmanın son derece yıpratıcı olduğu belirtilmiş ve sağlık çalışanlarının da yıpranma payından yararlanması gerektiği ısrarla dile getirilmiştir.
Gelinen noktada sağlık çalışanları için bir yıpranma payı düzenlemesinin yapılmış olması önemli bir kazanım olmakla birlikte, bahse konu düzenleme özellikle kapsam ve yürürlük bakımından tatmin edici olmaktan uzaktır’ dedi.
Yıpranma paylarından geriye dönük yararlanılmaması ve düzenlemenin tüm sağlık çalışanlarını kapsamamasını eleştiren Sağlık – Sen 1 No’lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım ‘yıpranma payı düzenlemesi genel anlamda, sağlık meslek mensubu sayılan ve insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışanları kapsamaktadır.
Diğer yandan uygulama geriye dönük olarak değil, mevzuatın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygulanacaktır.
Öncelikle, yıpranma payından yararlanacaklar bakımından sağlık çalışanları arasında bir ayrıma gidilmesi sağlık hizmetlerinin bir ekip işi olduğu hususu dikkate alındığında kabul edilemez bir durumdur.
Yukarıda belirttiğimiz ve yıpranma payı hakkının verilmesine gerekçe yapılan çalışma şartları sağlık çalışanlarının tamamı bakımından geçerli olan şartlardır’ dedi. 
İdari İşlerden Temizlik İşlerine Kadar Tüm Sağlık Çalışanlarına Eşit Haklar Verilmeli
Tüm sağlık çalışanlarının aynı şart, koşul, tehlike ve mesai saatlerinde çalıştığına vurgu yapan Başkan Yıldırım, ‘idari işlerden temizlik işlerine kadar tüm hizmetler, nihai anlamda hastaya yapılacak son müdahale için uygun hal ve şartların tesisi için ifa edilen görevlerdir.
Hasta ile doğrudan teması olmasa dahi, hastaya yapılan her türlü teşhis, tedavi vb. müdahalelerin alt yapısını hazırlayan ve bu hizmetlerin verilmesini sağlayan sağlık çalışanlarının verilen hizmet nedeniyle yıpranmadıklarını iddia etmek kabul edilebilcek bir husus değildir.
Diğer yandan, düzenleme ile bir kısım sağlık çalışanlarının yıprandığı kabul edilmekle birlikte, çalışanların geçmiş çalışmalarında yıpranmadıkları ve yıpranma payı hakkının ilgili yasal düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren hesaplanması da işin özüne dokunmayan ve son derece büyük mağduriyetlere sebebiyet verecek bir durumdur.
Bir meslek yıpratıcı ise, geçmişte de günümüzde de, gelecekte de yıpratıcıdır.  Sağlık çalışanlarının ilgili mevzuatın yürülüğe girdiği tarihten itibaren yıpranmaya başladığı iddiasını mantıken, vicdanen ve hukuken kabul etmemiz mümkün değildir’ dedi.
Konunun Hukuki Boyutu Son Derece Vahimdir
Konunun hukuki boyutuna dikkat çeken Başkan Özgür Yıldırım, ‘bilindiği üzere, Anayasa’mızın 49. maddesinde, Devletin işçi işveren ilişkilerinde iş barışının sağlanması ve korunması için gerekli tedbirleri alması gerektiği belirtilmiştir.
Yine Anayasa’mızın 55. maddesinde, Devletin, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alması gerektiğini belirtmiştir.
Yine Aanayasa’mızın 10. Maddesinde herkesin kanun önünde eşit olduğu da belirtilmiştir.
Konuyu, Anayasa’mızın bu amir hükümleri çerçevesinde değerlendirdiğimizde de, bir kısım sağlık çalışanlarının yıpranma payı kapsamı dışında bırakılmasının ve uygulamanın geriye dönük olarak geçerli olmamasının Anayasa’ya aykırılık teşkil ettiği de tartışmasızdır.
Yasal düzenleme çok yeni olduğundan, Sağlık Bakanlığı’nın yayınlayacağı uygulama yönetmeliği ile veya yeni yasama döneminde ilgili kanunda yapılacak değişikliklerle dile getirdiğimiz bu eksikliklerin giderilebilceği umudunu taşıyoruz.
Ancak beklediğimiz değişiklikler yapılmaz ise, sendika olarak her platformda müdacalemizi vereceğimizi, Danıştay ve Anayasa Mahkemesi de dahil olmak üzere her türlü yasal yollara başvurulacağını tüm üyelerimizin bilmesini isterim’ dedi. 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo