VERGİ KESİNTİSİ İPTALİNDE BÜYÜK ADIM

Vergi kesintisi iptalinde büyük adım ı _MEMUR-SEN S<\G' W-SEU Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa İrgat, döner sermayeden gelir vergisi kesilmesinin iptalinde büyük bir adım atıldığını belirtti Konuyla ilgili bir basın açıklaması yapan Irgat, açıklamasında şunlara değindi: "Döner sermaye yönetme ligindeki, döner sermayeden gelir vergisi kesilmesine sebebiyet veren hukumlennm iptali ıçnı açtığımız davada Danıştay 4 Dairesi yünıtmemn durdum İması kararı verdi. Dava, il sağlık müdürlüğü ile halk sağlığı ınüdürlüklen ve bağlı kunıluşlannı kapsıyor. Türkiye Kamu Hastaııelen Kumum Döner Sermaye Yönet meliğmdekı gelir vergisi kesilmesine dair hükümlenn iptali ıçm açmış olduğumuz dava ise devanı etmektedir. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Taşra Teşkilatında Görevli Personele Ek ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Halk Sağlığı Müdürlüğü >le Halk Sağlığı Müdürlüğü ne bağlı bınınlerde ve 11 Sağlık Müdürlüğü ile d Sağlık Mudurliığu'ne bağlı bınınlerde net perfonnnııs puanının belirlenmesine dair hükümlerde yer alan "gelir vergisi" ibarelennın iptali ıçnı açtığımız davada Danıştay tarafından yürütmenin durdurulmasına karar verildi Danıştay kararında. 209 saydı Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanlığına Eiğtı Sağlık Kurtımlan ite Esenleııdınne (Rehabilitasyon! Tesıslenne Verilecek Döner Sermaye Hakkında Ka nım ite ek ödemetenn oram ile usul ve esaslanm belirleme konusunda Maliye Bakanlığının uygun görüşü de Sağlık Bakanlığına Yönetmelik çıkarma yetkisi verildiği, ancak Yönet melikte dayanağı olan Kanun ile verilen yetkımn dışına çıkılarak yapılacak ödemeler uzennden aynca vergi kesintisi yapdması hususumla da karar alındığı belirtilerek dava konusu hükümlerde hukuka uyarldık bulunmadığına karar verilmiştir Aynca kararda vergi kesintisi yapılması ya da yapılmaması yolundaki düzenlemelerin ancak Anayasadan sonra en ııst nonıı olan Kanun ile konulup kaldınlacağ) ya da değiştirileceği belirtilerek, davaya konu Yönetmelik gibi ikincil düzenlemelerde verginin kanuniliği ilkesine de nykınlık teşkil edildiği belirtilmiştir Sağlık çalışaıılanımı döner senııayelennden gelir vergisi alınmasının adaletsizliğine yıllardır dikkat çekmemize rağmen, "Diğer kamu kurumlarında görev yapanların ek ödemelenııden gelir vergisi kesilmemekte. Sağlık çalışanlanmıı döner sennayesınden hem gelir vergisi alınıyor, hem de emekliliğe yansıtılıııayarak ayrı bir mağduriyete yol açılıyor. Bunun ıçm biz de Sağlık-Sen olarak, döner sermayeden gelir vergisi kesilmemesini yargıya taşıdık. Yargı talebimizi haklı bularak, döner senııayedeıı getir vergisi alınmasını sağlayan yönetmeliğin ilgili maddetennın yürütmesini durdurdu. Bu kararın verildiği tarihten itibaren kanımı kapsadığı d sağlık müdürlüğü i) halk sağlığı müdürlüğüne bağh çalışaıılann döner senııayelennden gelir vergisi kesilmemesi gerekmektedir" Haber Merkezi

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo