KİK Toplantıları Gerçekleştirildi, Taleplerimizi Masaya Taşıdık
27 Nisan 2017, Perşembe

Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının yetkili sendikası olarak, hizmet kolumuzdaki kurumların Kurum İdari Kurul(KİK) Toplantıları’na katıldık ve taleplerimizi masaya taşıdık.

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu KİK Toplantısı’na Genel Başkanımız Metin Memiş, yanı sıra Genel Başkan Yardımcımız Mustafa Örnek ve Hukuk Müşavirimiz Özlem Titrek, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye Halk Sağlığı Kurumu KİK Toplantısı’na da Genel Başkan Yardımcılarımız Mustafa Örnek ve İdris Baykan ile Hukuk Müşavirimiz Özlem Titrek katıldı. 

Kurumlar adına ise, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Tahiroğlu, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Tayfun Arık, Türkiye Halk Sağlığı Kurum Başkan Yardımcısı Zeki Korkutata’nın yanı sıra daire başkanları ile ilgili birim amirleri katıldı.  KİK Toplantıları’nda bir önceki toplantılarda ele alınan ve üzerinde çalışılan konuların yanı sıra, yeni talepler de dile getirildi.

KİK toplantılarında masaya getirdiğimiz taleplerimiz şu şekilde: 

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU KURUM İDARİ KURUL TALEPLERİ

Şehir hastanelerinde bazı hizmetler işletmeciye devredilecektir. Hizmet alımı ile yapılabilecek olan laboratuar vb. hizmetler nedeniyle halihazırda bu görevi yürüten personel endişe içerisindedir. Bu personelin talepleri doğrultusunda; ya görev yaptıkları illerde ihtiyaç olan kurumlara ya da istedikleri illere tayinleri yapılmalıdır.

 1. 657 sayılı Kanunun Hastalık ve Refakat İznine ilişkin 105. maddesi dışındaki nedenlerden ötürü; eşi, çocuğu, annesi, babası, kardeşleri hastanede yatarak tedavi gören çalışanlar, bu yakınlarına tedavi altında oldukları sürece refakat etmeleri halinde, bu sürede 657 sayılı Kanunun 104. maddesinin (C) bendi gereği mazeret izinli sayılması gerekirken, yıllık izin almak zorunda kalmaktadır. Mazeret izinlerinde hastanede tedavi gören yakını bulunanlar için idarecilerin inisiyatifi olmaksızın mazeret izninden yararlanabilmeleri sağlanmalıdır.

 2. 663 sayılı KHK’ya tabi sözleşmeli çalışanlardan nöbet tutanlara ne izin kullandırılmakta ne de ücret ödenmektedir. Bu sorun çözülmelidir.

 3. TSK’dan devrolan 926 ve 657 sayılı Kanuna tabi tüm personel devirden önce hizmet süresi 10 yıldan az dahi olsa 30 gün yıllık izinden yararlanırken, devirden sonra 10 yıldan az hizmeti olanların yıllık izinleri 20 güne düşürüldü. Söz konusu personelin herhangi bir hak kaybına uğramaması için izinlerin devirden önceki esaslara göre devamı gerekmektedir.

 4. Hazine payı dağıtılabilir döner sermaye hesabında hala %1 yerine olarak değerlendirilmektedir. Dağıtılacak tutarı etkileyen bu sorunun çözülmesi ve Bakanlık inisiyatifinde olan hazine payının dağıtılabilir döner sermaye hesabından %1 kesilmesi gerekmektedir.

 5. Özellikle son 3 yılda sabit üstü alınan döner sermaye ek ödemeleri düşmüştür. Kurumların döner sermaye komisyonları dağıtılabilir döner sermaye konusunda çoğu zaman kesintiye gitmektedir. Bu da motivasyon kaynağı olan döner sermayeyi, sorun kaynağı haline getirmiştir. Dağıtılabilir döner sermaye kararının %39,5 olan üst sınırda yapılması hususunda kurumlara talimat verilmesi gerekmektedir.

 6. Eğitim mazeretine bağlı tayin olanların, derslerine devam edebilmeleri için kolaylık sağlanmalıdır.

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU KURUM İDARİ KURUL TALEPLERİ

 1. Aile hekimliği çalışanlarının hac organizasyonlarında sağlıkçı olarak görevlendirilmesi için Diyanet İşleri Başkanlığı ile görüşülmelidir.

 2. 657 sayılı Kanunun Hastalık ve Refakat İznine ilişkin 105. maddesi dışındaki nedenlerden ötürü; eşi, çocuğu, annesi, babası, kardeşleri hastanede yatarak tedavi gören çalışanlar, bu yakınlarına tedavi altında oldukları sürece refakat etmeleri halinde, bu sürede 657 sayılı Kanunun 104. maddesinin (C) bendi gereği mazeret izinli sayılması gerekirken, yıllık izin almak zorunda kalmaktadır. Mazeret izinlerinde hastanede tedavi gören yakını bulunanlar için idarecilerin inisiyatifi olmaksızın mazeret izninden yararlanabilmeleri sağlanmalıdır.

 3. Toplum Sağlığı Merkezlerinde görev yapanların da Halk Sağlığı Müdürlüklerinde olduğu gibi yemek servisinden yararlanmaları sağlanmalıdır.

 4. Toplu sözleşmenin vekalet durumunda ek ödeme başlıklı maddesine göre “209 sayılı Kanunun 5 inci maddesine istinaden yürürlüğe konulan yönetmelikte yer alan vekalet edilen kadroya ilişkin hizmet alanı kadro unvan katsayısının uygulanabileceği şartlara uygun olarak herhangi bir görevi vekaleten yürüten personele yapılacak ek ödeme tutarının belirlenmesinde, vekalet edilen kadroya ilişkin matrah esas alınır.” Vekâlet edilen kadronun matrahı ile asıl kadronun matrahından hangisi yüksek ise o kadronun matrahı esas alınmalıdır.

 5. Adli ve defin nöbetlerinde hekimler icap nöbeti ücreti alırken sağlık personeli alamıyor. Sağlık personelinin de alması gerekmektedir.

 6. Vekil ebe/hemşireler ile kamu dışı aile sağlığı çalışanlarına mazeret durumlarında tayin hakkı verilmelidir.

 7. Eğitim mazeretine bağlı tayin olanların, derslerine devam edebilmeleri için kolaylık sağlanmalıdır.

 8. Entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde oluşturulan acil polikliniklerde nöbet tutan toplum sağlığı merkezi çalışanları nöbet ücretinde %50 artırımlı acil farkından yararlanmalıdır.

 9. Sanal açılan aile sağlığı merkezlerinde aile hekimlerine 10 ay boyunca A sınıfı üzerinden ücret ödenerek cari giderlerle ilgi mağdur olması engellenmektedir. Aynı 0 nüfuslu aile sağlığı çalışanları yalnızca 1.600-1.800 TL ücret aldığından mağdur olmaktadır. Bu durumda olan aile sağlığı çalışanlarının da sorununa çözüm bulunmalıdır.

YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM İDARİ KURUL TALEPLERİ

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı en kısa zamanda yapılmalıdır.

 1. Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği’nin Ek 2. maddesine göre “A1, A2 ve C tipi Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları ile İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezinde fiilen görev yapan personel hariç olmak üzere bu Yönetmeliğe göre yiyecek yardımından yararlanacak personelden Sağlık Bakanlığı 112 acil sağlık hizmetlerinde görev yapan personel (sözleşmeli personel dâhil), il sağlık müdürlüklerinin yemek servislerinden veya il sağlık müdürlüklerince belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı yataklı tedavi kurumlarının yemek servislerinden ücret ödemeden yararlanır.” 112 Başhekimlik çalışanları da bu kapsamda yemek servisinden ücret ödemeden yararlanmalıdır.

 2. Şehir hastanelerinde yaklaşık 18 hizmet alanı yükleniciye devredilmektedir. Mevcut tecrübe ve insan kaynağı alt yapısından faydalanılması ve bu 18 alanın azaltılması gerekmektedir.

 3. Lisans tamamlama hakkından yararlanan çalışanlarının staj sorunu çözülmelidir.

 4. 2017 yılı hac organizasyonunda sağlık çalışanları görevlendirmelerinden 112 çalışanları yararlanamamıştır. Bakanlık tarafından, Diyanet İşleri Başkanlığı ile 112’lerin hac organizasyonlarında görevlendirmelerinin sağlanması yönünde görüşme yapılmalı ve sorun çözülmelidir.

 5. 657 sayılı Kanunun Hastalık ve Refakat İznine ilişkin 105. maddesi dışındaki nedenlerden ötürü; eşi, çocuğu, annesi, babası, kardeşleri hastanede yatarak tedavi gören çalışanlar, bu yakınlarına tedavi altında oldukları sürece refakat etmeleri halinde, bu sürede 657 sayılı Kanunun 104. maddesinin (C) bendi gereği mazeret izinli sayılması gerekirken, yıllık izin almak zorunda kalmaktadır. Mazeret izinlerinde hastanede tedavi gören yakını bulunanlar için idarecilerin inisiyatifi olmaksızın mazeret izninden yararlanabilmeleri sağlanmalıdır.

 6. Toplu sözleşmenin vekalet durumunda ek ödeme başlıklı maddesine göre “209 sayılı Kanunun 5 inci maddesine istinaden yürürlüğe konulan yönetmelikte yer alan vekalet edilen kadroya ilişkin hizmet alanı kadro unvan katsayısının uygulanabileceği şartlara uygun olarak herhangi bir görevi vekaleten yürüten personele yapılacak ek ödeme tutarının belirlenmesinde, vekalet edilen kadroya ilişkin matrah esas alınır.” Vekâlet edilen kadronun matrahı ile asıl kadronun matrahından hangisi yüksek ise o kadronun matrahı esas alınmalıdır.

 7. Eğitim mazeretine bağlı tayin olanların, derslerine devam edebilmeleri için kolaylık sağlanmalıdır.

 8. 112 acil sağlık istasyonları ile İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezinde görev yapan ve nöbet usulü ile çalışan personelin mesai dışındaki eğitim programları katılmaları karşılığında nöbet ücreti veya izni almaları sağlanmalıdır.

 9. UMKE’de görev alan, nöbet tutan ve UMKE çalışmasına katılanların özellik arz eden birim katsayısı, mesai gibi konularda sorunları devam etmektedir. UMKE ile ilgili bir mevzuat düzenlemesi artık yapılmalıdır.

 • PAYLAŞ :
 • memursen logo
 • sagliksen logo
 • sağlık bakanlığı logo
 • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
 • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo